Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności / Dokumenty LGD / Statut

Statut

       

                                      STATUT STOWARZYSZENIA   

                   LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA   „TRZY DOLINY”

 

Tekst jednolity statutu z dnia 21.02.2008 uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 6/2008 z dn. 28.11.2008, uchwałą I/1/2011 z dn. 11.01.2011 i uchwałą nr IV/1/2011 z dnia 07.12.2011, i uchwałą nr IN/3/2012 z dn. 8.10.2012r., i uchwałą IN/1/2015 z dnia 16.12.2015r. i uchwałą IN/1/2016 z dnia 04.04.2016r., uchwałą IIN/3/2017 z dnia 26.04.2017r.

 

                                                                                              Rozdział I
                                                                                    Postanowienia ogólne


   § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” i zwane jest dalej   Stowarzyszeniem.                                                                                      Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi LGD „Trzy Doliny”.   

   § 2. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.

   § 3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:

1)     ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, ze zm.);                                                                                 2)     ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego                                            na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.427);                                                                                                                                    3)     rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski                                 Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1);                                                                                          4)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów                                 wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;  5)     ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego                                           na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.;                                                            6)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy                                             dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego  Funduszu                             Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy                                     ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności                                           i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;                                                                  7)     ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);                                                                  8)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.),                                                  oraz postanowień niniejszego Statutu.”

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gądecz.

§ 5. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 § 6.

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gmin wymienionych w § 2.
 2.  Do właściwego realizowania celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową, jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.
 3.  Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.”


   § 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia  swych spraw może tworzyć Biuro                                                  Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników. 

   § 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

   § 9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

   § 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk może zostać przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych.

   § 11. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

                                                                                                        

                                                                                                        Rozdział II

                                                                                            Cele i sposoby działania


   § 12. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze  niezarobkowym, mającym na celu:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizowanie ludności wiejskiej,
3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie,
4) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe, struktury                                            Unii Europejskiej oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne,                                                                                                                                                                5) poprawę jakości życia na terenach wiejskich,                                                                                                                                                                                      6) działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,                                                                        7) mobilizację społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,                                                                                              8) rozwój zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego regionu,                                                                                                                                                            9) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,                                                                                                                            10) wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarów działalności gospodarczej,                                                                                  11) działalność edukacyjną, informacyjną i szkoleniową zmierzającą do poprawy spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej                                         z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,                                                                                                                                                              12) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,                                      13) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,                                                                                                                14) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,                                                  15) rozwój społeczeństwa demokratycznego,                                                                                                                                                                                          16) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy  nie z własnej winy,                                      17) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu , turystyki i agroturystyki,                                                                                                                                                18) ochronę i promocję zdrowia,                                                                                                                                                                                                                19) promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa i innych wyrobów,                                                                                                                    20) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,                                                                                                              21)  wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,                                                                                                                                                          22) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochronę dziedzictwa  przyrodniczego,                                                   23) działania z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie m.in. świetlic, klubów socjoterapeutyczych, środowiskowych,                                                      oraz  inną działalność  profilaktyczną,                                                                                                                                                                                                     24) działanie na rzecz bezpiecznej, ekologicznej i racjonalnej eksploatacji, projektowania i wykonania  urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,             25) wspieranie działalności obejmującej wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii w tym ze źródeł odnawialnych, w szczególności z wiatru,                      wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu, biomasy,                                                                                                                                                                   26) koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony  środowiska i gospodarki komunalnej,                                                                                                           27) wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz infrastruktury teleinformatycznej,                                                                                                  28) wspieranie innowacyjnej gospodarki,                                                                                                                                                                                                     29) ochronę dziedzictwa kulturowego i narodowego,3                                                                                                                                                                             30) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,                                                                                                                                                                                         31) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich objętych terenem  działania  Stowarzyszenia.

   § 13.1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wdrażanie do realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału zasobów środowiska oraz gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu,
3) organizowanie spotkań grup dyskusyjnych, mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju gospodarczego regionu,
4) zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i dyskusyjnych,
5) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem                        Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
6) promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju ,
7) działalność szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektu w ramach LSR,
8) organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.,
9) działalność wydawniczą,
10) inne działania na rzecz realizacji celów statutowych.

   2. Stowarzyszenie prowadzi doradztwo, wspiera i realizuje projekty  związane z realizacją Lokalnej Strategii   Rozwoju.                                                              3. Stowarzyszenie współpracuje i prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi                                                    i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.                                                    4. Stowarzyszenie prowadzi inne działania przewidziane dla Lokalnych Grup Działania.

                                                                                                          Rozdział III
                                                                                       Członkowie, ich prawa i obowiązki

  
   § 14. Członkowie dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych.

   § 15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
       1)    osoba fizyczna która spełni łącznie niżej wymienione kryteria :
            - spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
            - mieszka lub pracuje na terenie objętym zasięgiem działania Stowarzyszenia ,
            - działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
            - złoży deklarację członkowską.
       2)    osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu  stanowiącego, zawierającą:                                                     - deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,                                                                                                                                                                                             - wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.                                                                                                                                                      - lub upoważnienie Zarządu albo innej jednostki nadrzędnej do przystąpienia do Stowarzyszenia,                                                                                           3)    inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które posiadają upoważnienie jednostki nadrzędnej.


   § 16.1. Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

        2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

   § 17.1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
        1)    propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
        2)    przestrzegać postanowień Statutu,
        3)    opłacać składki członkowskie,
        4)    brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
   2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
       1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
       2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
       3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym  lub szkoleniowym,

       4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

   § 18. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w drodze:                                                                                                                   1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej nie  posiadającej osobowości prawnej,                   2) złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,                                                                     3) wykluczenia przez Zarząd:                                                                                                                                                                                                                               a) za działalność niezgodną ze Statutem,                                                                                                                                                                                                     b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,                                                                                                                                       c) z powodu nieopłacenia składek członkowskich za dany rok w terminie ustalonym w odrębnej uchwale Walnego Zebrania Członków.                               d) z powodu nieuczestniczenia co najmniej raz w roku w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny.”                           4) śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej poprzez wykreślenie z Krajowego Rejestru  Sądowego lub likwidacji jednostki organizacyjnej                    nie posiadającej osobowości prawnej.

   § 19. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź odmowy przyjęcia w poczet członków LGD, członkowi Stowarzyszenia                                                 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.                                                   Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na Walnym Zebraniu Członków, niezwłocznie zwołanym                                       przez Zarząd w terminach i trybie przewidzianym statutem..

   § 20. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej                   zamieszkująca lub prowadząca działalność poza obszarem działania Stowarzyszenia spełniająca warunki określone w ustawie Prawo                                o stowarzyszeniach, która będzie:
      1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
      2) służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, w tworzeniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych działaniach                                   podejmowanych przez Stowarzyszenie,                                                                                                                                                                                                    3) wspierać materialnie,                                                                                                                                                                                                                                    4) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu.

 § 21.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości                                prawnej szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
           2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
           3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z  obowiązku opłacenia składek.

                                                                                                  Rozdział IV

                                                                                      Władze Stowarzyszenia

   § 22.1. Władzami Stowarzyszenia są:
       1) Walne Zebranie Członków,
       2) Rada,
       3) Zarząd,
       4) Komisja Rewizyjna.
   2. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych w § 22 ust. 1 pkt. 2-4.
   3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4  lata. Mandat członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego        Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku   kalendarzowym, w którym upływa  okres kadencji, na którym powołano nowe władze.            4.Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

 • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • pisemnej rezygnacji,
 • śmierci,
 • odwołania przez Walne Zebranie Członków.


   § 23. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych                                      do głosowania, jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej.         

 

                                                                                Walne Zebranie Członków


   § 24.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia; Walne Zebrania Członków mogą być:

          1) zwyczajne,
          2) nadzwyczajne.
   2. O terminie i miejscu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad  Zarząd zawiadamia członków                             pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

  2a. O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia                                          członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.

   3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd  Stowarzyszenia,

   4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
      1) z inicjatywy Zarządu,
      2) z inicjatywy Rady,
      3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      4) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków; nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  musi odbyć się nie później                                      niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.

    5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu  jawnym zwykłą większością                                      głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym  terminie. W razie braku kworum otwarcie Walnego Zebrania                              Członków następuje w drugim terminie po  upływie 15 minut, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia                                            wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej  połowy członków Walnego Zebrania Członków.

    7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego  Walnego Zebrania Członków.

    8.Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i tajnego.  Głosy oddaje się na wybranego                            kandydata znajdującego się na tzw. podliście wyborczej.  w obecności co  najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

    9. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
   10. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem  doradczym członkowie wspierający                                       i zaproszeni przez Zarząd i Radę goście.

   § 25. Walne Zebranie Członków:
        1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia, w tym zatwierdza Lokalną Strategię Rozwoju LGD,
        2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności  sprawozdania z realizacji projektów                                              w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,                                                                                                                                                                                                       3) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,                                                                                                               4) wybiera i odwołuje Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną,                                                                                                                                                                           5) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,                                                                                                                                                                                               6) zatwierdza regulaminy Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,                                                                                                             7) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,                                                                                                                       8) nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia,                                                                                                                                                                               9) ustalenie wysokości składek członkowskich,                                                                                                                                                                                       10) podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia,                                                                                                                                             11) podejmuje uchwały o zaciąganiu zobowiązań finansowych powyżej kwoty 100.000 PLN,                                                                                                         12) może ustalić diety lub ryczałt dla członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

     13) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
     14) podejmuje uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji                                                         innych władz Stowarzyszenia.

                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia

 § 26.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i   wiceprezesa. 
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

            Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.

     3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.                                                             W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

     4. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją Członkowie Zarządu mogą otrzymywać  wynagrodzenia.

     5. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie   reprezentuje pełnomocnik powołany                           uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

     6. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

   § 27. Do kompetencji Zarządu należy:
       1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania  Członków i Rady,                                                                2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,                                                                                                                                                                                        3) realizacja celów Stowarzyszenia,                                                                                                                                                                                                              4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Rady,                                                                                                                                                                  5) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał o utracie członkostwa,                                                                                              6) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,                                            7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,                                                                                                                                                                                              8) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,                                                                                                                                                                        9) podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań finansowych do kwoty 100.000 PLN,                                                                                                              10) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników  tego Biura,                                                              11) ustalanie liczby zatrudnionych pracowników i zasad wynagradzania pracowników Biura  Stowarzyszenia,                                                                            12) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,                                                                                                                                                                                        13) wprowadzanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących.

 

                                                                                            Komisja Rewizyjna


   § 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób, w tym z  przewodniczącego.

          2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo popełnione umyślnie.                                        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą względem siebie oraz  członków Zarządu Stowarzyszenia pozostawać w związku małżeńskim,                             ani też w stosunku   pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

   § 29. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
         1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
         2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym   Zebraniu Członków,                                                      3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,                                                                                                                  4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,                                                                                                  5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

                                                                                       Rada Stowarzyszenia


   § 30. 1. Rada jest organem o którym mówi art.4 ust. 3 pkt 4 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej   społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378).

     2.Rada składa się z 8 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród   członków LGD.

 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

    4. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

    5.Na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi, ani żadna z grup interesu,                                         nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

    6.  Posiedzenia Rady zwołuje w miarę potrzeb Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

    7. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem  Stowarzyszenia.

    8. Członkowie Rady:

       a) będący osobami fizycznymi – uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej  uchwałami osobiście;

       b) będący osobami prawnymi – uczestniczą w jej pracach przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej                                                             albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w jej pracach. Udzielenie dalszego  pełnomocnictwa do uczestniczenia                                                  w pracach Rady jest niedopuszczalne.

     9. W przypadku gdy do właściwości Zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach   LSR, i ustalanie kwoty wsparcia,                             zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, członkowie    zarządu nie mogą być zatrudniani przez LGD na stanowisku                                     związanym ze świadczeniem  doradztwa na   rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b                                          rozporządzenia  1003/2013. 

     § 31.1. Do wyłącznej kompetencji rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego                                                      i Rady (UE) Nr 1303/2013 oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art.34    ust. 3 lit f tego rozporządzenia..

      2. Wybór operacji, których mowa w ust. 1 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zgodnie z procedurą szczegółowo                                                   opisaną w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zatwierdzonym                                                                  przez Walne Zebranie Członków.

 3. Podczas wyboru operacji członkowie Rady składają pisemne oświadczenia o zachowaniu bezstronności    lub wyłączają się z ich oceny z uwagi na         ryzyko zaistnienia konfliktu interesów, zgodnie z procedurą  szczegółowo opisaną w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia                             Lokalna Grupa Działania   „Trzy Doliny” zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.

 1. Szczegółowy zakres i zasady działania Rady określa Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.

  § 32. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji Zarząd zwołuje Walne Zebranie                                                        w celu uzupełnienia składu.

                                                                                                       Rozdział V

                                                                                        Majątek i rozwiązanie LGD

   § 33.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, składek członkowskich, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności

                 oraz ofiarności publicznej.

          2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
          3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

         4. Oświadczenie woli w sprawach niemajątkowych składa prezes lub wiceprezes. Do składania  oświadczeń woli w sprawach                                                     majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym    prezesa lub wiceprezesa.

                                                                                                 Rozdział VI

                                                                                        Postanowienia końcowe

   § 34.1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanego  kwalifikowaną większością                                          głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub w innych przypadkach                                                                   przewidzianych przepisami prawa.

          2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie                                          majątku Stowarzyszenia.

   § 35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o  stowarzyszeniach.

                                           

 

 

Załączniki: