Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Operacja Własna

                                 

                                              Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 1OW/2018 

 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje, o zamiarze realizacji operacji własnej o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 

 Uwaga:

 

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.trzydoliny.eu nie zgłosi LGDzamiaru realizacji takiej operacji.Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.

 

Data zamieszczenia informacji    - 30 stycznia 2018

 

Numer informacji - 1OW/2018

 

A.Informacje o operacji własnej LGD „Trzy Doliny”

 

Zakres tematyczny informacji                    

 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

(§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1)

 

Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna         

 

Cel ogólny I - Rewitalizacja społeczna,

 

Cel szczegółowy I.2 - Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej.

 

Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki 

 

Wskaźnik produktu - liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 4

 

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji                    

 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia LSR.

 

Forma wsparcia - Refundacja

 

Maksymalne poziomy wsparcia  Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej,

 

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

 

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt.1 oraz 4-8 rozporządzenia LSR1),

 

- Nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Kryteria wyboru operacji             

 

Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.trzydoliny.eu , a także są dostępne w biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania         

 

Zgodnie z kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załącznik do niniejszej informacji- 30pkt.

 

Informacje dodatkowe  

 

Przebieg postępowania w związku operacjami własnymi LGD „Trzy Doliny” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dostępna na stronie internetowej: www.trzydoliny.eu, a także w biurze LGD

 

B.Informacje o zasadach zgłaszania zamiaru realizacji operacji przez  podmioty inne niż LGD

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji –

 

30 dni od zamieszczenia informacji

 

Czas przyjmowania zgłoszeń –

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Miejsce składania zgłoszenia      

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji       

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w Biurze LGD „Trzy Doliny” w formie pisemnej, na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście przez zgłaszającego, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 

Wymagania dotyczące operacji 

 

Operacja planowana przez podmiot inny niż LGD musi:

 

  • być zgodna z zakresem planowanej operacji własnej LGD,
  • realizować cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, określone w sekcji A

 

Wymagania dotyczące podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

 

Podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji musi być uprawniony do wsparcia, tj. spełniać definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia LSR. Na potwierdzenie czego powinien dołączyć do zgłoszenie odpowiednie dokumenty.

 

 1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

 

2) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania zamiaru realizacji operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, pod numerami telefonu (52) 55 11 687 lub 795 423 090

 

Załączniki:

 

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

 

2) Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju                       lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

3) Formularz zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

 

4) Kryteria wyboru operacji.

 

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – OPERACJA WŁASNA

 

Załączniki: