Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Wyniki naborów

Gądecz,13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 10.09.2012 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem XVII posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. W tym terminie do Zarządu LGD ”Trzy Doliny” wpłynęły 2 odwołania od decyzji Rady. Rada Stowarzyszenia po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji w oparciu o § 31 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" w związku z § 23 ust. 4, usy. 8 i ust. 9 oraz art. 23a ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny", a także § 5 pkt. 4 Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju , podjęła dwie uchwały o pozostawieniu bez rozpatrzenia. Następnie Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listy wybranych i listę niewybranych operacji w ramach konkursu nr 8 i 9 na działania "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z XVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia
27.08.2012r.


W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w
Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 8 i 9 w dniach 11 lipca - 09 sierpnia 2012, o
przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego PROW na lata 2007-2013. Rada podjęła Uchwały zatwierdzające Listy
ocenionych operacji.
Minimalna liczba punktów konieczna do dofinansowania w ocenie wg lokalnych kryteriów wynosi dla działania:
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw" - 7 pkt.
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 8 pkt.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania,
zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 27.08.2012r.
W dniu 27.08.2012r.odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia
LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 30.07.2012 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem XV posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. W tym terminie do Zarządu LGD ”Trzy Doliny” wpłynęły 2 odwołania od decyzji Rady. Rada Stowarzyszenia po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji w oparciu o § 31 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" w związku z § 23 ust. 4, usy. 8 i ust. 9 oraz art. 23a ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny", a także § 5 pkt. 4 Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju , podjęła jedną uchwałę o pozostawieniu bez rozpatrzenia oraz ponownie rozpatrzyła jeden wniosek. Następnie Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych i listę niewybranych operacji w ramachkonkursu nr 7 na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z XIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 11.07.2012r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożonew Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 7 w dniach 6-22 czerwca 2012, o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” tj. operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW na lata 2007-2013. Rada podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 12.12.2013 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem XI posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD.
Ze względu na brak odwołań Wnioskodawców nie było konieczności przeprowadzenia procedury odwoławczej. Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych i niewybranych operacji w ramach konkursu nr 14 na działanie „Małe Projekty”.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 05.12.2013 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem X posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. W tym terminie do Zarządu LGD ”Trzy Doliny” wpłynęło 1 odwołanie od decyzji Rady. Rada Stowarzyszenia po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji podjęła decyzję o ponownej ocenie wniosku wg zgodności z lokalnymi kryteriami. Następnie Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listy wybranych i listę niewybranych operacji w ramach konkursu nr 12 i 13 na działania "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia 22.11.2013r. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków, które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 14 w dniach 29 października 2013 do 13 listopada 2013, o przyznanie pomocy w ramach działania:
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Rada podjęła Uchwały zatwierdzające Listy ocenionych operacji.
Minimalna liczba punktów konieczna do dofinansowania w ocenie wg lokalnych kryteriów wynosi dla działania:
"Małe Projekty" - 9 pkt. Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 29.11.2013r.
W dniu 12.12.2013r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia
LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia
21.11.2013r.


W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w
Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursach nr 12 i 13 w dniach 21 października - 04 listopada 2013, o
przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego PROW na lata 2007-2013. Rada podjęła Uchwały zatwierdzające Listy
ocenionych operacji.
Minimalna liczba punktów konieczna do dofinansowania w ocenie wg lokalnych kryteriów wynosi dla działania:
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw" - 7 pkt.
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 7 pkt.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania,
zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 21.11.2013r.
W dniu 28.11.2013r.odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia
LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 17.09.2013 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem VII posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. W tym terminie do Zarządu LGD ”Trzy Doliny” nie wpłynęły żadne odwołania od decyzji Rady. Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych operacji w ramachkonkursu nr 11 na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 03.09.2013r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 11 w dniach 12.07-09.08.2013, o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” tj. operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW na lata 2007-2013. Rada podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 04.09.2013r.
W dniu 17.09.2013r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.
Załączniki:
Lista ocenionych operacji
Wzór odwołania

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 06.03.2013 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem IV posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD.
Ze względu na wpływ odwołań Wnioskodawców była konieczność przeprowadzenia procedury odwoławczej. Rada Stowarzyszenia przystąpiła więc do oceny wniosków dla których złożono odwołanie a następnie przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych i niewybranych operacji w ramach konkursu nr 10 na działanie „Małe Projekty”.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia 18-20.02.2013r. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków, które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 10 w dniach 31 grudnia 2012 do 29 stycznia 2013, o przyznanie pomocy w ramach działania:
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Rada podjęła Uchwały zatwierdzające Listy ocenionych operacji.
Minimalna liczba punktów konieczna do dofinansowania w ocenie wg lokalnych kryteriów wynosi dla działania:
"Małe Projekty" - 10 pkt. Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 20.02.2013r.
W dniu 06.03.2013r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia
LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.
Sprostowanie do Listy ocenionych operacji (zał. Nr. 1 do uchwały nr. III/111/13 z dnia 20.02.2013r.)
L.p. 17 listy
w kolumnie: Nazwa wnioskodawcy, Jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku, winno być: Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku,
W kolumnie: Numer identyfikacyjny wnioskodawcy, jest: 068090285, winno być: 064354052
W kolumnie: NIP wnioskodawcy, jest: 5542804832, winno być: 9670695167

Załączniki:
Data dodania: 0000-00-00

Dnia 22.09.2014 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem VI posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - konkurs nr 19,
W zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi - konkurs nr 20,
„Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - konkurs nr 21,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - konkurs nr 22.
. Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. Nie wpłynęło żadne odwołanie więc Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listy wybranych i listę niewybranych operacji w ramach powyższych konkursów.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 04.09.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków, które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 22 w dniach 05-19.08.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada LGD "Trzy Doliny" podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 05.09.2014r.
W dniu 22.09.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 04.09.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków, które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 21 w dniach 05-19.05.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada LGD "Trzy Doliny" podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 05.09.2014r.
W dniu 22.09.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z V/2014 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 04.09.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 20 w dniach 5-19.08.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Rada podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 05.09.2014r.
W dniu 22.09.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z V/2014 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 04.09.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 19 w dniach 05-19.08.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” tj. operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW na lata 2007-2013. Rada podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 05.09.2014r.
W dniu 22.09.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 16.06.2014 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem IV posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD. Nie wpłynęło żadne odwołanie więc Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listy wybranych i listę niewybranych operacji w ramach konkursu nr 17 i 18 na działania "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 29.05.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków, które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 18 w dniach 28.04.2014-12.05.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada LGD "Trzy Doliny" podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 30.05.2014r.
W dniu 16.06.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 29.05.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków, które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 17 w dniach 28.04.2014-12.05.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada LGD "Trzy Doliny" podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 30.05.2014r.
W dniu 16.06.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 21.05.2014r.
W wyniku przeprowadzonej na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ponownej ocenie wniosku zarejestrowanego pod nr 2012/MP/36 pn. Wyposażenie rozbudowanej Świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna złożonego przez Gminę Solec Kujawski - wniosek został wybrany do realizacji w ramach LSR.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 21.05.2014 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI, tj. operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD.
Ze względu na wplyw odwołania od jednego z Wnioskodawców Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” przeprowadziła ponowną ocenę wniosku w procedurze odwoławczej. Rada Stowarzyszenia przystąpiła następnie do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych i niewybranych operacji w ramach konkursu nr 15.

Data dodania: 0000-00-00

Dnia 21.05.2014 r. w Biurze LGD w Gądeczu zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”. Celem posiedzenia Rady był wybór operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Zgodnie z procedurą Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięć Rady, które należało złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia listy ocenionych operacji na stronie internetowej LGD.
Ze względu na brak odwołań Wnioskodawców nie było konieczności przeprowadzenia procedury odwoławczej. Rada Stowarzyszenia przystąpiła do głosowania nad wyborem operacji i podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych operacji w ramach konkursu nr 16.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z IN/2014 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 05.05.2014r.
W wyniku przeprowadzonej na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ponownej oceny wniosku zarejestrowanego pod nr 2012/MP/36, wniosek nie zmienił swojej pozycji na liście ocenionych operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z IN/2014 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 05.05.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 16 w dniach 31.03.2014-14.04.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Rada podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 06.05.2014r.
W dniu 21.05.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Data dodania: 0000-00-00

Informacja z IN/2014 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD„Trzy Doliny” z dnia 05.05.2014r.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru wniosków które zostały złożone w Biurze LGD „Trzy Doliny” w konkursie nr 15 w dniach 31.03.2014-14.04.2014 r., o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” tj. operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW na lata 2007-2013. Rada podjęła Uchwałę zatwierdzającą Listę ocenionych operacji.
Od niniejszej oceny Rady przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania, zgodnie z procedurą określoną w LSR, w ciągu 7 dni licząc od dnia 06.05.2014r.
W dniu 21.05.2014r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, które dokona ostatecznego wyboru operacji.

Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy