Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2020-12-21

                                      

 

 

Data dodania: 2020-12-09

                                           Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 sporządzania wniosków    o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”   w ramach działania „Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. W dniu 17.12.2020r. godz. 11:00 -13:00 szkolenie w zakresie „Zakładania działalności gospodarczej”
 2. W dniu 18.12.2020r. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwijania działalności  gospodarczej
 1. W dniu 21.12.2020  godz. 11:00-13:00 szkolenie w zakresie praktycznego wypełniania wniosków

              dotyczących   „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

 Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434

w załaczniku programy szkoleń

Data dodania: 2020-12-07

                                                Szanowni Państwo,

             Zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawym konkursie „Polska Wieś Smakuje”.

                     Konkurs skierowany do Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich.  

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi i prozdrowotnymi.

Czekamy na zgłoszenia konkursowe w 5-ciu kategoriach:
1. kiszonki z warzyw i owoców
2. zupy
3. potrawy jarskie
4. potrawy z drobiu i ryb
5. potrawy świąteczne

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres:konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni

Więcej informacji oraz regulamin konkursu w załączeniu

Data dodania: 2020-12-07

                                  

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                  86-022 Dobrcz , Gądecz 33 

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Administracji i Promocji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas zastępstwa

Opis stanowiska pracy – Specjalista ds. Administracji i Promocji

        Wymagania konieczne :

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Staż pracy minimum 3 lata
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 5. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód 

         Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 12.12.2020 r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 15.12.2020 r.

 

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

            ANULOWANE OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKO JEST NIEAKTUALNY

 

Data dodania: 2020-12-05

                                                                                                                                Gądecz, 04.12.2020r.

                                            Spotkanie prezentujące zebrane dane

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Trzy Doliny na spotkanie pn. Prezentacja opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny.

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ‘Trzy Doliny” będzie miało na celu

Przedstawienie opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia  2020r.  o godz. 18.00 w siedzibie LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

                                                                                                 Prezes

                                                                         Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak  

Cel spotkania: 

„Przedstawienie opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-11-27

                                                                                                                                                    Gądecz, dnia 27.11.2020.

 

                  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

            serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                       które odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. o godz. 17:00

         w Środowiskowym Domu Samopomocy  - Gądecz 33,  86-022 Dobrcz

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2021 roku:

a)         przedstawienie projektu uchwały;

b)         dyskusja;

c)         głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2020-11-26

 

 

                    Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny w sprawie  konkursu  3P/2020

 W dniu 24.11.2020r. . Rada stowarzyszenia  LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 3 P/2020 -  „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów  lub usług lokalnych 3P/2020

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny 

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

 

Data dodania: 2020-11-26

                                                                                                                                                     Gądecz, 26.11.2020r.                 

 

                Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.12.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjny – Pan Sebastian Grubich

               Przewodniczący komisji konkursowej 

                                           Kuziak Leszek

Data dodania: 2020-11-23

                                                                                                                                      Gadecz, 23.11.2020r.

 

          Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjny

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 23.11.2020r. po przeprowadzeniu oceny formalnej

ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko ,,Pracownik Administracyjny ” zakwalifikowała :

Pan Sebastian  Grubich , Gmina Białe Błota

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 26..11.2020

Data dodania: 2020-11-18

                                                                           Gądecz, 18.11.2020

                                  SZKOLENIE DLA ORGANÓW LGD TRZY DOLINY

           Szanowni PaństwoW związku z realizacją planu szkoleń dla pracowników i organów LGD ,,Trzy Doliny" zapraszam Państwa na szkolenie z  zakresu Monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju .

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie LGD - Gądecz 33 

Szkolenie organizowane jest dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej , oraz pracowników biura LGD ,,Trzy Doliny"

ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 , w szkoleniu w siedzibie LGD udział  jest obowiązkowy dla minimum jednego przedstawiciela z każdego organu decyzyjnego oraz biura LGD. Członkowie organów i biura, którzy nie wezmą udziału w szkoleniu w siedzibie LGD, otrzymają po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną. ( mailem ) materiały ze szkolenia. 

                        serdecznie zapraszam 

            Prezes Zarządu LGD Trzy Doliny

                          Leszek. Kuziak

Data dodania: 2020-11-16

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 16.11.2020r.                              

 

                                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 24.11.2020 o godz.13:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33.

Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów  lub usług lokalnych 3P/2020

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek posiedzenia

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                                           Gądecz, 12.11.2020

Posiedzenie Rady

W dniu  10.11.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                      Data dodania: 12.11.2020                                      

                         Nabór na stanowisko ,,Pracownik administracyjny"

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                   86-022 Dobrcz , Gądecz 33

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas określony – jeden miesiąc - 01.12.2020 - 31.12.2020

Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjny

        Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- wiedza w zakresie technologii informacyjnej i informatyki

- znajomość podstawowych zagadnień związanych z PROW 2014-2020

         Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 20.11.2020 r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 23.11.2020 r.

 

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                                             Gądecz , 12.11.2020r. 

                                                   Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie  \

    z zakresu  aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady. 

    Szkolenie odbędzie się dnia 24.11.2020. od  godzinie 8:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                

Data dodania: 2020-11-10

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 16.11.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjno-techniczny –   Pani Manuela Kędzia

                                                                Przewodniczący komisji konkursowej 

                                                                               Kuziak Leszek

Data dodania: 2020-11-06

                                                                                                                                                               Gądecz, 06.11.2020

                           

                          Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjno-techniczny

 

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 05.11.2020r. po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko

,,Pracownik  administracyjno-techniczny"  zakwalifikowała :

Pani Manuela Kędzia

Gmina Białe Błota

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 09.11.2020

Data dodania: 2020-11-06

                                                                                                                        Gądecz, 06.11.2020                                 

                                                                 Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  10.11.2020 r. o godz.  15:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

  Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pism, które wpłynęły do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień

        dotyczących naboru 2Z/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

        podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-10-30

                                                                                                                                                     Data dodania: 30.10.2020

 

             Nabór na stanowisko ,,Pracownik administracyjno-techniczny"

                                                                                                                                                                                     

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                    86-022 Dobrcz , Gądecz 33 

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas  określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji,

   grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie. 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów 

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą     (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 04.11.2020 r. 

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                        

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 09.11.2020 r.

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-10-23

                                                                                                                   Gądecz,  23.10.2020 

                                                           

                                                                       Posiedzenie Rady

 

W dniu  19.10.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-10-20

                                                 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Planu szkoleń dla pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”, zapraszam Państwa na szkolenie z zakresu Monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 października 2020r. o godz.  11.00 w biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Szkolenie organizowane jest dla członków Rady, Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz pracowników Biura LGD „Trzy Doliny”. 

                                                                               Serdecznie zapraszam

                                                                      Prezes Zarządu LGD „Trzy Doliny”

                                                                                      Leszek Kuziak

Data dodania: 2020-10-14

Gądecz, 14.10.2020

                 Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  19.10.2020 r. o godz.  16:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pism, które wpłynęły do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień dotyczących naboru 2Z/2020 oraz wyjaśnień dotyczących protestów z naborze 2Z/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania 

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-10-14

                                                                                                                                  Gądecz,  14.10.2020

 

                           OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                            informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia       

                                         na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

                             objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3P/2020 

Termin składania wniosków: 28.10.2020 r. do 10.11.2020 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek

wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 290 011, 00 zł - w tym na wskaźnik

Liczba wydarzeń/ imprez 135 005, 28 zł

Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 155 005, 72 zł 

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. W0zór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załączniki:
Data dodania: 2020-10-12

                                                                                                               Gadecz, 12.10.2020                                

                      LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

Zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny” 

w celu zapoznania się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.10.2020 . w małej świetlicy przy szkole podstawowej w Przyłękach , ul. Zabytkowa 5 , o godz. 17:00

Data dodania: 2020-10-09

                                                                                                                       Gądecz, 09.10.2020r.

                                       Warsztaty tematyczne 

      „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

              objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie

„Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym produktów lub usług lokalnych”

Program Warsztatów

Czas -4 godz. warsztatów

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Warunki kwalifikowalności
 6. Intensywność wsparcia
 7. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje Omówienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych.
 8. Warsztaty z wypełniania wniosku. Czas trwania 2 godz.

data - 16.10.2020 - godz. 13:00

miejsce - siedziba LGD Trzy Doliny - Gądecz 33 - gmina Dobrcz

Data dodania: 2020-10-05

Gadecz, 05.10.2020

                                                                           PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW

W niedzielę  zakończyły się w Łodzi XIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD. Nasz region był reprezentowany przez Państwo Ewę i Mieczysława Chabowskich ze Strzelec Górnych. Zaprezentowali jedną z wizytówek naszego regionu czyli powidła śliwkowe w różnych wariacjach smakowych. Duze zainteresowanie produktami i regionem , który słynie z takich lokalnych produktów.

       

Data dodania: 2020-10-03

                                             JARMARK  JESIENNY  W  KRUSZYNIE

Tradycyjny jesienny jarmark w Kruszynie, który sie odbył w dniu o3.10.2020r ,  byl nad wyraz udany, czego dowodem były rzesze licznie przybyłych mieszkańców gminy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszyna i Pawłówka przygotowały takie pyszności, ze kręciło się w głowie od różnorodności. Wszystko domowe, naturalne i przepyszne. Była okazja otrzymania książki SMAK wydanej przez LGD Trzy Doliny z autografem Pani Izabeli Chudzynskiej- autorki opracowan zawartych w książce oraz wójta gminy Sicienko- Piotra Chudzynskiego. A nad całością czuwał przesympatyczny gospodarz - pan Adam Niedzwiedzki. LGD Trzy Doliny aktywnie wspierało to wydarzenie w ramach promocji obszarów wiejskich związanych z działaniami w obszarze PROW.

  

                                                          

 

Data dodania: 2020-10-02

            NOWA WIEŚ WIELKA NA STAREJ FOTOGRAFII

W piątkowy wieczór w GOK w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się wystawa fotograficzna pt. ,, Nowa Wieś Wielka na starej fotografii”. Dużo ciekawych zdjęć obrazujących zachodzące na przestrzeni lat zmiany w gminie. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy żywo reagowali oglądając wystawę. Wiele z tych fotografii przywołało wspomnienia i nostalgie. Wystawie towarzyszyły występy wokalne. O dobrą atmosferę zadbali gospodarze wydarzenia. Wielkie brawa za pomysł mający na celu integrację mieszkańców.

Data dodania: 2020-10-01

                        Spotkanie informacyjne

                                                                                                                                                         Gądecz, 01.10.2020r.

                                                            Spotkanie informacyjne    

W zakresie sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

                                  Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

                spotkanie odbędzie się w dniu 09.10.2020r. w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33  . godz. 13:00

   PROGRAM SPOTKANIA

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje: 

w zakresie Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Czas -3 godz.

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje
 6. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 7. Procedura oceny wniosków
 8. Obowiązki Beneficjentów wynikające z dokumentów aplikacyjnych
Data dodania: 2020-09-24

                                                                     Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w dniu 02.10.2020 r o godz.18;00 GOK w Nowej Wsi Wielkiej. Bedzie okazja zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniała się gmina Nowa Wieś Wielka a przez pryzmat tej gminy również całego regionu. Miła atmosfera , kawa i pyszne słodkości zapewniają organizatorzy

       

 

 

 

 

 

  

Data dodania: 2020-09-21

       ,,Jesień w ogrodzie i kulinarna promocja karpia”- Minikowo 2020

,,Jesień w ogrodzie i kulinarna promocja karpia” - pod takim tytułem w Minikowie odbyła się w dniu 20.09.2020r. ciekawa impreza ogrodniczo- kulinarna. Tłumy odwiedzających potwierdziły tezę ze ludzie cenią lokalne , tradycyjne wyroby. Lgd Trzy Doliny promował powidła śliwkowe ze Strzelec Górnych od Państwa Chabowskich, którzy zostali kilka dni temu wyróżnieni certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza i Kujaw nadanym przez Marszałka naszego województwa.

 

 

Data dodania: 2020-09-20

                    Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w XII Jesiennym jarmarku w Kruszynie 

                          Serdeczna atmosfera , smakowite wyroby kulinarne , dobra zabawa

                                                      To zapewniają organizatorzy

                                      

 

Data dodania: 2020-09-20

W dniu 20.09.2020r w Sicienku odbył Turniej Siatkówki Plażowej O Puchar Wójta Gminy Sicienko. Nasz LGD stara się wspierać inicjatywy służące integracji lokalnej społeczności wiejskiej. Tak się stało i tym razem. Zakupiliśmy puchary dla drużyn uczestniczących w zawodach.

Data dodania: 2020-09-14

                                                                                                                                                                Gądecz, 14.09.2020

 

                                                                         Posiedzenie Rady

 

W dniu  11.09.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-09-12

         ZAWODY STRZELECKIE - SOLEC KUJAWSKI

W sobotę 12.09.2020R.  Soleckie Bractwo Kurkowe z Solca Kujawskiego zorganizowało zawody strzeleckie mające na celu kultywowanie historycznych tradycji związanych ze strzelectwem. Nasze LGD wsparło to ciekawe wydarzenie .

Data dodania: 2020-09-10

                                               Szanowni Państwo,

W trosce o najwyższy poziom realizowanego projektu, zwracamy się  z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy,

a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. 

Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line. Link do wersji elektronicznej jest zamieszczony poniżej

https://www.interankiety.pl/i/gal1Yj6W

wersja do druku jest zaaczona jako załącznik

Data dodania: 2020-09-07

                   ŚWIĘTO ŚLIWKI - STRZELCE  DOLNE  - 2020

Święto Śliwki - Nasze stoisko było bogate w śliwkowe delicje od Państwa Chabowskich ze Strzelec Górnych oraz przetwory z dziczyzny z naszych okolicznych lasów promowane przez pana Mikołaja Joachimowskiego. Licznie odwiedzający stoisko chwalili smak  specjałów serwowanych na naszym stoisku.


Data dodania: 2020-09-03

                                                                                                                                                                                                                    Gadecz, 03.09.2020

Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  11.09.2020 r. o godz.  16:30  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)  

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest, analiza uzasadnień do złożonych protestów   przekazanych przez UM  oraz przeprowadzenie ponownej oceny

         w zakresie   wskazanym   w proteście oraz

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-09-03

                                       

Data dodania: 2020-08-15

          RAJD ROWEROWY I PIKNIK KU CZCI JANA PAWŁA II

Wyjątkowa sobota w sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krajnyw Byszewie - religijnie - sportowo - kulturalnie

Data dodania: 2020-07-14

                                                                                                                                                              Gądecz, 14.07.2020r.

 

                                                         Posiedzenie Rady

 

W dniu  10.07.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-07-06

                                                                                         Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli 

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  10.07.2020 r. o godz.  16:30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)        

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,  

         w zakresie   wskazanym   w proteście;

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-06-19

                                                                                                                                Gądecz, 19.06.2020r.

                                                 Posiedzenie Rady

W dniu  17.06.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki.  

Data dodania: 2020-06-10

                                                                                             Gądecz, 10.06.2020                  

                     

                      Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  17.06.2020 r. o godz.  13:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu. 

 Porządek obrad

 •          powitanie
 •          otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
 •          powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną
 •          przedstawienie proponowanego porządku obrad
 •          składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
 •          przyjęcie porządku posiedzenia;
 •          przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,   w zakresie   wskazanym   w proteście;
 •          podjęcie stosownych uchwał
 •          wolne głosy, wnioski i zapytania
 •          podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia
Data dodania: 2020-06-01

                 Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu  2Z/2020

W dniu 27.05.2020. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2020-05-25

                            Nabór do projektu NOWY START

 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy jest koordynatorem projektu ,,NOWY START"

TERMIN NABORU

Drugi nabór uzupełniający i trzeci nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.06.2020-15.06.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób:

-         5 osób na ścieżkę dotacyjną w ramach naboru drugiego (uzupełniającego)

-         7 osób na ścieżkę dotacyjną w ramach naboru trzeciego 

Na stronie pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty od dziś są już dostępne dokumenty rekrutacyjne:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/dokumenty-rekrutacyjne/ 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online) 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminach:

-         29.05.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

-         03.06.2020 r. o godzinie 14.00-16.00 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-         osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

LUB

-         osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych – to osoba, posiadająca zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

LUB

-         osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

-         60 kobiet,

-         5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

-         30 osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Inowrocław i Nakło nad Notecią.

 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

-         rekrutację (planowana jest realizacja 5 naborów po średnio 20 osób w grupie, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją dopuszcza się zrealizowanie większej liczby naborów),

-         doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (100 osób),

-         pośrednictwo pracy (65 osób),

-         rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych (szkolenia kompetencyjne – 50 osób, kwalifikacyjne – 10 osób, studia podyplomowe – 5 osób),

-         ścieżka dotacyjna: wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo – 35 osób dotacja i finansowe wsparcie pomostowe – 35 osób). BIEŻĄCE NABORY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ 

Szczegółowe warunki dotyczące ścieżki dotacyjnej:

a)         ścieżka dotacyjna – wsparcie obejmujące przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem finansowym na jej rozpoczęcie,

b)         wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej udzielanie jest na podstawie IPD, w ramach którego określony zostanie wymiar godzinowy wsparcia indywidualnego, jak również może zostać wskazane zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu w przypadku uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności,

c)         szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmuje następujące zagadnienia:

 • zagadnienia prawno-organizacyjne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (5h),
 • analiza rynku i prognozowanie popytu (5h),
 • kosztorysowanie w kontekście zakładania działalności gospodarczej (4h),
 • plan działań merytorycznych, marketing, dystrybucja (pod kątem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej) (5h),
 • plan działań finansowych w procesie zakładania działalności gospodarczej (5h).

d)         doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu będzie realizowane w wymiarze średnio 10h/os.,

e)         uczestnikom szkolenia „ABC przedsiębiorczości” i doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu nie przysługuje stypendium szkoleniowe, ani zwrot kosztów dojazdu,

f)          w przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności,

g)         wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,

h)         wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto.

 HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021.

 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a) weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

 •             czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania,
 •             czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 •             czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 •             czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w tym czy poprawnie wybrano ścieżkę uczestnictwa w projekcie – konieczność zaznaczenia jednej z dwóch ścieżek),
 •             czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 •             czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 •             czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem, 

b) weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń  przedłożonych przez kandydata,

 •             czy kandydat jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej i/lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych i/lub, ubogim pracującym (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oraz załączników),
 •             czy kandydat zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na terenie Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego lub żnińskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
 •             czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],  
 •             czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
 •             czy w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką dotacyjną w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).

c) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:

-           kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-           osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

-  osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Inowrocław lub Nakło nad Notecią +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-   osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-   byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

-           punkty mogą się sumować maksymalnie do 15,

-           przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

d) ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni osobno dla ścieżki ogólnej (ocena typ A) i osobno dla ścieżki dotacyjnej (ocena typ A i typ B):

-     ocena typ A: dotyczy wszystkich kandydatów, ocena w ramach dwóch kryteriów:

 • motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),
 • w ramach typu A oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

-  ocena typ B: dodatkowa ocena dotycząca kandydatów do ścieżki dotacyjnej, mająca na celu weryfikację predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w skali od 1 do 30 punktów, przy minimum punktowym 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu) 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE/

Data dodania: 2020-05-19

                                                                                                                                                               Gądecz, 19.05.2020r.

                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  27.05.2020 r. o godz.  11:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu. 

Porządek obrad

 1. Powitanie
 2. Otwarcie obrad
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad
 4. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad
 5. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną
 6. Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków
 7. Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR
 8. Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR
 9. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )
 11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe
 12. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji
 13. Sporządzenie listy operacji wybranych
 14. Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD
Data dodania: 2020-05-08

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:

- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

w załączniku treść pisma

Data dodania: 2020-04-27

         

                                                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                 w sprawie  konkursu 5D/2019, 6P/2019, 1T/2020

 W dniu 23.04.2020. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą złożenia wyjaśnień do pism z UM oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonych  naborów 5D/2019, 6P/2019, 1T/2020.

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 23.04.2020.

Data dodania: 2020-04-16

                                                                                                                                             Gądecz, 16.04.2020

                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady ,,LGD Trzy Doliny"

 Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 23.04.2020r. o godz. 15.00   w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonych  naborów  5D/2019,  6P/2019,  1T/2020 /.

Jednocześnie informuję , że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami   i dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 posiedzenie odbędzie się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Biuro LGD Trzy Doliny zapewni odpowiednie warunki do przeprowadzenia posiedzenia Rady.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2020-04-02

                            

 

                                         Komunikat dotyczący doradztwa punktowanego  przed złożeniem wniosku

Pierwszego kwietnia  rozpoczęliśmy poprzez ogłoszenie na naszej stronie  procedurę naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Jednym z kryterium , które jest brane pod uwagę przy weryfikacji i ocenie wniosków przez Radę jest udział w konsultacjach indywidualnych czyli doradztwie , które odbywają się od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Trzy Doliny", a także w świetle aktualnie obowiązujących ograniczeń związanych z przemieszczaniem się po terenie, informujemy że od 01 kwietnia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Doradztwo punktowane   związane z ogłoszonym w dniu 01.04.2020 r. konkursem na zakładanie działalności gospodarczej będziemy prowadzić poprzez zdalne kanały komunikacji :

Wszystkie materiały ( biznesplan, wnioski itp. )  związane z konsultacjami prosimy przesyłać w formie PDF na nasz adres pocztowy z własnego ( osobistego ) konta pocztowego

Kontakt :

Specjalista ds. projektów – Magdalena Zuehlke

Tel :    739 246 434

E-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

e-mail : projektylgd@gmail.com

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

Zarząd LGD Trzy Doliny

 

 

Data dodania: 2020-04-01

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 01.04.2020r

 

                                                           OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2Z/2020

 Termin składania wniosków: 15.04.2020 r. do 28.04.2020

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł

 Kwota wsparcia: 100 000 zł

  Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Link pomocniczy do wszystkich dokumentów: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Załączniki:
Data dodania: 2020-04-01

                                      

                      

 

    Komunikat dotyczący doradztwa punktowanego  przed złożeniem wniosku

 

Pierwszego kwietnia  rozpoczęliśmy poprzez ogłoszenie na naszej stronie  procedurę naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Jednym z kryterium , które jest brane pod uwagę przy weryfikacji i ocenie wniosków przez Radę jest udział w konsultacjach indywidualnych czyli doradztwie , które odbywają się od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru.

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Trzy Doliny", a także w świetle aktualnie obowiązujących ograniczeń związanych z przemieszczaniem się po terenie, informujemy że od 01 kwietnia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku :

 

Doradztwo punktowane   związane z ogłoszonym w dniu 01.04.2020 r. konkursem na zakładanie działalności gospodarczej będziemy prowadzić poprzez zdalne kanały komunikacji :

 

Wszystkie materiały ( biznesplan, wnioski itp. )  związane z konsultacjami prosimy przesyłać w formie PDF na nasz adres pocztowy z własnego ( osobistego ) konta pocztowego

 

Kontakt :

 

Specjalista ds. projektów – Magdalena Zuehlke

 

Tel :    739 246 434

 

E-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

 

e-mail : projektylgd@gmail.com

 

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

 

Zarząd LGD Trzy Doliny

 

Data dodania: 2020-03-25

KOMUNIKAT ZWIĄZANY Z OBECNĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ EPIDEMII KORONAWIRUSA (SARS-COV-2) WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 W RAMACH REALIZACJI PROW 2014-2020

Wnioskodawcom i beneficjentom wezwanym przez Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, przypominamy o możliwości zastosowania przepisu §25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Zgodnie z §32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy §24 i §25 stosuje się odpowiednio.

W przypadku pozostałych działań informujemy, że w sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności związanych z zagrożeniem epidemicznym uniemożliwiającym wykonywanie określonych czynności w toku przyznawania pomocy, należy niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Marszałkowski, przedstawiając opis zaistniałej sytuacji.

Ponadto informujemy, że beneficjenci, którzy nie mają możliwości wykonania czynności i zobowiązań wynikających z umów o przyznaniu pomocy, ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym, powinni zgłaszać wraz z opisem takie sytuacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zapisami umów o przyznaniu pomocy.

Korespondencję w tej sprawie należy kierować w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres e-mail ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl , a następnie pocztą tradycyjną.

Informujemy, iż każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niższej aktywności potencjalnych wykonawców, w każdym przypadku gdy jest to możliwe, należy wydłużać terminy na składanie ofert albo ogłaszać kolejne postępowania.

Data dodania: 2020-03-23

Jeden z naszych beneficjentów  produkuje w atrakcyjnych cenach poszukiwane ostatnio maseczki.

Maseczka 100% bawełny; materiał techniczny, szpitalny z atestem.

Osoby zainteresowane mogą się skontaktować pod numerem tel.: 609 245 045

Dodam tylko że 25% produkcji jest przekazywane w szczytnym celu do szpitali

 

Data dodania: 2020-03-19

                                                                                                   Szanowni Państwo

Ponownie informujemy że ze względu na trudności spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym których konsekwencje  mogą dotknąć naszych beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW, przekazujemy na bieżąco informacje , które otrzymujemy z naszego Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie informacje są zamieszczane w zakładce ,,informacje dla beneficjentów” wyświetlanej na głównej stronie w bocznym spisie jako ostatnia zakładk

Data dodania: 2020-03-16

                                                                                                        PRACA BIURA LGD TRZY DOLINY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” informuje, że w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w Polsce dotyczącą zagrożenia  związanego z  koronawirusem , zadecydował o czasowym ograniczeniu  bezpośredniego kontaktu pracowników biura LGD Trzy Doliny z interesantami  i wprowadził bezpieczne kanały komunikacji (korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne ).

W sytuacji wymagającej wizyty w biurze LGD prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.

Osoby odwiedzające biuro będą podlegały rejestracji .

Osoby do kontaktu :

Kierownik biura – Leszek Kuziak – 507 165 868

Specjalista ds. Projektów – Magdalena Zuehlke – 739 246 434

Księgowa – Hanna Kowalska 795 423 090

adres mailowy :  lgd.trzydoliny@gmail.com

 

Data dodania: 2020-03-15

                                                                                                                        KOMUNIKAT

Z przyczyn niezależnych Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny odwołuje zaplanowane na dzień 17.03 szkolenia dotyczące sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data dodania: 2020-03-13

                                                                                                Szanowni Państwo

Ze względu na trudności spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym których konsekwencje  mogą dotknąć naszych beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW, przekazujemy na bieżąco informacje , które otrzymujemy z naszego Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie informacje są zamieszczane w zakładce ,,informacje dla beneficjentów” wyświetlanej na głównej stronie w bocznym spisie jako ostatnia zakładka

Data dodania: 2020-03-12

                                                                                                                                        KOMUNIKAT

Z przyczyn niezależnych od LGD Trzy Doliny zostaje odwołane w Koronowie w dniu 17.03.2020 o godz. 9:00  szkolenie w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Data dodania: 2020-03-11

Uwaga  - zmiana lokalizacji szkoleń w dniu 18.03.2020 w Dobrczu i Żołędowie związana z zamknięciem GOK w Dobrczu i Osielsku

 

Szkolenie  w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie:

„Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaplanowane na dzień 18.03.2020 r. o godz. 10:00 w Gminny Dom Kultury w Dobrczu oraz o godz.14:00 w Żołędowie 

zostają przeniesione do  siedziby LGD Trzy Doliny – Gądecz 33 , o  godz.10:00 dla gminy Dobrcz

zostają przeniesione do  siedziby LGD Trzy Doliny – Gądecz 33 , o  godz.12:00 dla gminy Osielsko

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia

Prezes LGD Trzy Doliny – Leszek Kuziak

Data dodania: 2020-03-09

                                                                                     HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 Szkolenia w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie:

„Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Data

Gmina

Miejsce

Godzina

16.03.2020 r.

Solec Kujawski

Soleckie Centrum Kultury,  ul. Bojowników o Wolność 
i Demokrację 1, Solec Kujawski

12.00

Białe Błota

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach, ul. Zabytkowa 5, Przyłęki

16.00

17.03.2020 r.

Koronowo

Mała sala sesyjna (nr 23) Urzędu Miasta i Gminy Koronowo, ul. Farna

9.00

Sicienko

Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6,  Sicienko       

12.00

Nowa Wieś Wielka

Świetlica wiejska w Prądocinie                               

16.30

18.03.2020 r.

Dobrcz

Gminny Dom Kultury w Dobrczu

10.00

Osielsko

Świetlica wiejska w Żołędowie

14.00

w załączniku program szkoleń w poszczególnych miejscowościach

Data dodania: 2020-03-05

             WYBORY  ZARZĄDU  LGD  TRZY  DOLINY   NA   KADENCJĘ  2020 - 2024


W dniu 03.03.2020 podczas Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Trzy Doliny została podsumowana praca Zarządu za rok 2019. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Było to ostatnie udzieleniu  absolutorium Zarządowi w tej kadencji, która minęła 29 lutego. Członkowie stowarzyszenia podczas tego WZC wybrali Zarząd na nową kadencję 2020 - 2024 w składzie - Brzozowski Adam, Chabowski Łukasz, Kuziak Leszek, Marchlewicz Piotr, Zuehlke Paweł.


W dniu 05.03.2020 ukonstytuował sIę nowy Zarząd LGD ,,Trzy Doliny”

Prezes Zarządu          -  Kuziak Leszek

Wiceprezes Zarządu -  Brzozowski Adam

Członek Zarządu.       - Chabowski Łukasz

Członek Zarządu        - Marchlewicz Piotr

Członek Zarządu.       - Zuehlke Paweł

Data dodania: 2020-03-01

....                                                  ...

Data dodania: 2020-02-26

                                                              Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                                 w sprawie  konkursu 4T/2019

 W dniu 19.02.2020. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą złożenia wyjaśnień do pisma z UM oraz podjęcia stosownej uchwały zmieniającej odnośnie przeprowadzonego naboru 4T/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 19.02.2020.

Data dodania: 2020-02-14

                                                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19.02.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 4T / 2019 .

Jednocześnie informuję , że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2020-02-14

              Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu 1T/2020

W dniu 12.02.2020. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. ” (nabór 1T/2020)  .  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2020-02-12

                                                                                                                                                                                                                                                Gądecz, dnia 12.02.2020 r.

                                                     

                                            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                                                serdecznie zaprasza
                                                                   na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                            które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 17:00
                                          w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” za rok 2019:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2019:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektów uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2020-02-12

      W dniu 12.02.2020 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się  pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, która została wybrana na nową kadencję 2020 – 2023 podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 17.12.2019r. Rada zebrała się w celu ukonstytuowania oraz wyboru Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”.

Członkowie Rady wybrali :

Przewodnicząca Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny – Pani Krystyna Mikulska

Wiceprzewodnicząca Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny – Pani Janina Wszołek

W załącznikach dokumenty potwierdzające wybory

Data dodania: 2020-02-06

                                                                                                   WARSZTATY  REFLEKSYJNE 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

                                                      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                            ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, Członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku od godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu (sala bankowa), ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

Data dodania: 2020-02-04

                                                                                                                                                                           Gądecz, 03.02.2020

                                              Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  12.02.2020 r. o godz.  12:30  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. ” (nabór 1T/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek posiedzenia

Data dodania: 2019-12-19

                                                                                                                                                     Gądecz, 19.12.2019r.                      

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie  konkursu 5D/2019

W dniu 17.12.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 5D / 2019 – ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego,przyrodniczego i turystycznego".  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-12-19

                                                                                                                                                          Gądecz, 19.12.2019r.

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie  konkursu 6P / 2019

W dniu 17.12.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 6P / 2019 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego.  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-12-18

                                                                                                                                                                                   Gądecz, 18.12.2019r.

       

                RADA I KOMISJA REWIZYJNA LGD ,,TRZY DOLINY" W KADENCJI 2020 - 2023

                  Podczas odbywającego się w dniu 17.12.2019 r Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny w związku z upływem kadencji dwóch organów stowarzyszenia - RADY oraz KOMISJI REWIZYJNEJ przeprowadzono wybory tych organów na następną kadencję 2020 - 2023.

Skład Rady LGD „Trzy Doliny”  w kadencji 2020 - 2023

 1. Krystyna Mikulska  
 2. Katarzyna Piekut-Kaluba 
 3. Janina Wszołek 
 4. Leszek Czerkawski
 5. Jerzy Demyda 
 6. Bolesław Zwolanowski 
 7. Danuta Szczepaniak - Kucik   
 8. Brygida Berkowicz - Wyrzykowska

 

Skład Komisji Rewizyjnej  LGD ,,Trzy Doliny"w kadencji 2020 - 2023

       1. Piekut Krzysztof

        2. Nowicka - Malec Anna

        3. Roliński Marek

 

Data dodania: 2019-12-17

                                                                                                                                                      Gądecz, 17.12.2019

 

                                                                 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 1T/2020

 Termin składania wniosków: 31.12.2019 r. do 13.01.2020 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 1 520 196, 44

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowejwww.trzydoliny.eu

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 wszystkie załączniki dotyczące naboru 1T / 2020 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1T /2020

Załączniki:
Data dodania: 2019-12-10

                                                                                                                             Gadecz, 10.12.2019r.                

                                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  17.12.2019 r. o godz.  13.00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbedzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego” (nabór 5D/2019)oraz ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” ( nabór 6P/2019 )

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek posiedzenia

Data dodania: 2019-12-09

W niedziele dużo sie działo w Przyłękach. Po porannych atrakcjach dla dzieci w postaci teatrzyku i mikołajkowych słodkości rozpoczeła sie już VIII  Mikołajkowa Niedziela Medyczna połączona z promocja zdrowego żywienia, profilaktyki oraz promocją lokalnych wyrobów z zagłębia śliwkowego w Strzelcach Górnych. Był również Krwiobus, w którym 50 osób oddało 22,5 litra tego bezcennego, ratującego zdrowie płynu. Jak co roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów : Magdaleny i Pawła Zuehlke oraz dyrekcji i pracowników szkoły podstawowej w Przyłękach wydarzenie to było przygotowane i przeprowadzone perfekcyjnie. Krótką relację z tego wydarzenia mozna było zobaczyc  w  niedzielnym wydaniu TV3.

LGD Trzy Doliny tradycyjnie dołożyło ,,małą cegiełkę”  wspierając to wydarzenie i serdecznie  dziękuje organizatorom za przyjęcie naszego stowarzyszenia do współudziału . 

 

Data dodania: 2019-12-08

Dzisiaj w szkole w Przyłękach odbyło się zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach przy współudziale sołectwa Przyłeki Mikołajkowe przedstawienie teatralne ,, Fabryka Prezentów”. Po zakończeniu spektaklu milusińskich słodkościami częstowali przedstawiciele LGD Trzy Doliny i szkoły w Przyłękach 

                                                        

           

Data dodania: 2019-12-07

LGD Trzy Doliny w sobotę  wspierał słodkościami w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej milusińskich podczas spotkania z Mikołajem i pomagał w rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego na temat przyrody. Ciekawe zdjęcia zgłoszone do konkursu, śmieszne elfy, dostojny Mikołaj i fajna atmosfera. Wielkie brawa dla Pani Woś i Pana Tomczaka jako organizatorów.

 


Data dodania: 2019-12-03

                                                                                                                                    Gadecz, 03.12.2019r.

                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza 

                                                   na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                         które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 17:00
                            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz) 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w latach 2016-2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w latach 2016-2019.
 8. Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 8 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 3 członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących na 2020 rok:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2019-12-01

                                                  VIII Mikołajkowa Niedziela Medyczna

W dniu 8 grudnia w godz. 10:00 - 14:00  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w juz VIII edycji Mikołajkowej Niedzieli Medycznej , która jak co roku  odbędzie się w Przyłekach, w siedzibie szkoły. Tradycyjnie nasza LGD Trzy Doliny wspiera tę wyjątkowo cenną inicjatywę. Warto tam być, skorzystać z porad wysokiej klasy specjalistów medycznych, oraz z atrakcji przygotowanych przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłek przyjemnie spędzając niedzielne przedpołudnie . Bedzie również wyjątkowa atrakcja dla milusińskich - Przedstawienie teatralne teatrzyku z Poznania. Warto tam być ...

Data dodania: 2019-11-30

W dniu 7 grudnia od godz. 16:00  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym połączonym z wizytą Mikołaja w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej .  LGD Trzy Doliny w ramach tradycyjnej współpracy dokłada własną , słodką cegiełkę do tego sympatycznego wydarzenia kulturalnego. 

Data dodania: 2019-11-21

                                                             

                                                                                                                                                                  Gądecz, 21.11.2019r.

                                               Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                  w sprawie  konkursu 4T/2019

W dniu 14.11.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - 4T / 2019 - Poprawa Infrastuktury turystycznej , rekreacyjnej

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

 

 

Data dodania: 2019-11-19

                                                                                                                Gądecz, 19.11.2019r.

                                            Spotkanie z beneficjentami i wnioskodawcami

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone nabory wniosków.

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ‘Trzy Doliny” będzie miało na celu

Zbadanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów i efektów podjętych działań”

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r.  o godz. 14.00 w siedzibie LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

                                                                                                 Prezes

                                                                         Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak  

w załączniku program spotkania

Data dodania: 2019-11-12

                                                                                                                                                                                                            Gądecz,  12.11.2019

 

                                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                    na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 6P/2019

 Termin składania wniosków: 26.11.2019 r. do 09.12.2019

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł w tym na wskaźnik

Liczba wydarzeń/ imprez 48 000, 00 zł

Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 52 000, 00 zł

 /Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wszystkie załączniki dotyczące naboru 6P/2019 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 6P/2019

Załączniki:
Data dodania: 2019-11-06

                                                                                                                                                                                             Gądecz, 06.11.2019

 

                                                        OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                             informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                           na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 5D/2019 

Termin składania wniosków: 20.11.2019 r. do 03.12.2019 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 281 752,09 zł w tym dla wskaźnika:

 1. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 77 952,00 zł
 2. Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 203 800, 09 zł 

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 4 ; 
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wszystkie załączniki dotyczące naboru 5D/2019 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 5D/2019

Data dodania: 2019-11-05

                       UWAGA  -  ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA  RADY 

              Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 14.11.2019 r. o godz.  10.00 w siedzibie Biura LGD 

w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” (nabór 4T/2019). 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami
i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Krystyna Mikulska

załącznik - proponowany porządek obrad

Data dodania: 2019-11-04

                                                                                                                                                                      Gądecz, 04.11.2019r.

                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 12.11.2019 r. o godz.  9.00 w siedzibie Biura LGD 

w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” (nabór 4T/2019).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                          Krystyna Mikulska 

Załącznik:

- proponowany porządek obrad

 

Data dodania: 2019-10-30

LGD Trzy Doliny oraz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie zaprasza w dniu 7 listopada 2019 roku na spotkanie z firmą ARTAGRO, która zaprezentuje produkty zatrzymujące wodę w glebie z przeznaczeniem dla rolnictwa klasycznego, techniki pasowej, ogrodnictwa, leśnictwa.

Spotkanie odbędzie się w :

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych  w Karolewie gmina Dobrcz  

 7 listropad ,  godz. 12.00 w sali nr  23A, budynek nr 3.

Problematyka, która zostanie zaprezentowana, kierowana jest do wszystkich zainteresowanych problemem suszy glebowej.

Organizator zaprasza młodzież, rolników, leśników, pracowników służb doradczych, grupy producenckie i wszystkich zainteresowanych.

                SPOTKANIE MA CHARAKTER OTWARTY

Data dodania: 2019-10-26

W dniach 25-26 października w Górznie pięknie położonym w Górznieńsko- Lidzbarskim Parku Krajobrazowym odbyło się z inicjatywy Pana Bartosza Szymańskiego, dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS spotkanie połączone ze szkoleniem skierowane do członków Zarządów i członków Rad Lokalnych Grup Działania naszego województwa. Było to pierwsze spotkanie w takiej formule i spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony uczestników, co w dużej mierze jest zasługą organizatorów, którzy stworzyli sympatyczną , kameralną atmosferę spotkania. Kwestie dotyczące funkcjonowania LGD i znaczenia w ich pracy Zarządów oraz Rad decyzyjnych wywołało dużo ożywionych dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poddaniu analizie różnych aspektów związanych z pracą Rady. Poza wątkiem merytorycznym szkolenia nieocenioną wartością dodana była możliwość poznania się osób, które w innych sytuacjach raczej by się nie spotkały.

Data dodania: 2019-10-11

                                                

                                                                           Szanowni Państwo 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”. 

Projekt skierowany jest do MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednostek samorządu terytorialnego  wchodzących  w  skład  stowarzyszenia  Metropolia  Bydgoszcz,  tj. posiadają na tym obszarze siedzibę lub oddział (zgodnie z KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z CEIDG). Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz: Miasto Bydgoszcz, Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin. 

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie strategii internacjonalizacji (strategii biznesowej przedsiębiorstwa). Strategia powinna przedstawiać realną koncepcję działań planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo i ich skutki dla procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Strategia internacjonalizacji powinna być dokumentem strategicznym zawierającym określone kierunki związane z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem produktów bądź usług na wybrane rynki zagraniczne. Strategia internacjonalizacji (strategia eksportowa) powinna stanowić swego rodzaju plan marketingowy wprowadzenia produktu/ów na wybrane rynki eksportowe oraz koncepcję rozwoju internacjonalizacji w oparciu o zdefiniowany model biznesowy. 

Udział w misji gospodarczej umożliwi przedsiębiorstwu dokonanie rozpoznania rynku zagranicznego, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zagranicznymi kontrahentami. 

Wsparcie ma na celu  podpisanie listów intencyjnych, zdobycie kontraktów handlowych z zagranicznymi kontrahentami oraz wejście na nowe zagraniczne rynki. 

Udział w misji gospodarczej gwarantuje:

 • opracowanie Indywidualnych Programów Wsparcia Internacjonalizacji,
 • szkolenie przygotowujące do udziału wyjeździe,
 • rekomendację podmiotów na spotkania B2B, które mają na celu wyszukiwanie i dobór partnerów do współpracy,
 • organizację wyjazdu na misję gospodarczą związaną z targami i wystawami za granicą,
  w ramach której zostanie zapewnione minimum: transport z Bydgoszczy do miejsca organizacji targów i analogicznie powrót, nocleg w hotelach, wyżywienie, przejazdy na miejscu, bilety wstępu na targi, opiekę organizacyjną na miejscu, ubezpieczenie.

Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego tj. co najmniej 15 % wydatków kwalifikowalnych netto. Podatek VAT w ramach projektu jest niekwalifikowalny. Wkład własny będzie powiększony o należny podatek VAT, zarówno od kwoty wkładu własnego, jak też od kwoty dofinansowania. 

Nabór wniosków

od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r. - formularze zgłoszeniowe z kompletem wymaganych załączników należy składać następującymi kanałami: osobiście lub pocztą / kurierem na adres Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4 c, 85-059 Bydgoszcz (sekretariat, II piętro) – przy czym za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpływu do BARR, a nie datę nadania

Data dodania: 2019-09-30

                                                                                                                                                                       Gądecz, 30.09.2019

                                                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 4T/2019 

Termin składania wniosków:  14.10.2019 r. do 28.10.2019 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru:  2 433 815, 81 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 6 do ogłoszenia 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: projektylgd@gmail.com  lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór BP wraz z załącznikami;
 4. Instrukcja wypełniania BP;
 5. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 12. Opis operacji
 13. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wszystkie załączniki dotyczące naboru 4T/2019 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 4T/2019

Data dodania: 2019-09-23

                        Szanowni Państwo,   

    W trosce o najwyższy poziom funkcjonowania Lokalnej Grupy działania Trzy Doliny, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety . Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy, a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line.

link do elektronicznej wersji wypełnienia ankiety :

https://www.interankiety.pl/i/qMXYpZRv

Data dodania: 2019-09-19

                                  Wyróznienie publikacji projektu SMAK

Miło nam poinformować, że  publikacja SMAK otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach.

Książka jest efektem projektu SMAK , w którym wzięli udział mieszkańcy z obszaru LGD Trzy Doliny , LGD Barcja , LGD Łączy Nas Kanał Elbląski , LGD Ziemia Łańcucka.

Data dodania: 2019-09-17

                                                                                                                                                                 Gądecz, 17.09.2019r.

                                                            Spotkanie informacyjne    

      w zakresie sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

      Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna.

      spotkanie odbedzie sie w dniu 25.09.2019r. w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gadecz 33  . godz. 14:00

   PROGRAM SPOTKANIA

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje: 

w zakresie Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Czas -3 godz. szkolenia

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje
 6. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 7. Procedura oceny wniosków
 8. Obowiązki Beneficjentów wynikające z dokumentów aplikacyjnych
Data dodania: 2019-09-10

 

XIX Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych przeszło do historii. W tym roku w naszym stoisku gościliśmy przesympatyczne panie z KGW w Bytkowicach , które serwowały tradycyjne potrawy kuchni regionalnej, w tym również potrawy z książki SMAK . Podczas dwóch dni imprezy  nie zabrakło stoisk z przepysznymi powidłami oraz tradycyjnie , pokazu gotowania powideł w wielkich miedzianych kadziach. Można było też dobrze zjeść, przywołując często zapomniane smaki dzieciństwa, napić się aromatycznej kawy z fikuśnej kuli , lub naturalnych ziołowych herbat serwowanych przez ,,Makowe Lato” a także  posłuchać fajnej muzyki (Cynamony , Wesołe Gospodynie).

Data dodania: 2019-09-08

W 2019 roku w wielu gminach należących do LGD Trzy Doliny odbyły się dożynki gminne będące  świętem oddające pokłon trudom  rolniczej pracy. W  czasie tych  świąt była sposobność podziwiać  piękne,  misternie wykonane wieńce dożynkowe, barwne, ludowe stroje i muzykę danego regionu.

 

Data dodania: 2019-09-05

Następna strona
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy