Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Sprawozdawczość

Data dodania: 0000-00-00

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” przystąpiła do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy Stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

Zgodnie z § 5 Umowy przyznania pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, „Beneficjent ma obowiązek złożyć na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej”.

Zatem konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby LGD „Trzy Doliny” wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia w przypadku uzyskania płatności ostatecznej 14 dni od momentu jej otrzymania, a w przypadku projektu w trakcie realizacji w terminie 14 dni od dnia uzyskania płatności ostatecznej. Prosimy o wypełnienie jej na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

LGD planuje stworzyć bazę zrealizowanych projektów z obszaru LGD, dlatego prosimy o dostarczenie wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć w wersji elektronicznej (z podaniem danych autora i odpowiednim opisem zdjęć celem ich identyfikacji) pokazujących realizację Państwa projektu. Z chwilą dostarczenia zdjęć beneficjent przenosi nieodpłatnie na Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz autorskie prawa majątkowe do przekazanych fotografii.

 

Ankietę należy wypełnić po uzyskaniu płatności ostatecznej i złożyć lub przesłać listownie do biura LGD w wersji papierowej w oryginale (dodatkowo wersja na nośniku elektronicznym). 

 

Zarząd LGD „Trzy Doliny”

 

 

Załączniki:

1.Ankieta monitorująca realizację LSR

2.Oświadczenie – przekazanie autorskich praw majątkowych