Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2021-03-24

                                                                                                                                             Gądecz, 24.03.2021

 

                                                                                                                                                                        Gądecz, 24.03.2021     

   Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu  2Z/2021

 

W dniu 22.03.2021r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021). Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2021-03-22

              

               

Data dodania: 2021-03-11

         

Data dodania: 2021-03-05

                            Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

              Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  22.03.2021r.  o godz.  10:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 1R/2021 i 2Z/2021)                                                                               

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek obrad

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  1R/2021

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  2Z /2021

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2021-02-08

                       WARSZTATY  REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                         ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu 24 lutego  2021 roku od godz. 15:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Gądeczu . 

Gądecz 33 – 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

                   UWAGA !!!

Ze względu na ograniczenia i restrykcje związane z COVID-19  osoby zainteresowane wzięciem udziału

w warsztatach refleksyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie  lub mailowo do dnia 22.02.2021r.

Tel. 739 246 434

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com

Podczas warsztatów będą zachowane środki ostrożności przewidziane przepisami. Dostępne będą  środki dezynfekcyjne oraz  maseczki jednorazowe  i  rękawiczki.

Data dodania: 2021-01-27

                                                    

Data dodania: 2021-01-26

Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny w biurze LGD Trzy Doliny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.02.2021r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowisko :

Pracownik administracyjny  – Pani Justyna Łabęcka

       Przewodniczący komisji konkursowej

                      Adam Brzozowski

Data dodania: 2021-01-21

            Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjny

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 20.01.2021r. po przeprowadzeniu oceny formalnej

ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko ,,Pracownik Administracyjny ” zakwalifikowała :

Pani Justyna Łabęcka -  Gmina Osielsko

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 26.01.2021r.

Data dodania: 2021-01-20

                                             Szanowni państwo

Ze względu na przedłużenie do 31 stycznia 2021r.  obostrzeń związanych z COVID-19 , w tym również dotyczących spotkań publicznych

jesteśmy zmuszeni odwołać Warsztaty Refleksyjne w zaplanowanym  terminie 28 stycznia 2021r.

Po ustaleniu nowego terminu  ukaże się informacja na naszej stronie

z wyrazami szacunku 

Prezes LGD Trzy Doliny - Leszek Kuziak

Data dodania: 2021-01-14

                                            WARSZTATY  REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

                                             w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

                                             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                  ZAPRASZA

 

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego,

beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu

28 stycznia 2021 roku od godz. 15:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Gądeczu .  

Gądecz 33 – 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

                   UWAGA

Ze względu na ograniczenia i restrykcje związane z COVID-19  osoby zainteresowane wzięciem udziału

w warsztatach refleksyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie  lub mailowo do dnia 26.01.2021r.

Tel. 739 246 434

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com

Podczas warsztatów będą zachowane środki ostrożności przewidziane przepisami. Dostępne będą  środki dezynfekcyjne oraz  maseczki jednorazowe  i  rękawiczki.

Data dodania: 2021-01-11

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                   86-022 Dobrcz , Gądecz 33

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat

Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjny

   Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 18.01.2021r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 21.01.2021 r.

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Data dodania: 2021-01-04

            Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących

                działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.

Link do informacji:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

 

Data dodania: 2020-12-31

  

                      

Data dodania: 2020-12-30

                                                                                                                                                    Gądecz, 30.12.2020r

 

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                 informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                               na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                      w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

                     kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2Z/2021 

Termin składania wniosków: 14.01.2021 r. do 27.01.2021 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach. 

Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł 

Kwota wsparcia: 100 000 zł 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Link pomocniczy do wszystkich dokumentów: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 17.  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności

 

Załączniki:
Data dodania: 2020-12-29

                                                                                                                                                  Gądecz,29.12.2020r.

                                                                       Posiedzenie Rady

W dniu  28.12.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,,Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych”)- nabór 3P/2020. Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2020-12-24

                                                                                                                                                  Gądecz  24.12.2020r.

 

                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                     na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

                przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1R/2021

Termin składania wniosków: 07.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków 

o\o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 613 488,61

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza biznesplanu;
 3. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
 6. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 7. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 8. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 13. .Opis operacji
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 15. Wzór wniosku o płatność
 16. Instrukcja wypełniania WoP
 17.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Załączniki:
Data dodania: 2020-12-23

 

                                  Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli 

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  28.12.2020 r. o godz.  10:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  3P/2020

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

  Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

   Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pisma które wpłynęło do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień    dotyczących naboru 3P/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

        podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-12-21

                                      

 

 

Data dodania: 2020-12-09

                                           Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 sporządzania wniosków    o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”   w ramach działania „Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. W dniu 17.12.2020r. godz. 11:00 -13:00 szkolenie w zakresie „Zakładania działalności gospodarczej”
 2. W dniu 18.12.2020r. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwijania działalności  gospodarczej
 1. W dniu 21.12.2020  godz. 11:00-13:00 szkolenie w zakresie praktycznego wypełniania wniosków

              dotyczących   „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

 Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434

w załaczniku programy szkoleń

Data dodania: 2020-12-07

                                                Szanowni Państwo,

             Zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawym konkursie „Polska Wieś Smakuje”.

                     Konkurs skierowany do Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich.  

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi i prozdrowotnymi.

Czekamy na zgłoszenia konkursowe w 5-ciu kategoriach:
1. kiszonki z warzyw i owoców
2. zupy
3. potrawy jarskie
4. potrawy z drobiu i ryb
5. potrawy świąteczne

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres:konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni

Więcej informacji oraz regulamin konkursu w załączeniu

Data dodania: 2020-12-07

                                  

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                  86-022 Dobrcz , Gądecz 33 

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Administracji i Promocji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas zastępstwa

Opis stanowiska pracy – Specjalista ds. Administracji i Promocji

        Wymagania konieczne :

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Staż pracy minimum 3 lata
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 5. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód 

         Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 12.12.2020 r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 15.12.2020 r.

 

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

            ANULOWANE OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKO JEST NIEAKTUALNY

 

Data dodania: 2020-12-05

                                                                                                                                Gądecz, 04.12.2020r.

                                            Spotkanie prezentujące zebrane dane

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Trzy Doliny na spotkanie pn. Prezentacja opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny.

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ‘Trzy Doliny” będzie miało na celu

Przedstawienie opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia  2020r.  o godz. 18.00 w siedzibie LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

                                                                                                 Prezes

                                                                         Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak  

Cel spotkania: 

„Przedstawienie opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuprzez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-11-27

                                                                                                                                                    Gądecz, dnia 27.11.2020.

 

                  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

            serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                       które odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. o godz. 17:00

         w Środowiskowym Domu Samopomocy  - Gądecz 33,  86-022 Dobrcz

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2021 roku:

a)         przedstawienie projektu uchwały;

b)         dyskusja;

c)         głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2020-11-26

 

 

                    Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny w sprawie  konkursu  3P/2020

 W dniu 24.11.2020r. . Rada stowarzyszenia  LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 3 P/2020 -  „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów  lub usług lokalnych 3P/2020

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny 

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

 

Data dodania: 2020-11-26

                                                                                                                                                     Gądecz, 26.11.2020r.                 

 

                Wynik naboru na stanowisko Pracownik administracyjny

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.12.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjny – Pan Sebastian Grubich

               Przewodniczący komisji konkursowej 

                                           Kuziak Leszek

Data dodania: 2020-11-23

                                                                                                                                      Gadecz, 23.11.2020r.

 

          Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjny

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 23.11.2020r. po przeprowadzeniu oceny formalnej

ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko ,,Pracownik Administracyjny ” zakwalifikowała :

Pan Sebastian  Grubich , Gmina Białe Błota

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 26..11.2020

Data dodania: 2020-11-18

                                                                           Gądecz, 18.11.2020

                                  SZKOLENIE DLA ORGANÓW LGD TRZY DOLINY

           Szanowni PaństwoW związku z realizacją planu szkoleń dla pracowników i organów LGD ,,Trzy Doliny" zapraszam Państwa na szkolenie z  zakresu Monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju .

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie LGD - Gądecz 33 

Szkolenie organizowane jest dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej , oraz pracowników biura LGD ,,Trzy Doliny"

ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 , w szkoleniu w siedzibie LGD udział  jest obowiązkowy dla minimum jednego przedstawiciela z każdego organu decyzyjnego oraz biura LGD. Członkowie organów i biura, którzy nie wezmą udziału w szkoleniu w siedzibie LGD, otrzymają po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną. ( mailem ) materiały ze szkolenia. 

                        serdecznie zapraszam 

            Prezes Zarządu LGD Trzy Doliny

                          Leszek. Kuziak

Data dodania: 2020-11-16

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 16.11.2020r.                              

 

                                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 24.11.2020 o godz.13:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33.

Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów  lub usług lokalnych 3P/2020

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek posiedzenia

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                                           Gądecz, 12.11.2020

Posiedzenie Rady

W dniu  10.11.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                      Data dodania: 12.11.2020                                      

                         Nabór na stanowisko ,,Pracownik administracyjny"

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                   86-022 Dobrcz , Gądecz 33

                            Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas określony – jeden miesiąc - 01.12.2020 - 31.12.2020

Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjny

        Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- wiedza w zakresie technologii informacyjnej i informatyki

- znajomość podstawowych zagadnień związanych z PROW 2014-2020

         Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie.

        Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

       Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

        6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą    (decyduje data wpływu do biura)  na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 20.11.2020 r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 23.11.2020 r.

 

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-11-12

                                                                                                                             Gądecz , 12.11.2020r. 

                                                   Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie  \

    z zakresu  aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady. 

    Szkolenie odbędzie się dnia 24.11.2020. od  godzinie 8:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                

Data dodania: 2020-11-10

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 16.11.2020r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

Pracownik administracyjno-techniczny –   Pani Manuela Kędzia

                                                                Przewodniczący komisji konkursowej 

                                                                               Kuziak Leszek

Data dodania: 2020-11-06

                                                                                                                                                               Gądecz, 06.11.2020

                           

                          Nabór na wolne stanowisko - pracownik administracyjno-techniczny

 

Komisja konkursowa  LGD Trzy Doliny w dniu 05.11.2020r. po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu aplikowania na stanowisko

,,Pracownik  administracyjno-techniczny"  zakwalifikowała :

Pani Manuela Kędzia

Gmina Białe Błota

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 09.11.2020

Data dodania: 2020-11-06

                                                                                                                        Gądecz, 06.11.2020                                 

                                                                 Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  10.11.2020 r. o godz.  15:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

  Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pism, które wpłynęły do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień

        dotyczących naboru 2Z/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

        podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-10-30

                                                                                                                                                     Data dodania: 30.10.2020

 

             Nabór na stanowisko ,,Pracownik administracyjno-techniczny"

                                                                                                                                                                                     

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                    86-022 Dobrcz , Gądecz 33 

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas  określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji,

   grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających

         posiadanie   wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

         popełnione umyślnie. 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów 

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą     (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 04.11.2020 r. 

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                        

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie   do dnia 09.11.2020 r.

Wszystkie warunki , w tym warunki pożądane oraz zakres  uprawnień i odpowiedzialności w załączniku –

,,Opis stanowiska, w tym określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

 

Data dodania: 2020-10-23

                                                                                                                   Gądecz,  23.10.2020 

                                                           

                                                                       Posiedzenie Rady

 

W dniu  19.10.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-10-20

                                                 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Planu szkoleń dla pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”, zapraszam Państwa na szkolenie z zakresu Monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 października 2020r. o godz.  11.00 w biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Szkolenie organizowane jest dla członków Rady, Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz pracowników Biura LGD „Trzy Doliny”. 

                                                                               Serdecznie zapraszam

                                                                      Prezes Zarządu LGD „Trzy Doliny”

                                                                                      Leszek Kuziak

Data dodania: 2020-10-14

Gądecz, 14.10.2020

                 Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  19.10.2020 r. o godz.  16:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  w trybie pilnym  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie pism, które wpłynęły do LGD z Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie wyjaśnień dotyczących naboru 2Z/2020 oraz wyjaśnień dotyczących protestów z naborze 2Z/2020

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania 

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-10-14

                                                                                                                                  Gądecz,  14.10.2020

 

                           OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                            informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia       

                                         na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

                             objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3P/2020 

Termin składania wniosków: 28.10.2020 r. do 10.11.2020 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek

wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 290 011, 00 zł - w tym na wskaźnik

Liczba wydarzeń/ imprez 135 005, 28 zł

Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 155 005, 72 zł 

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. W0zór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załączniki:
Data dodania: 2020-10-12

                                                                                                               Gadecz, 12.10.2020                                

                      LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

Zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny” 

w celu zapoznania się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.10.2020 . w małej świetlicy przy szkole podstawowej w Przyłękach , ul. Zabytkowa 5 , o godz. 17:00

Data dodania: 2020-10-09

                                                                                                                       Gądecz, 09.10.2020r.

                                       Warsztaty tematyczne 

      „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

              objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie

„Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym produktów lub usług lokalnych”

Program Warsztatów

Czas -4 godz. warsztatów

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Warunki kwalifikowalności
 6. Intensywność wsparcia
 7. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje Omówienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych.
 8. Warsztaty z wypełniania wniosku. Czas trwania 2 godz.

data - 16.10.2020 - godz. 13:00

miejsce - siedziba LGD Trzy Doliny - Gądecz 33 - gmina Dobrcz

Data dodania: 2020-10-05

Gadecz, 05.10.2020

                                                                           PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW

W niedzielę  zakończyły się w Łodzi XIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD. Nasz region był reprezentowany przez Państwo Ewę i Mieczysława Chabowskich ze Strzelec Górnych. Zaprezentowali jedną z wizytówek naszego regionu czyli powidła śliwkowe w różnych wariacjach smakowych. Duze zainteresowanie produktami i regionem , który słynie z takich lokalnych produktów.

       

Data dodania: 2020-10-03

                                             JARMARK  JESIENNY  W  KRUSZYNIE

Tradycyjny jesienny jarmark w Kruszynie, który sie odbył w dniu o3.10.2020r ,  byl nad wyraz udany, czego dowodem były rzesze licznie przybyłych mieszkańców gminy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszyna i Pawłówka przygotowały takie pyszności, ze kręciło się w głowie od różnorodności. Wszystko domowe, naturalne i przepyszne. Była okazja otrzymania książki SMAK wydanej przez LGD Trzy Doliny z autografem Pani Izabeli Chudzynskiej- autorki opracowan zawartych w książce oraz wójta gminy Sicienko- Piotra Chudzynskiego. A nad całością czuwał przesympatyczny gospodarz - pan Adam Niedzwiedzki. LGD Trzy Doliny aktywnie wspierało to wydarzenie w ramach promocji obszarów wiejskich związanych z działaniami w obszarze PROW.

  

                                                          

 

Data dodania: 2020-10-02

            NOWA WIEŚ WIELKA NA STAREJ FOTOGRAFII

W piątkowy wieczór w GOK w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się wystawa fotograficzna pt. ,, Nowa Wieś Wielka na starej fotografii”. Dużo ciekawych zdjęć obrazujących zachodzące na przestrzeni lat zmiany w gminie. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy żywo reagowali oglądając wystawę. Wiele z tych fotografii przywołało wspomnienia i nostalgie. Wystawie towarzyszyły występy wokalne. O dobrą atmosferę zadbali gospodarze wydarzenia. Wielkie brawa za pomysł mający na celu integrację mieszkańców.

Data dodania: 2020-10-01

                        Spotkanie informacyjne

                                                                                                                                                         Gądecz, 01.10.2020r.

                                                            Spotkanie informacyjne    

W zakresie sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

                                  Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

                spotkanie odbędzie się w dniu 09.10.2020r. w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33  . godz. 13:00

   PROGRAM SPOTKANIA

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje: 

w zakresie Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Czas -3 godz.

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje
 6. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 7. Procedura oceny wniosków
 8. Obowiązki Beneficjentów wynikające z dokumentów aplikacyjnych
Data dodania: 2020-09-24

                                                                     Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w dniu 02.10.2020 r o godz.18;00 GOK w Nowej Wsi Wielkiej. Bedzie okazja zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniała się gmina Nowa Wieś Wielka a przez pryzmat tej gminy również całego regionu. Miła atmosfera , kawa i pyszne słodkości zapewniają organizatorzy

       

 

 

 

 

 

  

Data dodania: 2020-09-21

       ,,Jesień w ogrodzie i kulinarna promocja karpia”- Minikowo 2020

,,Jesień w ogrodzie i kulinarna promocja karpia” - pod takim tytułem w Minikowie odbyła się w dniu 20.09.2020r. ciekawa impreza ogrodniczo- kulinarna. Tłumy odwiedzających potwierdziły tezę ze ludzie cenią lokalne , tradycyjne wyroby. Lgd Trzy Doliny promował powidła śliwkowe ze Strzelec Górnych od Państwa Chabowskich, którzy zostali kilka dni temu wyróżnieni certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza i Kujaw nadanym przez Marszałka naszego województwa.

 

 

Data dodania: 2020-09-20

                    Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w XII Jesiennym jarmarku w Kruszynie 

                          Serdeczna atmosfera , smakowite wyroby kulinarne , dobra zabawa

                                                      To zapewniają organizatorzy

                                      

 

Data dodania: 2020-09-20

W dniu 20.09.2020r w Sicienku odbył Turniej Siatkówki Plażowej O Puchar Wójta Gminy Sicienko. Nasz LGD stara się wspierać inicjatywy służące integracji lokalnej społeczności wiejskiej. Tak się stało i tym razem. Zakupiliśmy puchary dla drużyn uczestniczących w zawodach.

Data dodania: 2020-09-14

                                                                                                                                                                Gądecz, 14.09.2020

 

                                                                         Posiedzenie Rady

 

W dniu  11.09.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-09-12

         ZAWODY STRZELECKIE - SOLEC KUJAWSKI

W sobotę 12.09.2020R.  Soleckie Bractwo Kurkowe z Solca Kujawskiego zorganizowało zawody strzeleckie mające na celu kultywowanie historycznych tradycji związanych ze strzelectwem. Nasze LGD wsparło to ciekawe wydarzenie .

Data dodania: 2020-09-10

                                               Szanowni Państwo,

W trosce o najwyższy poziom realizowanego projektu, zwracamy się  z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy,

a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. 

Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line. Link do wersji elektronicznej jest zamieszczony poniżej

https://www.interankiety.pl/i/gal1Yj6W

wersja do druku jest zaaczona jako załącznik

Data dodania: 2020-09-07

                   ŚWIĘTO ŚLIWKI - STRZELCE  DOLNE  - 2020

Święto Śliwki - Nasze stoisko było bogate w śliwkowe delicje od Państwa Chabowskich ze Strzelec Górnych oraz przetwory z dziczyzny z naszych okolicznych lasów promowane przez pana Mikołaja Joachimowskiego. Licznie odwiedzający stoisko chwalili smak  specjałów serwowanych na naszym stoisku.


Data dodania: 2020-09-03

                                                                                                                                                                                                                    Gadecz, 03.09.2020

Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  11.09.2020 r. o godz.  16:30  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)  

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

  Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest, analiza uzasadnień do złożonych protestów   przekazanych przez UM  oraz przeprowadzenie ponownej oceny

         w zakresie   wskazanym   w proteście oraz

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-09-03

                                       

Data dodania: 2020-08-15

          RAJD ROWEROWY I PIKNIK KU CZCI JANA PAWŁA II

Wyjątkowa sobota w sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krajnyw Byszewie - religijnie - sportowo - kulturalnie

Data dodania: 2020-07-14

                                                                                                                                                              Gądecz, 14.07.2020r.

 

                                                         Posiedzenie Rady

 

W dniu  10.07.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki. 

Data dodania: 2020-07-06

                                                                                         Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli 

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  10.07.2020 r. o godz.  16:30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)        

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 Porządek obrad

         powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,  

         w zakresie   wskazanym   w proteście;

         podjęcie stosownych uchwał

         wolne głosy, wnioski i zapytania

         podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia

Data dodania: 2020-06-19

                                                                                                                                Gądecz, 19.06.2020r.

                                                 Posiedzenie Rady

W dniu  17.06.2020 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki.  

Data dodania: 2020-06-10

                                                                                             Gądecz, 10.06.2020                  

                     

                      Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  17.06.2020 r. o godz.  13:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu. 

 Porządek obrad

 •          powitanie
 •          otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
 •          powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną
 •          przedstawienie proponowanego porządku obrad
 •          składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
 •          przyjęcie porządku posiedzenia;
 •          przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny,   w zakresie   wskazanym   w proteście;
 •          podjęcie stosownych uchwał
 •          wolne głosy, wnioski i zapytania
 •          podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia
Data dodania: 2020-06-01

                 Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu  2Z/2020

W dniu 27.05.2020. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020). Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2020-05-25

                            Nabór do projektu NOWY START

 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy jest koordynatorem projektu ,,NOWY START"

TERMIN NABORU

Drugi nabór uzupełniający i trzeci nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.06.2020-15.06.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób:

-         5 osób na ścieżkę dotacyjną w ramach naboru drugiego (uzupełniającego)

-         7 osób na ścieżkę dotacyjną w ramach naboru trzeciego 

Na stronie pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty od dziś są już dostępne dokumenty rekrutacyjne:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/dokumenty-rekrutacyjne/ 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online) 

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminach:

-         29.05.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

-         03.06.2020 r. o godzinie 14.00-16.00 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-         osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

LUB

-         osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych – to osoba, posiadająca zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

LUB

-         osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

-         60 kobiet,

-         5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

-         30 osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Inowrocław i Nakło nad Notecią.

 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

-         rekrutację (planowana jest realizacja 5 naborów po średnio 20 osób w grupie, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją dopuszcza się zrealizowanie większej liczby naborów),

-         doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (100 osób),

-         pośrednictwo pracy (65 osób),

-         rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych (szkolenia kompetencyjne – 50 osób, kwalifikacyjne – 10 osób, studia podyplomowe – 5 osób),

-         ścieżka dotacyjna: wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo – 35 osób dotacja i finansowe wsparcie pomostowe – 35 osób). BIEŻĄCE NABORY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ 

Szczegółowe warunki dotyczące ścieżki dotacyjnej:

a)         ścieżka dotacyjna – wsparcie obejmujące przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem finansowym na jej rozpoczęcie,

b)         wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej udzielanie jest na podstawie IPD, w ramach którego określony zostanie wymiar godzinowy wsparcia indywidualnego, jak również może zostać wskazane zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu w przypadku uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności,

c)         szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmuje następujące zagadnienia:

 • zagadnienia prawno-organizacyjne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (5h),
 • analiza rynku i prognozowanie popytu (5h),
 • kosztorysowanie w kontekście zakładania działalności gospodarczej (4h),
 • plan działań merytorycznych, marketing, dystrybucja (pod kątem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej) (5h),
 • plan działań finansowych w procesie zakładania działalności gospodarczej (5h).

d)         doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu będzie realizowane w wymiarze średnio 10h/os.,

e)         uczestnikom szkolenia „ABC przedsiębiorczości” i doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu nie przysługuje stypendium szkoleniowe, ani zwrot kosztów dojazdu,

f)          w przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności,

g)         wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,

h)         wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto.

 HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021.

 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a) weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

 •             czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania,
 •             czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 •             czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 •             czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w tym czy poprawnie wybrano ścieżkę uczestnictwa w projekcie – konieczność zaznaczenia jednej z dwóch ścieżek),
 •             czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 •             czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 •             czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem, 

b) weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń  przedłożonych przez kandydata,

 •             czy kandydat jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej i/lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych i/lub, ubogim pracującym (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oraz załączników),
 •             czy kandydat zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na terenie Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego lub żnińskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
 •             czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],  
 •             czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
 •             czy w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką dotacyjną w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).

c) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:

-           kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-           osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

-  osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Inowrocław lub Nakło nad Notecią +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-   osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-   byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

-           punkty mogą się sumować maksymalnie do 15,

-           przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

d) ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni osobno dla ścieżki ogólnej (ocena typ A) i osobno dla ścieżki dotacyjnej (ocena typ A i typ B):

-     ocena typ A: dotyczy wszystkich kandydatów, ocena w ramach dwóch kryteriów:

 • motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),
 • w ramach typu A oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

-  ocena typ B: dodatkowa ocena dotycząca kandydatów do ścieżki dotacyjnej, mająca na celu weryfikację predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w skali od 1 do 30 punktów, przy minimum punktowym 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu) 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

 Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE/

Data dodania: 2020-05-19

                                                                                                                                                               Gądecz, 19.05.2020r.

                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  27.05.2020 r. o godz.  11:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu. 

Porządek obrad

 1. Powitanie
 2. Otwarcie obrad
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad
 4. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad
 5. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną
 6. Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków
 7. Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR
 8. Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR
 9. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )
 11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe
 12. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji
 13. Sporządzenie listy operacji wybranych
 14. Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD
Data dodania: 2020-05-08

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:

- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

w załączniku treść pisma

Data dodania: 2020-04-27

         

                                                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                 w sprawie  konkursu 5D/2019, 6P/2019, 1T/2020

 W dniu 23.04.2020. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą złożenia wyjaśnień do pism z UM oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonych  naborów 5D/2019, 6P/2019, 1T/2020.

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 23.04.2020.

Data dodania: 2020-04-16

                                                                                                                                             Gądecz, 16.04.2020

                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady ,,LGD Trzy Doliny"

 Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 23.04.2020r. o godz. 15.00   w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonych  naborów  5D/2019,  6P/2019,  1T/2020 /.

Jednocześnie informuję , że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami   i dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 posiedzenie odbędzie się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Biuro LGD Trzy Doliny zapewni odpowiednie warunki do przeprowadzenia posiedzenia Rady.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2020-04-02

                            

 

                                         Komunikat dotyczący doradztwa punktowanego  przed złożeniem wniosku

Pierwszego kwietnia  rozpoczęliśmy poprzez ogłoszenie na naszej stronie  procedurę naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Jednym z kryterium , które jest brane pod uwagę przy weryfikacji i ocenie wniosków przez Radę jest udział w konsultacjach indywidualnych czyli doradztwie , które odbywają się od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Trzy Doliny", a także w świetle aktualnie obowiązujących ograniczeń związanych z przemieszczaniem się po terenie, informujemy że od 01 kwietnia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Doradztwo punktowane   związane z ogłoszonym w dniu 01.04.2020 r. konkursem na zakładanie działalności gospodarczej będziemy prowadzić poprzez zdalne kanały komunikacji :

Wszystkie materiały ( biznesplan, wnioski itp. )  związane z konsultacjami prosimy przesyłać w formie PDF na nasz adres pocztowy z własnego ( osobistego ) konta pocztowego

Kontakt :

Specjalista ds. projektów – Magdalena Zuehlke

Tel :    739 246 434

E-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

e-mail : projektylgd@gmail.com

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

Zarząd LGD Trzy Doliny

 

 

Data dodania: 2020-04-01

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 01.04.2020r

 

                                                           OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2Z/2020

 Termin składania wniosków: 15.04.2020 r. do 28.04.2020

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł

 Kwota wsparcia: 100 000 zł

  Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Link pomocniczy do wszystkich dokumentów: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Załączniki:
Data dodania: 2020-04-01

                                      

                      

 

    Komunikat dotyczący doradztwa punktowanego  przed złożeniem wniosku

 

Pierwszego kwietnia  rozpoczęliśmy poprzez ogłoszenie na naszej stronie  procedurę naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Jednym z kryterium , które jest brane pod uwagę przy weryfikacji i ocenie wniosków przez Radę jest udział w konsultacjach indywidualnych czyli doradztwie , które odbywają się od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru.

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Trzy Doliny", a także w świetle aktualnie obowiązujących ograniczeń związanych z przemieszczaniem się po terenie, informujemy że od 01 kwietnia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku :

 

Doradztwo punktowane   związane z ogłoszonym w dniu 01.04.2020 r. konkursem na zakładanie działalności gospodarczej będziemy prowadzić poprzez zdalne kanały komunikacji :

 

Wszystkie materiały ( biznesplan, wnioski itp. )  związane z konsultacjami prosimy przesyłać w formie PDF na nasz adres pocztowy z własnego ( osobistego ) konta pocztowego

 

Kontakt :

 

Specjalista ds. projektów – Magdalena Zuehlke

 

Tel :    739 246 434

 

E-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

 

e-mail : projektylgd@gmail.com

 

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

 

Zarząd LGD Trzy Doliny

 

Data dodania: 2020-03-25

KOMUNIKAT ZWIĄZANY Z OBECNĄ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ EPIDEMII KORONAWIRUSA (SARS-COV-2) WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 W RAMACH REALIZACJI PROW 2014-2020

Wnioskodawcom i beneficjentom wezwanym przez Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, przypominamy o możliwości zastosowania przepisu §25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Zgodnie z §32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy §24 i §25 stosuje się odpowiednio.

W przypadku pozostałych działań informujemy, że w sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności związanych z zagrożeniem epidemicznym uniemożliwiającym wykonywanie określonych czynności w toku przyznawania pomocy, należy niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Marszałkowski, przedstawiając opis zaistniałej sytuacji.

Ponadto informujemy, że beneficjenci, którzy nie mają możliwości wykonania czynności i zobowiązań wynikających z umów o przyznaniu pomocy, ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym, powinni zgłaszać wraz z opisem takie sytuacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zapisami umów o przyznaniu pomocy.

Korespondencję w tej sprawie należy kierować w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres e-mail ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl , a następnie pocztą tradycyjną.

Informujemy, iż każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niższej aktywności potencjalnych wykonawców, w każdym przypadku gdy jest to możliwe, należy wydłużać terminy na składanie ofert albo ogłaszać kolejne postępowania.

Data dodania: 2020-03-23

Jeden z naszych beneficjentów  produkuje w atrakcyjnych cenach poszukiwane ostatnio maseczki.

Maseczka 100% bawełny; materiał techniczny, szpitalny z atestem.

Osoby zainteresowane mogą się skontaktować pod numerem tel.: 609 245 045

Dodam tylko że 25% produkcji jest przekazywane w szczytnym celu do szpitali

 

Data dodania: 2020-03-19

                                                                                                   Szanowni Państwo

Ponownie informujemy że ze względu na trudności spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym których konsekwencje  mogą dotknąć naszych beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW, przekazujemy na bieżąco informacje , które otrzymujemy z naszego Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie informacje są zamieszczane w zakładce ,,informacje dla beneficjentów” wyświetlanej na głównej stronie w bocznym spisie jako ostatnia zakładk

Data dodania: 2020-03-16

                                                                                                        PRACA BIURA LGD TRZY DOLINY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” informuje, że w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w Polsce dotyczącą zagrożenia  związanego z  koronawirusem , zadecydował o czasowym ograniczeniu  bezpośredniego kontaktu pracowników biura LGD Trzy Doliny z interesantami  i wprowadził bezpieczne kanały komunikacji (korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne ).

W sytuacji wymagającej wizyty w biurze LGD prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.

Osoby odwiedzające biuro będą podlegały rejestracji .

Osoby do kontaktu :

Kierownik biura – Leszek Kuziak – 507 165 868

Specjalista ds. Projektów – Magdalena Zuehlke – 739 246 434

Księgowa – Hanna Kowalska 795 423 090

adres mailowy :  lgd.trzydoliny@gmail.com

 

Data dodania: 2020-03-15

                                                                                                                        KOMUNIKAT

Z przyczyn niezależnych Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny odwołuje zaplanowane na dzień 17.03 szkolenia dotyczące sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data dodania: 2020-03-13

                                                                                                Szanowni Państwo

Ze względu na trudności spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym których konsekwencje  mogą dotknąć naszych beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW, przekazujemy na bieżąco informacje , które otrzymujemy z naszego Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie informacje są zamieszczane w zakładce ,,informacje dla beneficjentów” wyświetlanej na głównej stronie w bocznym spisie jako ostatnia zakładka

Data dodania: 2020-03-12

                                                                                                                                        KOMUNIKAT

Z przyczyn niezależnych od LGD Trzy Doliny zostaje odwołane w Koronowie w dniu 17.03.2020 o godz. 9:00  szkolenie w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Data dodania: 2020-03-11

Uwaga  - zmiana lokalizacji szkoleń w dniu 18.03.2020 w Dobrczu i Żołędowie związana z zamknięciem GOK w Dobrczu i Osielsku

 

Szkolenie  w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie:

„Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaplanowane na dzień 18.03.2020 r. o godz. 10:00 w Gminny Dom Kultury w Dobrczu oraz o godz.14:00 w Żołędowie 

zostają przeniesione do  siedziby LGD Trzy Doliny – Gądecz 33 , o  godz.10:00 dla gminy Dobrcz

zostają przeniesione do  siedziby LGD Trzy Doliny – Gądecz 33 , o  godz.12:00 dla gminy Osielsko

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia

Prezes LGD Trzy Doliny – Leszek Kuziak

Data dodania: 2020-03-09

                                                                                     HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 Szkolenia w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie:

„Zakładania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Data

Gmina

Miejsce

Godzina

16.03.2020 r.

Solec Kujawski

Soleckie Centrum Kultury,  ul. Bojowników o Wolność 
i Demokrację 1, Solec Kujawski

12.00

Białe Błota

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach, ul. Zabytkowa 5, Przyłęki

16.00

17.03.2020 r.

Koronowo

Mała sala sesyjna (nr 23) Urzędu Miasta i Gminy Koronowo, ul. Farna

9.00

Sicienko

Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6,  Sicienko       

12.00

Nowa Wieś Wielka

Świetlica wiejska w Prądocinie                               

16.30

18.03.2020 r.

Dobrcz

Gminny Dom Kultury w Dobrczu

10.00

Osielsko

Świetlica wiejska w Żołędowie

14.00

w załączniku program szkoleń w poszczególnych miejscowościach

Data dodania: 2020-03-05

             WYBORY  ZARZĄDU  LGD  TRZY  DOLINY   NA   KADENCJĘ  2020 - 2024


W dniu 03.03.2020 podczas Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Trzy Doliny została podsumowana praca Zarządu za rok 2019. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Było to ostatnie udzieleniu  absolutorium Zarządowi w tej kadencji, która minęła 29 lutego. Członkowie stowarzyszenia podczas tego WZC wybrali Zarząd na nową kadencję 2020 - 2024 w składzie - Brzozowski Adam, Chabowski Łukasz, Kuziak Leszek, Marchlewicz Piotr, Zuehlke Paweł.


W dniu 05.03.2020 ukonstytuował sIę nowy Zarząd LGD ,,Trzy Doliny”

Prezes Zarządu          -  Kuziak Leszek

Wiceprezes Zarządu -  Brzozowski Adam

Członek Zarządu.       - Chabowski Łukasz

Członek Zarządu        - Marchlewicz Piotr

Członek Zarządu.       - Zuehlke Paweł

Data dodania: 2020-03-01

....                                                  ...

Data dodania: 2020-02-26

                                                              Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                                 w sprawie  konkursu 4T/2019

 W dniu 19.02.2020. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą złożenia wyjaśnień do pisma z UM oraz podjęcia stosownej uchwały zmieniającej odnośnie przeprowadzonego naboru 4T/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 19.02.2020.

Data dodania: 2020-02-14

                                                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19.02.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 4T / 2019 .

Jednocześnie informuję , że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2020-02-14

              Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie oceny  konkursu 1T/2020

W dniu 12.02.2020. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. ” (nabór 1T/2020)  .  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2020-02-12

                                                                                                                                                                                                                                                Gądecz, dnia 12.02.2020 r.

                                                     

                                            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                                                serdecznie zaprasza
                                                                   na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                            które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 17:00
                                          w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” za rok 2019:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2019:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektów uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2020-02-12

      W dniu 12.02.2020 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się  pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, która została wybrana na nową kadencję 2020 – 2023 podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 17.12.2019r. Rada zebrała się w celu ukonstytuowania oraz wyboru Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”.

Członkowie Rady wybrali :

Przewodnicząca Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny – Pani Krystyna Mikulska

Wiceprzewodnicząca Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny – Pani Janina Wszołek

W załącznikach dokumenty potwierdzające wybory

Data dodania: 2020-02-06

                                                                                                   WARSZTATY  REFLEKSYJNE 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

                                                      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                            ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, Członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku od godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu (sala bankowa), ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

Data dodania: 2020-02-04

                                                                                                                                                                           Gądecz, 03.02.2020

                                              Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  12.02.2020 r. o godz.  12:30  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. ” (nabór 1T/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek posiedzenia

Data dodania: 2019-12-19

                                                                                                                                                     Gądecz, 19.12.2019r.                      

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie  konkursu 5D/2019

W dniu 17.12.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 5D / 2019 – ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego,przyrodniczego i turystycznego".  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-12-19

                                                                                                                                                          Gądecz, 19.12.2019r.

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie  konkursu 6P / 2019

W dniu 17.12.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 6P / 2019 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego.  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-12-18

                                                                                                                                                                                   Gądecz, 18.12.2019r.

       

                RADA I KOMISJA REWIZYJNA LGD ,,TRZY DOLINY" W KADENCJI 2020 - 2023

                  Podczas odbywającego się w dniu 17.12.2019 r Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny w związku z upływem kadencji dwóch organów stowarzyszenia - RADY oraz KOMISJI REWIZYJNEJ przeprowadzono wybory tych organów na następną kadencję 2020 - 2023.

Skład Rady LGD „Trzy Doliny”  w kadencji 2020 - 2023

 1. Krystyna Mikulska  
 2. Katarzyna Piekut-Kaluba 
 3. Janina Wszołek 
 4. Leszek Czerkawski
 5. Jerzy Demyda 
 6. Bolesław Zwolanowski 
 7. Danuta Szczepaniak - Kucik   
 8. Brygida Berkowicz - Wyrzykowska

 

Skład Komisji Rewizyjnej  LGD ,,Trzy Doliny"w kadencji 2020 - 2023

       1. Piekut Krzysztof

        2. Nowicka - Malec Anna

        3. Roliński Marek

 

Data dodania: 2019-12-17

                                                                                                                                                      Gądecz, 17.12.2019

 

                                                                 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 1T/2020

 Termin składania wniosków: 31.12.2019 r. do 13.01.2020 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 1 520 196, 44

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowejwww.trzydoliny.eu

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 wszystkie załączniki dotyczące naboru 1T / 2020 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1T /2020

Załączniki:
Data dodania: 2019-12-10

                                                                                                                             Gadecz, 10.12.2019r.                

                                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  17.12.2019 r. o godz.  13.00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbedzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego” (nabór 5D/2019)oraz ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” ( nabór 6P/2019 )

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek posiedzenia

Data dodania: 2019-12-09

W niedziele dużo sie działo w Przyłękach. Po porannych atrakcjach dla dzieci w postaci teatrzyku i mikołajkowych słodkości rozpoczeła sie już VIII  Mikołajkowa Niedziela Medyczna połączona z promocja zdrowego żywienia, profilaktyki oraz promocją lokalnych wyrobów z zagłębia śliwkowego w Strzelcach Górnych. Był również Krwiobus, w którym 50 osób oddało 22,5 litra tego bezcennego, ratującego zdrowie płynu. Jak co roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów : Magdaleny i Pawła Zuehlke oraz dyrekcji i pracowników szkoły podstawowej w Przyłękach wydarzenie to było przygotowane i przeprowadzone perfekcyjnie. Krótką relację z tego wydarzenia mozna było zobaczyc  w  niedzielnym wydaniu TV3.

LGD Trzy Doliny tradycyjnie dołożyło ,,małą cegiełkę”  wspierając to wydarzenie i serdecznie  dziękuje organizatorom za przyjęcie naszego stowarzyszenia do współudziału . 

 

Data dodania: 2019-12-08

Dzisiaj w szkole w Przyłękach odbyło się zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach przy współudziale sołectwa Przyłeki Mikołajkowe przedstawienie teatralne ,, Fabryka Prezentów”. Po zakończeniu spektaklu milusińskich słodkościami częstowali przedstawiciele LGD Trzy Doliny i szkoły w Przyłękach 

                                                        

           

Data dodania: 2019-12-07

LGD Trzy Doliny w sobotę  wspierał słodkościami w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej milusińskich podczas spotkania z Mikołajem i pomagał w rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego na temat przyrody. Ciekawe zdjęcia zgłoszone do konkursu, śmieszne elfy, dostojny Mikołaj i fajna atmosfera. Wielkie brawa dla Pani Woś i Pana Tomczaka jako organizatorów.

 


Data dodania: 2019-12-03

                                                                                                                                    Gadecz, 03.12.2019r.

                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza 

                                                   na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                         które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 17:00
                            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz) 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w latach 2016-2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w latach 2016-2019.
 8. Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 8 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 3 członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących na 2020 rok:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2019-12-01

                                                  VIII Mikołajkowa Niedziela Medyczna

W dniu 8 grudnia w godz. 10:00 - 14:00  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w juz VIII edycji Mikołajkowej Niedzieli Medycznej , która jak co roku  odbędzie się w Przyłekach, w siedzibie szkoły. Tradycyjnie nasza LGD Trzy Doliny wspiera tę wyjątkowo cenną inicjatywę. Warto tam być, skorzystać z porad wysokiej klasy specjalistów medycznych, oraz z atrakcji przygotowanych przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłek przyjemnie spędzając niedzielne przedpołudnie . Bedzie również wyjątkowa atrakcja dla milusińskich - Przedstawienie teatralne teatrzyku z Poznania. Warto tam być ...

Data dodania: 2019-11-30

W dniu 7 grudnia od godz. 16:00  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym połączonym z wizytą Mikołaja w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej .  LGD Trzy Doliny w ramach tradycyjnej współpracy dokłada własną , słodką cegiełkę do tego sympatycznego wydarzenia kulturalnego. 

Data dodania: 2019-11-21

                                                             

                                                                                                                                                                  Gądecz, 21.11.2019r.

                                               Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                  w sprawie  konkursu 4T/2019

W dniu 14.11.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - 4T / 2019 - Poprawa Infrastuktury turystycznej , rekreacyjnej

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

 

 

Data dodania: 2019-11-19

                                                                                                                Gądecz, 19.11.2019r.

                                            Spotkanie z beneficjentami i wnioskodawcami

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone nabory wniosków.

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ‘Trzy Doliny” będzie miało na celu

Zbadanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów i efektów podjętych działań”

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r.  o godz. 14.00 w siedzibie LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

                                                                                                 Prezes

                                                                         Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak  

w załączniku program spotkania

Następna strona
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy