Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

ARTYKUŁY

Data dodania: 2017-08-28

                                                 OGŁOSZENIE O NABORACH  WNIOSKÓW

                                                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                             na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

             w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

         kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 1E/2017 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - "Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR" - termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nabór nr 1P/2017 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - 

  termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 1D/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego   

 termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór 1T/2017 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej -

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór 1I/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność poprzez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - 

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 2R/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji

osób realizujących operacje w tym zakresie -

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 2Z/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - 

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Trzy Doliny”

Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie

Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" www.trzydoliny.eu  w zakładce  ,,Planowane nabory”

Jednocześnie zapraszamy na konsultacje do siedziby biura  ( po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu )

 
 
Data dodania: 2017-08-11

 

                         

 

                     W dniu 14.08.2017r biuro LGD Trzy Doliny będzie nieczynne

 
 
Data dodania: 2017-08-04

Spragnionych ciekawych atrakcji turystów oraz mieszkańców gminy Koronowo  serdecznie zapraszamy na  wydarzenie o nazwie  „Mały Jarmark Rękodzieła“. Jarmark odbędzie się w sierpniowy  weekend we „Wiosce Ginących Zawodów”  w Koronowie. Tegoroczny impreza obfitować będzie w liczne atrakcje: toczenie garnuszków na kole garncarskim, zwiedzanie skansenu rzemiosła , konkursy i zabawy rodzinne z XIX w, liczne pokazy I kramy rzemieślnicze oraz degustacje potraw tradycyjnych .              

Jarmark odbywać się będzie w dniach 12-13 sierpnia w godz. 10.00 -18.00 przy ul Lipkusz8 ( droga do Pieczysk)

Zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi oraz osoby, które lubią przedmioty tradycyjne, naturalne  i nietuzinkowe.  Wstęp na teren jarmarku , parkingi oraz zwiedzanie skansenu podczas jarmarku  jest bezpłatne.

 
 
Data dodania: 2017-07-23

Szanowni Państwo ,

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w wypełnieniu ankiety w wersji elektronicznej, dotyczacej oceny funkcjonowania naszego stowarzyszenia oraz wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Poniżej oraz na stronie głównej, w zakładce ,,ANKIETY" jest podany link do strony, na której można ankiete wypełnić, a następnie klikając ,,wyślij" wysłać do nas. Jest równiez możliwość pobrania ankiety w  wersji papierowej ( wydruk z naszej strony w zakładce ankiety, ankieta dotycząca oceny..... ), a nastepnie przesłanie drogą listową  na adres naszego biura.

Serdecznie dziekujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

w imieniu zarządu - Prezes Leszek Kuziak 

https://www.interankiety.pl/i/J8RpwmoB

https://goo.gl/YUFcHz

 

 

 

 
 
Data dodania: 2017-07-22
 

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 22.07.2017r.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała  na stanowisko ,,Pracownik administracyjno - techniczny"

Pani Kamila Węc - Bydgoszcz

 

 
 
Data dodania: 2017-07-10

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 10.07.2017r.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani Kamila Węc - Bydgoszcz

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 20.07.2017 r.

 
 
Data dodania: 2017-06-29

                                                                                                                                                                       Gądecz, 29.06.2017 r.

 

Szanowni Państwo

 W związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski ,,Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR na ,,Podejmowania działalności gospodarczej”, „Rozwijania działalności gospodarczej”, „Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego”, ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”, „Działań służących  edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , oraz akceptacją procedur wyboru i oceny operacji i kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów :

Serdecznie zapraszamy od dnia 29 czerwca 2017 roku do siedziby LGD Trzy Doliny na indywidualne konsultacje dotyczące planowanych naborów

Konsultacje będą udzielane w dni robocze  w godzinach 8:00 – 16: 00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  ( 52 55 11 687 )

Jednocześnie informujemy , że w dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie GOK w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 o godzinie 17:00 odbędą się warsztaty               mające na celu dokładne zapoznanie  z procedurami wypełniania wniosków w w/w zakresie tematycznym.

 ps. 

poniżej , w załączniku  do pobrania jest plik  ,,procedury-lokalne kryteria wyboru operacji.

       Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje,                                                     przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w warsztatach.

 

                                                                                                                                                          Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                                    Leszek Kuziak

 
 
Data dodania: 2017-06-29

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas próbny po tym okresie umowa o pracę na czas określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                                                                      wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą                                                  (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 07.07.2017 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                         O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 12.07.2017 r.

 
 
 
Data dodania: 2017-06-14

Tematem przewodnim było przedstawienie sołtysom jako osobom , które mają  najwięcej możliwości przekazania pewnych informacji 

lokalnej, często małej społeczności wiejskiej przedstawienie w przystępnej formie opisu  działalności LGD Trzy Doliny na terenie

gmin powiatu bydgoskiego  ( za wyjątkiem gminy Dąbrowa Chełmińska nie będącej członkiem naszego stowarzyszenia).

Prezes stowarzyszenia , Pan Leszek Kuziak nakreślił w kilku słowach historie powstania LGD Trzy Doliny a następnie

przy pomocy prezentacji przedstawił kilka istotnych dla funkcjonowania LGD tematów , w tym :

- fundusze dedykowane na rozwój i rozwijanie przedsiębiorczości

- dofinansowanie projektów dotyczące ,,rewitalizacji społecznej na obszarach wiejskich”

- regulamin doradztwa

Warsztaty spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników i żywimy nadzieje że sołtysi w pozytywnym świetle

będą przedstawia działania LGD Trzy Doliny lokalnym społecznościom.

                                                                                                                                       Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                   Kuziak Leszek                                                                         

 

 
 
Data dodania: 2017-06-12

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, dnia 12.06.2017 r.

             

                         Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza


                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                              które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 17:00
            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

  Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD
  „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny”
  za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania
  „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
 
 
Data dodania: 2017-05-25

    Na zaproszenie Ambasady RP w Paryżu w dniu 23 maja 2017 r. odbyło się seminarium  dla polskich i francuskich Lokalnych Grup Działania. Inicjatorem tego spotkania była strona francuska, która  chciała nawiązać współpracę z polskimi LGD-ami  w zakresie wspólnego realizowania projektów o różnym zakresie.  Sprawy finansowe wzięła na Swoje barki Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, z której ramienia opiekunem grupy  była kompetentna i sympatyczna Pani Agata Markuszewska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 LGD-ów z kraju oraz 13 ze strony francuskiej. Ze strony LGD ,,Trzy Doliny” było dwóch przedstawicieli – Leszek Kuziak – prezes stowarzyszenia oraz Piotr Lenart- członek stowarzyszenia i propagator kuchni regionalnej oraz znawca regionalnej kuchni francuskiej. 

Po oficjalnym powitaniu przez  gospodarza , chargé d’affaires a.i. Dariusza Wiśniewskiego oraz krótkich wystąpieniach Pana Thibaulda Guignard, wiceprzewodniczącego Rady Departamentu Côtes d’Armor i przewodniczącego stowarzyszenia Leader Francja oraz  Pani Joanny Gierulskiej, zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęły się krótkie prezentacje poszczególnych grup poprzedzone słowem wstępu przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Janusza Bartczaka.  O stowarzyszeniu LGD Trzy Doliny opowiedział prezes Leszek Kuziak, opisując walory turystyczne, kulturalne i kulinarne istniejące na terenie obszaru działania LGD Trzy Doliny. Duże zaciekawienie wzbudziły wzmianki historyczne nawiązujące do pobytu Napoleona na naszych terenach. Ze względu na to że byliśmy jedynym reprezentantem województwa Kujawsko- Pomorskiego, przygotowaliśmy również  prezentację przedstawiającą  ,,w pigułce” piękno całego województwa, czym wyróżniliśmy się ..In plus’ na tle innych krajowych LGD-ów. W drugiej części  podczas panelu dyskusyjnego o walorach , potencjale oraz inicjatywach  na naszym terenie opowiedział barwnie w języku ojczystym gospodarzy Pan Piotr Lenart. Podsumowując , było to krótkie a przez to bardzo intensywne seminarium. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy ale i stwierdziliśmy, że nie mamy powodów do  kompleksów. W wielu dziedzinach mamy jednak więcej do zaoferowania niż do wzięcia wobec francuskich LGD. . I to cieszy.  No i chyba udało nam się  wzbudzić zainteresowanie po stronie francuskiej w  LGD Pays St Brieuc z Bretanii. Mamy nadzieję że pokłosiem tego seminarium będzie nawiązanie ciekawej współpracy.

 Poczekamy, zobaczymy. 

ps.  Fotorelacja w galerii , w zakładce   http://trzydoliny.eu/home,114,seminarium_w_paryzu_23052017.html

 

 
 
Data dodania: 2017-05-22

    W imieniu Lokalnej Grupy działania ,,Trzy Doliny” miałem przyjemność wręczyć młodzieży grupy Watacha z gminy Osielsko działającej pod patronatem Ligi Ochrony Kraju bluzy wojskowe oraz hełmy. Mieszkańcy gmin naszego powiatu zapewne wielokrotnie spotkali przy okazji festynów czy różnych zawodów strzeleckich piękne dziewczyny i sympatycznych młodzieńców w wojskowych mundurach biorących czynny udział w tych wydarzeniach. Obserwując ich poczynania w regionie doszliśmy do wniosku że warto wspierać młodzież, która widzi sens w kultywowaniu tradycji polskich sił zbrojnych i zrobiliśmy pierwszy krok do wsparcia ich w tych działaniach. Jestem pewien że nawiązana współpraca będzie obopólnie korzystna bo mamy wspólny cel,..działanie na rzecz społeczności lokalnej. Można o grupie Watacha i im podobnych dużo pisać….ale chyba wystarczy krótkie stwierdzenie …MAMY NAPRAWDĘ FAJNĄ MŁODZIEŻ W NASZYM POWIECIE

 
 
 
Data dodania: 2017-05-14

LATO  NA  WSI  W  MINIKOWIE

LGD ,,Trzy Doliny” po raz drugi było obecne na cyklicznej imprezie,,Lato Na Wsi”, która odbywa się w maju w Minikowie . Jest to wydarzenie cieszące się renomę i dużym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających. Jako impreza wielo tematyczna o charakterze edukacyjno-promocyjnym ma na celu min.utrwalanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku reprezentacja naszego Stowarzyszenia promowała przepyszne sery z różnymi dodatkami ( p. Justyna Curzytek ) , nalewki w kilkunastu smakach ( p.Piotr Marchlewicz ) oraz naturalne, zdrowe wieloskładnikowe herbaty ( p. Katarzyna Rymarz ) . Wraz z nami była silna ekipa reprezentująca Gminę Dobrcz z paniami reprezentującymi Stowarzyszenie ,,Jestem aktywna”, ZSA-E w Karolewie oraz Pani Małgosia Wesołowska promująca wielokrotnie nagradzane własne wyroby . Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Była również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych Lokalnych Grup Działania obecnych w Minikowie oraz rozmowy z samorządowcami.Tradycyjnie wspieraliśmy się wzajemnie z reprezentacją Starostwa Powiatu Bydgoskiego, ktore również miało atrakcyjnie wygladające stoisko. Pogoda oraz publiczność dopisała więc i humory były wyśmienite.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć  w zakładce Lato na wsi 2017

 
 
Data dodania: 2017-05-08

          Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 

  „Podejmowania działalności gospodarczej” , „Rozwijania działalności gospodarczej” ,„Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” ,  „Działań służących edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  oraz „Zachowania dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
 
Data dodania: 2017-05-05

                                                                      Protokół

z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: dokonania korekty/uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2017r.  oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie konieczności złożenia wyjaśnień.  

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w sprawie dokonania korekty podjętych uchwał w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naborów  1Z/2017, 1R/2017

 
 
Data dodania: 2017-04-18

Gadecz, 18.04.2017

 

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                  serdecznie zaprasza 
                                                   na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 26.04..2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Załączniki:
 
 
Data dodania: 2017-04-13

                                                               

                                                               życzy

             Zarząd  oraz pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania  ,, Trzy Doliny"

 
 
Data dodania: 2017-04-10

                                                                                                                                                                                                    Gądecz, 10.04.2017r.

 

                       ZAWIADOMIENIE  O  POSIEDZENIU  RADY  LGD  TRZY  DOLINY

        Przewodnicząca rady Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny" zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia , które odbędzie się dnia 20.04.2017r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 , celem dokonania uzupełnień do przeprowadzonych naborów Nr 1R/2017 i 1Z/2017  ,,Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 

w załączniku skan pisma o pełnej treści zawiadomienia

 
 
Data dodania: 2017-03-25

                                         

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             stwierdza że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny                                                  nie wpłynęło w wyznaczonym terminie żadne zgłoszenie i stwierdza zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia 

 
 
Data dodania: 2017-03-02

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

           Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie

         wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.

       Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

       O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.

 

w załącznikach zakres obowiązków:

 
 
Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                              Gądecz, 13.02.2017r 

   W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

 

 
 
Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                   Gądecz, 13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

 
 
Data dodania: 2017-02-03

                                                                                                                                                                                                                     Gądecz, 03.02.2017

 

                                            Zawiadomienie o posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia

 

Przewodniczący Rady LGD Trzy Doliny zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD Trzy Doliny w Gądeczu.

Szczegóły w załącznikach

 

 
 
Data dodania: 2017-01-02

                                                                                                                                                                                        Gądecz, 02.01.2017r.

                             

                               Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza 
                       na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 12.01.2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
 
 
Data dodania: 2016-12-31

                  Wszystkim członkom oraz sympatykom stowarzyszenia

                                  w     Nowym 2017 Roku

               ślemy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. 

               Zarząd oraz pracownicy biura LGD Trzy Doliny

 
 
Data dodania: 2016-12-31

 

Zgodnie z procedurą naboru, zawartą w Regulaminie Biura LGD "Trzy Doliny",

Komisja konkursowa w składzie :

Przewodniczący – Romuald Góralczyk

Członek – Adam Brzozowski

Członek – Leszek Czerkawski

w dniu 31.12.2016r. przeprowadziła drugi etap naboru na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny. Po podsumowaniu wyników drugiego etapu naboru  komisja stwierdziła że kandydat spełnia oczekiwane na to stanowisko wymagania i zarekomendowała do Zarządu LGD Trzy Doliny na stanowisko Kierownika Biura pana Leszka Kuziaka.

przewodniczący komisji konkursowej

Wiceprezes LGD Trzy Doliny -  Romuald Góralczyk

 
 
Data dodania: 2016-12-23

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole, Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść… Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…To   noc wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna …Noc....Bożego....Narodzenia

 

 

W tym magicznym i pełnym niepowtarzalnego uroku czasie wszystkim członkom oraz sympatykom naszego stowarzyszenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

Życzą 

członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD Trzy Doliny

 

 

 
 
Data dodania: 2016-12-22

Zgodnie z procedurą naboru, zawartą w Regulaminie Biura LGD "Trzy Doliny", Komisja konkursowa w dniu 22.12.2016r. stwierdziła że w pierwszym etapie naboru na stanowisko ,, kierownik biura stowarzyszenia LGD Trzy Doliny” wymogi formalne spełnił i przechodzi do drugiego etapu  - Pan Leszek Kuziak

Termin drugiego etapu naboru  - rozmowa kwalifikacyjna jest wyznaczony na dzień 31.12.2016 r, godz. 9:00  w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Trzy Doliny".

przewodniczący komisji konkursowej

Wiceprezes Romuald Góralczyk

 
 
Data dodania: 2016-12-19

                                                                                                                                                                                                                                  Gądecz, 19.12.2016r.    

    

W niedzielę 18 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu można było obejrzeć Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole ,,Słoneczko” . Dosyć niezwykłe było to przedstawienie zatytułowane ,,Jeden-Zero Dla…”, ponieważ role się odwróciły. Aktorami wcielającymi się w postacie z aniołków, diabełków i Mikołaja  byli rodzice, a dzieci uważnie oceniały grę aktorską rodziców z miejsc na widowni. Był również fajny występ zaprzyjaźnionej z przedszkolem grupy tanecznej ,,Mażoretki” ze Świekatowa pod kierownictwem uroczej Natalii Drzycimskiej i przygotowany przez Lokalną Grupę Działania poczęstunek  w postaci przepysznych ciast (Tort bezowy Dacquoise był rewelacyjny).  Mieszkańcy, w tym wójt z małżonką oraz przedstawiciele samorządu i instytucji publicznych,  którzy licznie przybyli na przedstawienie, nie narzekali na nudę ponieważ zabawy było co niemiara. A o wszystko zadbał młody, dynamiczny zespół składający się z utalentowanych aktorsko pracowników przedszkola, GOK-u,  oraz rodziców milusińskich chodzących do tego przedszkola. Trudno wymienić z nazwiska wszystkich wspaniale grających aktorów i osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia, ale wielkie ukłony dla pomysłodawczyni i zarządzającej całym projektem, młodej, pełnej zapału i pomysłów Natalii Smietany.   

My, jako Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”, również włożyliśmy  małą cegiełkę do tego wydarzenia uczestnicząc na zasadach współorganizatora. Wyznajemy zasadę, że  jeżeli możemy przyczynić się do wzmocnienia integracji społecznej na obszarze naszego działania, to wspieramy takie wydarzenia kulturalne, dbając jednocześnie o propagowanie działań, jakie są w gestii naszej Lokalnej Grupy Działania z korzyścią dla lokalnej społeczności.

Również Starostwo Powiatowe obejmując honorowy patronat nad tym wydarzeniem wspólnie z Lokalną Grupą Działania przyczynia się takimi działaniami do wzmocnienia integracji społecznej na terenie całego powiatu bydgoskiego. . Uważam że Jasełka w Dobrczu były wyśmienitą okazją do takiej integracji i taką rolę spełniły o czym świadczą zdjęcia zamieszczone poniżej.

 

 
 
Data dodania: 2016-12-17

W sobotnie popołudnie, 17 grudnia  wraz z KGW  i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej byliśmy, jako LGD ,,Trzy Doliny”  współorganizatorami ,,Stołu Wigilijnego”. Jest to wydarzenie kulturalne mające na celu integrację społeczną związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i odbywa się w formie wspólnej Wigilii dla mieszkańców. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały tradycyjne dania podawane w tym regionie podczas Wigilii, najmłodsi mieszkańcy przedstawili w sympatycznym przedstawieniu scenki rodzajowe związane z narodzinami  Dzieciątka a młodzi mieszkańcy zaprezentowali ślicznie wykonane Szopki Bożonarodzeniowe. Było również krótki występ Pań Ewy Woś i Joanna Kałas-Godzięby , które pięknie zaśpiewały kolędy. Prowadzący  całą imprezę, szefowa KGW  Pani Bogusława Jankowska oraz  dyrektor GOK , Pan Wodzimierz Tomczak wraz z paniami Ewą Woś i Pauliną Libumską zadbali o uroczystą a jednocześnie ciepłą, świąteczną oprawę całego wydarzenia i świetne humory będących tam mieszkańców, co mogą potwierdzić uczestniczący w tym przesympatycznym wydarzeniu Wójt Wojciech Oskwarek , sekretarz Leszek Latosiński, radni z rady Powiatu Romuald Góralczyk, Adam Ryfa oraz dyrektor Andrzej Kubiak. A i ja tam byłem i barszczyk z Nimi piłem.        

Leszek Kuziak

 
Data dodania: 2016-12-15

                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                                            Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

                                                    informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                             na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                                              w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

                                               strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

                                                         Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1R/2017

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 8 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

 W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Na stronach internetowych:

znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

w zakładce ,,Planowane nabory" jest pełna informacja dotycząca naborów 1R/2017  wraz z załącznikami 

 
 
Data dodania: 2016-12-15

                                            OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                             

                                                                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

                                                       informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                       na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                                                     w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

                                                       strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

                                                                 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1Z/2017 

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

 

Limit środków w ramach naboru: 200 000 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 7 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

Na stronach internetowych:

znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

w zakładce ,,Planowane nabory" jest pełna informacja dotycząca naborów 1Z/2017  wraz z załącznikami 

 
 
Data dodania: 2016-12-07

                                                                                                                                                                                                                                     Gądecz, 07.12.2016r.

Mikołajkowa Niedziela Medyczna należy do bardzo udanych wydarzeń w życiu Przyłęk i gmin Białe Błota oraz Nowa Wieś Wielka. Było medycznie, sympatycznie i efektywnie, o co zadbali gospodarze tego terenu.  Od godzin porannych w dniu 4 grudnia mieszkańcy mieli okazję zasięgnąć porady u lekarzy wielu specjalności i zbadac  poziom cukru. Był pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej, strażacy zademonstrowali pokaz gaszenia pożaru, można było zarejestrować się jako dawcy szpiku. Była również możliwość oddać honorowo krew, z czego skorzystało 27 osób i pozyskano ponad 12 litrów tego bezcennego daru życia. Organizatorzy zadbali o dobre samopoczucie uczestniczących w tym wydarzeniu mieszkańców serwując pyszne ciasta, napoje i gorący żurek. Odwiedzili nas wójtowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele prasy oraz ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. Małą cegiełkę do tego wydarzenia dołożyła również Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” biorąc czynny udział podczas trwania tego spotkania. Mamy nadzieję że rozmowy z mieszkańcami na temat integracji i roli LGD Trzy Doliny w życiu społecznym regionu będą przynosiły wymierne efekty. Dodam, że pomysłodawczyni i główna organizatorka tej cyklicznej  imprezy, Prezes Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Przyłęk” , Pani Magdalena Zuehlke jest również członkiem LGD ,,Trzy Doliny” , co pokazuje , jak wartościowe i społecznie nastawione osoby działają w naszym LGD.

 
 
Data dodania: 2016-12-07

                                                                                                                                                                                                                                       Gądecz, 07.12.2016r

 

W niedzielne popołudnie 4 grudnia w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na zaproszenie Pani Ewy Woś miałem przyjemność reprezentować LGD Trzy Doliny jako członek komisji konkursowej oceniającej fotografie w konkursie pt. Gmina Nowa Wieś Wielka w obiektywie. W tym samym czasie odbył się Wieczór Mikołajkowy, podczas którego dzieci podczas wspólnej zabawy witały Mikołaja. Bardzo fajnie poprowadzone spotkanie. Widać że mieszkańcy chętnie biorą udział w takich spotkaniach. Nie bez znaczenia jest przyjazna i miła atmosfera, o którą dba personel Gminnego Ośrodka Kultury. A od LGD podczas tego spotkania dzieciaki otrzymały drobne gadżety które przypadły im do gustu, co nas bardzo ucieszyło.

 

 
 
Data dodania: 2016-12-06

                                                                                                                                                                                   Gądecz, 06.12.2016r.

 

       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

       Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik biura

 

       Forma zatrudnienia:  umowa o pracę   ( 1 etat ) 

 1. Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1 
 1. Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1 
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV i list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „ 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

 1. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”,

           Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 20.12.2016r. 

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 28.12.2016r.

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,, Trzy Doliny"

 
 
Data dodania: 2016-12-06

                                                                                                                                                                                                           Gądecz, 06.12.2016r.

W gościnnych progach gospodarstwa agroturystycznego ,,Gzinianka" w Gzinie, gmina Dąbrowa Chełmińska,  spotkało się grono sympatyków oraz osób biorących udział w tworzeniu pierwszego w naszym regionie, a przez to nowatorskiego projektu mającego na celu stworzenie ciekawej, bogatej w atrakcje oferty regionalnej opartej na walorach turystycznych naszego regionu.  Wzdłuż Wisły na odcinku od Dąbrowy Chełmińskiej do Chełmna został stworzony szlak turystyczny oparty o atrakcyjne, klimatyczne miejsca, które zostały stworzone przez mieszkańców osiadłych na tych terenach. Dużo można o tym pisac ale to i tak nie zastąpi realnych wrażeń ze szlaku. Dlatego zapraszam serdecznie w imieniu twórcy tego projektu, Piotra Lenarta oraz wspierających jego poczynania p. Annę Dybowską z KSOW do wyruszenia na ten urokliwy szlak i poznania pieknych walorów nadwiślanskiego regionu z jego kulinarnymi i folklorystycznymi atrakcjami, gdzie poznacie wielu ciekawych i serdecznych ludzi, którzy będą Was gości na tym szlaku.

 
 
Data dodania: 2016-12-03

                                                                                                                                                                                                   Ossa , 01.12.2016r.

 

    W dniach 01.12 – 02.12.2016r. miałem przyjemnośc  reprezentowac nasze stowarzyszenie podczas spotkania Lokalnych Grup Działania z terenu całego kraju na konferencji ,, PODEJŚCIE LEADER” , które odbyło się w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. Było dużo ciekawych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, panele tematyczne dotyczące zagadnień, którymi praktycznie teraz żyją wszystkie LGD-y i wymiana doświadczeń oraz zawieranie nowych znajomości i kontaktów z przedstawicielami innych LGD-ów. Uważam że powinno być więcej spotkań, gdzie można w takim gronie się spotkać, ponieważ to, co najcenniejsze, to dzielenie się własnymi doświadczeniami i czerpanie z innych doświadczeń.

 

 
 
Data dodania: 2016-11-29

                                                                                                                                                         Gądecz, 29.11.2016r.

Unieważnienie konkursu na stanowisko kierownika biura LGD Trzy Doliny

Z powodu rezygnacji w dniu dzisiejszym z pilnych powodów osobistych jednego z członków komisji

konkursowej, był niemożliwe dokończenie prac komisji mających na celu rozstrzygnięcie konkursu

na stanowisko kierownika biura.  

Osoby zainteresowane przepraszamy za powstałe utrudnienia

Przewodniczący komisji - wiceprezes LGD Trzy doliny - Romuald Góralczyk  

 

 
 
Data dodania: 2016-11-28

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 29.11.2016r.

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik biura LGD

Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowali się :

Pan  Kuziak  Leszek – Niemcz

Pan  Jurak  Andrzej - Trzebień

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 30.11.2016r.

 
 
Data dodania: 2016-11-28

 

                                                                                                                                                                                                                    Gądecz, 28.11.2016r

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu  rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko ,,pracownik administracyjno- techniczny wybrała  :

Pani Majewska Agnieszka – Pruszcz Pomorski

 
 
Data dodania: 2016-11-28

                                                                                                                                                                                                                   Gądecz, 28.11.2016r 

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrała na stanowisko specjalista d.s projektów :

Pani  Joanna Radtke  - Koronowo

 
 
Data dodania: 2016-11-27

Już po raz V Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk pod przewodnictwem nieocenionej Pani Prezes Magdaleny Zuehlke organizuje w dniu 4 grudnia 2016 r w Przyłękach  ,,Mikołajkową Niedzielę Medyczną”. W tym roku do współpracy zaproszono Lokalną Grupę Działania "Trzy Doliny", która będzie propagować idee integracji społecznej środowiska wiejskiego oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój przedsiębiorczości. To wydarzenie zostało objęte Honorowymi patronatami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Gmin Białe Błota oraz  Nowa Wieś Wielka, co świadczy o pozytywnym postrzeganiu tego wydarzenia przez samorządy i instytucje publiczne. Będzie moc atrakcji dla milusińskich i wyjątkowa okazja sprawdzić stan własnego zdrowia bez długiego wyczekiwania do upragnionych specjalistów. Na mieszkańców będą czekać liczni specjaliści medyczni oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Wszyscy Oni będą służyć pomocą i poradą medyczną. Dodatkowo można będzie oddać honorowo krew, a także zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku dzięki Fundacji DKMS. Dla dzieci odbędzie się pokaz ratownictwa medycznego i pokazy strażackie. Można będzie również skorzystać z oferty lokalnych ekologicznych producentów żywności na mini kiermaszu. Naprawdę warto poświęcić trochę przedpołudniowej niedzieli na spędzenie tego czasu z nami w sympatycznej, przyjaznej atmosferze w gościnnych progach Przyłęk.

Proszę o uważne zapoznanie się z treścią poniżej zamieszczonego plakatu, gdzie są wszystkie istotne informacje dotyczące ,,Mikołajkowej Medycznej Niedzieli”.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk

oraz   Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”

 

 
 
Data dodania: 2016-11-24

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 24.11.2016r

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani Majewska Agnieszka – Pruszcz Pomorski

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 28.11.2016r.

 

 

 
 
Data dodania: 2016-11-24

                                                                                                                                                                           Gądecz, 24.11.2016r

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani  Joanna Radtke  - Koronowo

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 28.11.2016r.

 
 
Data dodania: 2016-11-08

                                                                                                                                                                             Gądecz. 08.11.2016

                                 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                  Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik biura

 

                                                  Forma zatrudnienia:  umowa o pracę   ( 1 etat ) 

 1. Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1 
 1. Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1 
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV i list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „ 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

 1. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”,

           Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 22.11.2016r. 

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 29.11.2016r.

 
 
Data dodania: 2016-11-05

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 04.11.2016r. 

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                         serdecznie zaprasza 

           na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


które odbędzie się w dniu 14.11.2016 r. o godz. 17:00
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 • Powitanie i otwarcie zebrania.
 • Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 • Ustalenie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;
 • przedstawienie projektu uchwały;
 • dyskusja;
 • głosowanie i podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:
 • przedstawienie projektu uchwały;
 • dyskusja;
 • głosowanie i podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:
 • przedstawienie projektu uchwały;
 • dyskusja;
 • głosowanie i podjęcie uchwały.
 • Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie zebrania.
 
 
Data dodania: 2016-11-04

                                                                                                                                                                              Gądecz, 04.11.2016r. 

                  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów 

            Forma zatrudnienia:

            umowa o pracę na okres próbny - 1 etat 

 1. Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 2. Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1 
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV i list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „ 

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

        Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

       11. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 18.11.2016r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 25.11.2016r.

 

                                                                                                         

 
 
Data dodania: 2016-11-04

                                                                                                                                                                          Gądecz, 04.11.2016r. 

                Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

   Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny 

    Forma zatrudnienia:

   umowa o pracę na okres próbny - 1 etat 

 1.  Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny 
 1. Wymagania konieczne : 

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych,

  tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 

 1. Wymagane dokumenty: 

a)   CV i list motywacyjny;

b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów

      poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych

     i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 1. Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu: 

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników. 

     6.  Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

     7.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 18.11.2016r. 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą

rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną

 powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 25.11.2016r.

 
 
Data dodania: 2016-10-20

                                                                                                                                                                     Gądecz, 20.10.2016r. 

Informujemy, iż w związku z ogłoszonym naborem kandydatów na wolne stanowiska:

Specjalista ds. projektów

Specjalista administracyjno-techniczny

w wyznaczonym terminie w ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne kandydatury.

 
 
Data dodania: 2016-10-15

                                                                                                                                                                                            Dobrcz, 15.10.2016 r.

      W sobotę, 15 października w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrczu odbył się VII Konkurs ,,Smaki Trzech Dolin”. 

Mieliśmy jako zespół LGD dużo obaw czy to wydarzenie uda nam się przeprowadzić tak, jak zaplanowaliśmy. Jednak optymizm i wrodzona chęć działania Pani Urszuli Mele – Łąckiej okazał się tak zaraźliwy że im był bliższy termin konkursu , tym nasze obawy były mniejsze. W sobotę, w dniu konkursu zjawiły się wszystkie osoby, które zadeklarowały udział w tym wydarzeniu. Zgłoszono do oceny konkursowej 31 potraw. My, jako główny organizator oraz sponsor nagród zadbaliśmy, aby nagrody były godne wyróżnionych osób. Na nasz konkurs przybył  gospodarz gminy Dobrcz, wójt Krzysztof Szala z uroczą małżonką i towarzyszyli nam przez cały czas trwania konkursu. Koła Gospodyń Wiejskich z gmin Koronowo, Dobrcz, Sicienko oraz osoby indywidualnie biorące udział w konkursie przygotowały tyle i takie potrawy, że zaskoczyły nas kompletnie. Wielu renomowanych kucharzy mogłoby czerpać inspiracje z tego, co by ujrzeli w sali GOK w Dobrczu w tę sobotę. Cieszy to, że nadal są osoby, które chcą kultywować tradycje swoich mam oraz babć, przygotowując potrawy, o których często już zapomnieliśmy. A to są skarby naszego regionu i to nasza Lokalna Grupa Działania  ma pomóc w przywróceniu do życia tych przepisów oraz  receptur i ich promocję wśród mieszkańców. I będziemy to czynić podczas całej perspektywy finansowej 2014-2020 wspierając takie działania. Uważam, że VII Konkurs ,,Smaki Trzech Dolin” możemy zaliczyć do bardzo udanych wydarzeń kulinarno- integracyjnych. Szersza relacja jest zamieszczona w zakładce Galeria.

Chciałbym serdecznie podziękować za ogromny wkład pracy i zaangażowanie Pani Urszuli Łąckiej- Mele, bez której to wydarzenie nie miałoby takiej rangi i tak perfekcyjnej organizacji. Ale myślę również że my, jako pracownicy LGD Trzy Doliny, też sprostaliśmy zadaniu. Chociaż to nic trudnego, jeżeli pracownicy LGD są zaangażowani ,,całym sercem” w realizację tego , co zamierzają zrealizować, tak, jak to czynią moje koleżanki Hania Tazbir i Hania Kowalska.

Oby tak dalej a będziemy mogli za kilka lat pochwalić się dużym dorobkiem kulinarnym w naszym regionie.

 Leszek Kuziak

 
Konkurs Smak Trzech Dolin
 
Data dodania: 2016-09-28

                Konkurs  VII  SMAKI  TRZECH  DOLIN         

 

                                           Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny"

                                   Wszystkich, którzy interesują się kuchnią naszego regionu

                                                               ZAPRASZA

 • do udziału w konkursie – informacje w załączniku poniżej
 • do kibicowania tym, którzy będą brać udział w konkursie
 • do degustacji produktów
 • do odwiedzin Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu, który będzie gościł konkurs
 • do obejrzenia prezentacji pt. „ Wariacje z Gęsiną” którą przygotuje i zaprezentuje ekspert kulinarny,  Pan Piotr Lenart

                                                         Data konkursu:  15.10. 2016r.

                  Miejsce konkursu:   Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu – sala widowiskowa                                            

           Organizator i fundator nagród -  Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny"

 Program imprezy: 

 1. 10:00                          rozpoczęcie imprezy, przywitanie gości
 2. 10:15                          przedstawienie uczestników  konkursu oraz komisji konkursowej
 3. 10:30 – 12:00           praca komisji
 4. 12:15  - 13:15            pokaz „Wariacje z Gęsiną”
 5. 13:30  - 14:00            rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, ogłoszenie wyników 
 6. w trakcie                    część artystyczna        

                            Honorowy Patronat - Wójt Gminy Dobrcz

Kontakt z organizatorami: LGD Trzy Doliny

Urszula Łącka-Mele Tel 608 51 66 36

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

 
 
 
 
Data dodania: 2016-09-27

                                                                                                                                                                                            Gądecz, 27.09.2016r.

WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 27.09.2016 r. wyłoniono wykonawcę na sprzęt gastronomiczny. Szczególy w protokole wyłonienia wykonawcy oraz załączniku do tego protokołu, które są zamieszczone w załącznikach w zakładce ,,zapytanie ofertowe nr 4"          

                                                                          

 

 
 
Data dodania: 2016-09-27

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 27.09.2016r.

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                          Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

                           Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat, praca na 1 miesiąc)

 

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny;

b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)      oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i

o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

                             Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 11.10.2016r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 19.10.2016r.

 
 
Data dodania: 2016-09-27

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 27.09.2016r. 

                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów

 

                        Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat, praca na 1 miesiąc) 

 • Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 • Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1
 • Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 • Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy       Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

                        Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 11.10.2016r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 19.10.2016r.

 
 
Data dodania: 2016-09-26

III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

                                                                                                                                                                               Gądecz, 26.09.2016r.

    III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu jest wydarzeniem dwudniowym skierowanym do rolników, właścicieli gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją roślinną, zwierzęcą oraz produkcją.  Kongres odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 r. w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy – organizatorami są: Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization z Brukseli. Podczas kongresu będzie można dowiedzieć się: o radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi w rolnictwie, zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń usprawniających proces produkcji oraz wysłuchać referatów wielu interesujących prelegentów również przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kongresowi towarzyszą prezentacje stoisk partnerów, a uczestnicy będą mieli możliwość udziału w dyskusji i prezentacji innowacyjnych rozwiązań. Udział w kongresie jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie do rejestracji na portalu wydarzenia www.kongresagrobiznesu.pl/rejestracja (decyduje kolejność zgłoszeń).

 
 
Data dodania: 2016-09-18

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 18.08.2016r.

                                         Harmonogram szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych

                    szkolenia dot. „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

    w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  

 

    Data

     Gmina

                                           Miejsce

Godzina

 

15.11.2016r

   Sicienko

   Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

16.00

 

16.11.2016r

   Koronowo

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Sala kolumnowa,

   ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

16.00

 

17.11.2016r

   Białe Błota

   Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie, ul. Wyczynowa 2

16.00

 

22.11.2016r

   Solec Kujawski

   Soleckie Centrum Kultury, ul. Bojowników

   o Wolność i Demokrację 1,    Solec Kujawski

16.00

 

23.11.2016r

   Nowa Wieś Wielka

   Świetlica wiejska w Prądocinie

16.00

 

24.11.2016r

   Osielsko

   Gminny Ośrodek Kultury,

   ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko

16.00

 

29.11.2016r

   Dobrcz

   Gminny Ośrodek Kultury – Sala widowiskowa,

   ul. Ogrodowa 1, Dobrcz

16.00

 
 
Data dodania: 2016-09-16

                                                                                                                                                                                 Gądecz, dnia 16.09.2016r.

                                             Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                        serdecznie zaprasza  na  

                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                                               które odbędzie się w dniu 23.09.2016 r. o godz. 17:00
                    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

 
 
Data dodania: 2016-09-16

                                                                                                                                                                          Gądecz, dnia 16.09.2016r.

                                             Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                        serdecznie zaprasza  na  

                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                                               które odbędzie się w dniu 23.09.2016 r. o godz. 17:00
                    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

            Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2017 rok.

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
 
 
Data dodania: 2016-09-15

                                                                                                                                                                               Gądecz, 15.09.2016r.  

                                                                     WYŁONIENIE WYKONAWCY   

w dniu 15.09.2016 r. wyłoniono wykonawcę na ,,Przygotowanie serwisu kawowego w formie szwedzkiego bufetu".  Szczególy w zakładce zapytanie ofertowe nr 3 w  protokole wyłonienia wykonawcy oraz załączniku do tego protokołu

 
 
Data dodania: 2016-09-15

                                                                                                                                                                                      Gądecz, 15.09.2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 22.09.2016 oferty na:

Sprzęt gastronomiczny.

Szczegóły w zakładce ,,zapytanie ofertowe nr 4" w załącznikach tam umieszczonych

 
 
Data dodania: 2016-09-14

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 14.09.2016

PIKNIK  ,,NIECH  CIĘ  ZAKOLE - POZNAJ  SMAK I  SZLAK  DOLNEJ  WISŁY

 

W dniu 24 września w Otowicach gm. Dąbrowa Chełmińska będzie miała miejsce impreza "Piknik Niech Cię Zakole" organizowana w ramach projektu "Wieś na Weekend 2016" Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydarzenie to posłuży do prezentacji ofert wyłonionych w ramach projektu "Zintegrowany produkt turystyczno - kulinarny Poznaj Smak Doliny Wisły - Niech Cię Zakole". W ramach tego projektu będzie również reprezentacja naszego regionu z znamiennym hasłem ,,  Strzelecka Śliwkowa Dolina.., a przy Talerzyku wina.., i z Topolna gęsina” – krajobrazy i kulinaria na szlaku od Strzelec do Topolna przez Kozielec i prezentacja.  

 Zapraszamy  w imieniu organizatorów na to wydarzenie  zwolenników dobrego, tradycyjnego wiejskiego jadła oraz folkloru naszego regionu. Oj będzie się działo !!!

 

                                                                  Program Pikniku  

11.30 - 12.00 – korowód grup rekonstrukcji historycznej i zespołów – przemarsz z Gzina do Otowic

12.00 – 12.15 prezentacja  grup zespołów i uczestników – powitanie gości – Wójt gminy Dąbrowa Chełmińska

                         – Radosław Ciechacki

12.15 do 14.00 – w namiocie na Polanie Prezentacje ofert po 10 min. 

 14.00 – 14.15 otwarcie części kulinarnej prezentacja wystawców i produktów z Ziemi Dobrzyńskiej; Zakola i Kociewia;

14.00 – 18.00 – degustacje - „Co z zagrody to na stole na hasło Niech Cię Zakole”

 14.30 – 15.30 – Wariacje muzyczno - folklorystyczne o tytuł „Gwiazdy Folkloru - „Niech Cię Zakole”;

15.45 – 16.00 – ogłoszenie wyników konkursów na Lansjera kulinarnego, Lansjera Turystyki Wiejskiej

                              i Gwiazdę Folkloru „Niech Cię Zakole”; 

16.00 – 18.00     Rekonstrukcje historyczne – Kujawska Brać Szlachecka, Napoleon ze Świtą.., Ułani, ułani malowane dzieci;

14.00 – 18.00      przejażdżki bryczką/wozami stajni Otowice;

18.00 –                 oficjalne zakończenie Pikniku

 
 
Data dodania: 2016-09-11

                                                     JARMARK KUJAWSKO-POMORSKI

 Jarmark Kujawsko-Pomorski, którego ideą jest przybliżenie ,,mieszczuchom” oferty prezentowanej przez wieś ,  już w niedzielę 11 września w Myślęcinku!  Impreza odbędzie się na dawnych terenach wystawienniczych. Czeka nas moc atrakcji, jakich jeszcze dotąd podczas Jarmarku nie było. Jedną z nich, obok inscenizacji wesela kujawskiego w wykonaniu Zespołu Ludowego „Łochowianie”,  będzie bitwa smaków pomiędzy Kujawami a Pomorzem. Nie zabraknie także wyboru najsmaczniejszej potrawy Jarmarku. W tym roku przyznane zostaną trzy Rarytasy- złoty, srebrny i brązowy.Wszystkim zgromadzonym czas umilać będą ludowe zespoły pieśni i tańca. Jarmark to jednak przede wszystkim stoiska, gdzie można zaopatrzyć się w przeróżne rękodzieło, przetwory, nalewki, miody. Królować będą sztuka ludowa i regionalne przysmaki,  a do tego chętnych zapraszamy na kiermasz ogrodniczy, prezentację organizacji pozarządowych i warsztatów terapii zajęciowej. Częścią Jarmarku będą też spektakularne Amatorskie Zawody w Powożeniu. Pierwsze starty o godzinie 12.

Oczywiście nasza Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” będzie miała na jarmarku silną drużynę. Będzie promocja zdrowego, treściwego, wiejskiego jedzenia, będzie można popróbować  wybornych nalewek oraz pokosztować wybornych dżemów owocowo-warzywnych. Po sąsiedzku wspierać nas będzie drużyna Powiatu Bydgoskiego. Zapraszamy serdecznie do naszego stoiska.

 
 
Data dodania: 2016-09-10

                                          PIKNIK  RODZINNY  NA  POŻEGNANIE  LATA  W  MAKSYMILIANOWIE

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Osielsko oraz gmin ościennych na piknik rodzinny na pożegnanie lata w Maksymilianowie. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” wraz z sołectwem Maksymilianowo. Rozpoczynamy w sobotę, 10 września o godzinie 16:00 przy świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

 
 
Data dodania: 2016-09-07

                                                                                                                                                                               Gądecz, 07.09.2016r.

                                                             GOŚCINNIE  U  MENNONITÓW

 W sobotę o 13: 00 w Luszkowie ( niedaleko Topolna) nastąpi otwarcie MENNONICKIEGO SZLAKU KULINARNEGO W DOLINIE DOLNEJ WISŁY. Program dwudniowy jest bardzo bogaty w wydarzenia i pozwoli poznać bogatą i fascynującą historię menonitów, i to z ust tych , którzy kultywują ich tradycję. Prezes Leszek Kuziak będzie  reprezentował naszą Lokalną Grupę Działania,, Trzy Doliny” podczas tego wydarzenia, które co prawda nie będzie się odbywało na terenie będącym w obszarze działania naszej grupy, ale szlak, którego rozpoczęcie nastąpi w Luszkowie, przebiega również przez obszar naszego terenu wzdłuż Wisły. Już niedługo wędrując wzdłuż Doliny Dolnej Wisły będzie można rozsmakować się w daniach przygotowywanych według historycznych procedur i zwiedzić najciekawsze zabytki z czasów pierwszych holenderskich osadników. Ale trzeba zacząć od poznania historii Mennonitów , dlatego gorąco namawiam do odwiedzenia w sobotę Luszkowa

 
 
Data dodania: 2016-09-02

                                                                                                                                                                                            Gądecz , 02.09.2016 r.

                                                                ŚWIĘTO ŚLIWKI W STRZELCACH DOLNYCH

Zapraszamy do Strzelec Dolnych na Święto Śliwki, do naszego stoiska. Będzie dużo przysmaków w naszym stoisku. Można popróbować smakołyków z gęsiny, w tym ,,gęśburgera", smalec gęsi, półgęski oraz nowości, czyli dżemy owocowo warzywne. Mamy przygotowane  tez krówki ręcznie robione, przepyszne pierniki, soki i ogórki. Wszystko to, co  jest wytworem z gospodarstw naszego regionu. Polecamy, bo warto

 
 
Data dodania: 2016-08-30

                                                                                                                                                                           Gądecz, 30.08.2016r.      

Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń

W dniu 30.08.2016 r dokonano wyboru wykonawców na przeprowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły w zakładkach ,, zapytanie ofertowe nr 1 " i  ,,zapytanie ofertowe nr 2"

 
 
Data dodania: 2016-08-18

                                                                                                                                                                               Gądecz, 18.08.2016r.

                                          Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów

                   spotkania dot. „Zakładania działalności gospodarczej” oraz  „Rozwijania działalności gospodarczej”

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

   Data

    Gmina

                                         Miejsce

Godzina

 

20.09.2016r

   Sicienko

   Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

17.00

 

21.09.2016r

   Koronowo

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Sala kolumnowa,

   ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

17.00

 

22.09.2016r

   Białe Błota

   Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie, ul. Wyczynowa 2

17.00

 

27.09.2016r

   Solec Kujawski

   Soleckie Centrum Kultury,    ul. Bojowników

   o Wolność i Demokrację 1,    Solec Kujawski

17.00

 

28.09.2016r

   Nowa Wieś Wielka

   Świetlica wiejska w Prądocinie

17.00

 

29.09.2016r

   Osielsko

   Gminny Ośrodek Kultury,

   ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko

17.00

 

04.10.2016r

   Dobrcz

   Gminny Ośrodek Kultury – Sala widowiskowa,

   ul. Ogrodowa 1, Dobrcz

17.00

 
 
Data dodania: 2016-07-06

 

                                                                                                                                                                          Gądecz dnia 06.07.2016r.

 

                                                            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza na

                                                              Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                                 które odbędzie się w dniu 14.07.2016 r. o godz. 17:00
                                     
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

       a)    przedstawienie projektu uchwały;

       b)    dyskusja;

       c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

 
 
Data dodania: 2016-06-13

                                                                                                                                                                Gądecz dnia 13.06.2016r.

                                   

                                                    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                   serdecznie zaprasza 
                                                    na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                           które odbędzie się w dniu 21.06.2016 r. o godz. 17:00
                                   
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

 Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” do zawierania umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Stowarzyszenia;

                    a)    przedstawienie projektu uchwały;

                    b)    dyskusja;

                    c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

                    a)    przedstawienie projektu uchwały;

                     b)    dyskusja;

                     c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
 
 
Data dodania: 2016-06-09

Po  raz kolejny Lokalne Grupy Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wraz z instytucjami współpracującymi spotkały się na pikniku LEADER. Tym razem  w gościnnych progach Ziemi  Krajeńskiej w pięknym zespole pałacowym w  Runowie Krajeńskim. Gospodarzami  byli przesympatyczni  członkowie LGD  NASZA KRAJNA  wraz z wspomagającymi ich okolicznymi gminami. Było dużo  okazji do integracji oraz  i rywalizacji - gdyż konkurencje sportowe przewidziane przez Organizatorów były nie lada wyzwaniem. Było wesoło, pogodnie i smacznie

 
 
Data dodania: 2016-06-06

W dniu 3 czerwca w Zespole Pałacowym w Runowie Krajeńskim odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień związanych z tematyką nowej perspektywy finansowej, w którą obecnie wkraczają Lokalne  Grupy Działania.

Omówione zostały :

 1. Wytyczne w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru operacji wniosków przez podmioty inne niż LGD (wytyczna 1/1/2015).
 2. Zasady wyboru oferentów oraz wydatkowania środków przez Lokalne Grupy Działania w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

3.   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – aktualne przepisy.

Była okazja do zasięgnięcia porad u przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych LGD-ów.

 
 
Data dodania: 2016-05-23

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” reprezentowana przez Leszka Kuziaka – Prezesa oraz Romualda Góralczyka  - Vice Prezesa podpisała umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 umożliwia nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie uwagi i pomysły oraz otwartość na współpracę!

 
 
Data dodania: 2016-05-13

Gądecz dnia 23.03.2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

serdecznie zaprasza 
na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. o godz. 17:00
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. 1.Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. 2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. 3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. 4.Ustalenie porządku obrad.
 5. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwał.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka w celu uzupełnienia składu Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
  4. 9.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  5. 10.Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 0000-00-00

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” przystąpiła do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy Stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

Zgodnie z § 5 Umowy przyznania pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, „Beneficjent ma obowiązek złożyć na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej”.

Zatem konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby LGD „Trzy Doliny” wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia w przypadku uzyskania płatności ostatecznej 14 dni od momentu jej otrzymania, a w przypadku projektu w trakcie realizacji w terminie 14 dni od dnia uzyskania płatności ostatecznej. Prosimy o wypełnienie jej na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

LGD planuje stworzyć bazę zrealizowanych projektów z obszaru LGD, dlatego prosimy o dostarczenie wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć w wersji elektronicznej (z podaniem danych autora i odpowiednim opisem zdjęć celem ich identyfikacji) pokazujących realizację Państwa projektu. Z chwilą dostarczenia zdjęć beneficjent przenosi nieodpłatnie na Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz autorskie prawa majątkowe do przekazanych fotografii.

 

Ankietę należy wypełnić po uzyskaniu płatności ostatecznej i złożyć lub przesłać listownie do biura LGD w wersji papierowej w oryginale (dodatkowo wersja na nośniku elektronicznym). 

 

Zarząd LGD „Trzy Doliny”

 

 

Załączniki:

1.Ankieta monitorująca realizację LSR

2.Oświadczenie – przekazanie autorskich praw majątkowych