Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2020-02-06

                                                                                                   WARSZTATY  REFLEKSYJNE 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

                                                      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                            ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, Członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku od godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu (sala bankowa), ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

Data dodania: 2020-02-04

                                                                                                                                                                           Gądecz, 03.02.2020

                                              Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  12.02.2020 r. o godz.  12:30  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. ” (nabór 1T/2020)                                                                                   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek posiedzenia

Data dodania: 2019-12-19

                                                                                                                                                     Gądecz, 19.12.2019r.                      

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie  konkursu 5D/2019

W dniu 17.12.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 5D / 2019 – ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego,przyrodniczego i turystycznego".  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-12-19

                                                                                                                                                          Gądecz, 19.12.2019r.

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny  w sprawie  konkursu 6P / 2019

W dniu 17.12.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 6P / 2019 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego.  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-12-18

                                                                                                                                                                                   Gądecz, 18.12.2019r.

       

                RADA I KOMISJA REWIZYJNA LGD ,,TRZY DOLINY" W KADENCJI 2020 - 2023

                  Podczas odbywającego się w dniu 17.12.2019 r Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny w związku z upływem kadencji dwóch organów stowarzyszenia - RADY oraz KOMISJI REWIZYJNEJ przeprowadzono wybory tych organów na następną kadencję 2020 - 2023.

Skład Rady LGD „Trzy Doliny”  w kadencji 2020 - 2023

 1. Krystyna Mikulska  
 2. Katarzyna Piekut-Kaluba 
 3. Janina Wszołek 
 4. Leszek Czerkawski
 5. Jerzy Demyda 
 6. Bolesław Zwolanowski 
 7. Danuta Szczepaniak - Kucik   
 8. Brygida Berkowicz - Wyrzykowska

 

Skład Komisji Rewizyjnej  LGD ,,Trzy Doliny"w kadencji 2020 - 2023

       1. Piekut Krzysztof

        2. Nowicka - Malec Anna

        3. Roliński Marek

 

Data dodania: 2019-12-17

                                                                                                                                                      Gądecz, 17.12.2019

 

                                                                 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 1T/2020

 Termin składania wniosków: 31.12.2019 r. do 13.01.2020 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 1 520 196, 44

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowejwww.trzydoliny.eu

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 wszystkie załączniki dotyczące naboru 1T / 2020 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1T /2020

Załączniki:
Data dodania: 2019-12-10

                                                                                                                             Gadecz, 10.12.2019r.                

                                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  17.12.2019 r. o godz.  13.00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbedzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego” (nabór 5D/2019)oraz ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” ( nabór 6P/2019 )

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek posiedzenia

Data dodania: 2019-12-09

W niedziele dużo sie działo w Przyłękach. Po porannych atrakcjach dla dzieci w postaci teatrzyku i mikołajkowych słodkości rozpoczeła sie już VIII  Mikołajkowa Niedziela Medyczna połączona z promocja zdrowego żywienia, profilaktyki oraz promocją lokalnych wyrobów z zagłębia śliwkowego w Strzelcach Górnych. Był również Krwiobus, w którym 50 osób oddało 22,5 litra tego bezcennego, ratującego zdrowie płynu. Jak co roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów : Magdaleny i Pawła Zuehlke oraz dyrekcji i pracowników szkoły podstawowej w Przyłękach wydarzenie to było przygotowane i przeprowadzone perfekcyjnie. Krótką relację z tego wydarzenia mozna było zobaczyc  w  niedzielnym wydaniu TV3.

LGD Trzy Doliny tradycyjnie dołożyło ,,małą cegiełkę”  wspierając to wydarzenie i serdecznie  dziękuje organizatorom za przyjęcie naszego stowarzyszenia do współudziału . 

 

Data dodania: 2019-12-08

Dzisiaj w szkole w Przyłękach odbyło się zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach przy współudziale sołectwa Przyłeki Mikołajkowe przedstawienie teatralne ,, Fabryka Prezentów”. Po zakończeniu spektaklu milusińskich słodkościami częstowali przedstawiciele LGD Trzy Doliny i szkoły w Przyłękach 

                                                        

           

Data dodania: 2019-12-07

LGD Trzy Doliny w sobotę  wspierał słodkościami w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej milusińskich podczas spotkania z Mikołajem i pomagał w rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego na temat przyrody. Ciekawe zdjęcia zgłoszone do konkursu, śmieszne elfy, dostojny Mikołaj i fajna atmosfera. Wielkie brawa dla Pani Woś i Pana Tomczaka jako organizatorów.

 


Data dodania: 2019-12-03

                                                                                                                                    Gadecz, 03.12.2019r.

                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza 

                                                   na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                         które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 17:00
                            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz) 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w latach 2016-2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w latach 2016-2019.
 8. Dyskusja nad pkt. 6 i 7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 8 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 3 członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących na 2020 rok:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2019-12-01

                                                  VIII Mikołajkowa Niedziela Medyczna

W dniu 8 grudnia w godz. 10:00 - 14:00  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w juz VIII edycji Mikołajkowej Niedzieli Medycznej , która jak co roku  odbędzie się w Przyłekach, w siedzibie szkoły. Tradycyjnie nasza LGD Trzy Doliny wspiera tę wyjątkowo cenną inicjatywę. Warto tam być, skorzystać z porad wysokiej klasy specjalistów medycznych, oraz z atrakcji przygotowanych przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłek przyjemnie spędzając niedzielne przedpołudnie . Bedzie również wyjątkowa atrakcja dla milusińskich - Przedstawienie teatralne teatrzyku z Poznania. Warto tam być ...

Data dodania: 2019-11-30

W dniu 7 grudnia od godz. 16:00  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym połączonym z wizytą Mikołaja w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej .  LGD Trzy Doliny w ramach tradycyjnej współpracy dokłada własną , słodką cegiełkę do tego sympatycznego wydarzenia kulturalnego. 

Data dodania: 2019-11-21

                                                             

                                                                                                                                                                  Gądecz, 21.11.2019r.

                                               Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                  w sprawie  konkursu 4T/2019

W dniu 14.11.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - 4T / 2019 - Poprawa Infrastuktury turystycznej , rekreacyjnej

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

 

 

Data dodania: 2019-11-19

                                                                                                                Gądecz, 19.11.2019r.

                                            Spotkanie z beneficjentami i wnioskodawcami

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone nabory wniosków.

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ‘Trzy Doliny” będzie miało na celu

Zbadanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów i efektów podjętych działań”

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r.  o godz. 14.00 w siedzibie LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

                                                                                                 Prezes

                                                                         Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           Leszek Kuziak  

w załączniku program spotkania

Data dodania: 2019-11-12

                                                                                                                                                                                                            Gądecz,  12.11.2019

 

                                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                    na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 6P/2019

 Termin składania wniosków: 26.11.2019 r. do 09.12.2019

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł w tym na wskaźnik

Liczba wydarzeń/ imprez 48 000, 00 zł

Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 52 000, 00 zł

 /Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wszystkie załączniki dotyczące naboru 6P/2019 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 6P/2019

Załączniki:
Data dodania: 2019-11-06

                                                                                                                                                                                             Gądecz, 06.11.2019

 

                                                        OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                             informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                           na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 5D/2019 

Termin składania wniosków: 20.11.2019 r. do 03.12.2019 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu. 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 281 752,09 zł w tym dla wskaźnika:

 1. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 77 952,00 zł
 2. Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 203 800, 09 zł 

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 4 ; 
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wszystkie załączniki dotyczące naboru 5D/2019 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 5D/2019

Data dodania: 2019-11-05

                       UWAGA  -  ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA  RADY 

              Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 14.11.2019 r. o godz.  10.00 w siedzibie Biura LGD 

w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” (nabór 4T/2019). 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami
i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Krystyna Mikulska

załącznik - proponowany porządek obrad

Data dodania: 2019-11-04

                                                                                                                                                                      Gądecz, 04.11.2019r.

                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się  dnia 12.11.2019 r. o godz.  9.00 w siedzibie Biura LGD 

w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej” (nabór 4T/2019).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                          Krystyna Mikulska 

Załącznik:

- proponowany porządek obrad

 

Data dodania: 2019-10-30

LGD Trzy Doliny oraz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie zaprasza w dniu 7 listopada 2019 roku na spotkanie z firmą ARTAGRO, która zaprezentuje produkty zatrzymujące wodę w glebie z przeznaczeniem dla rolnictwa klasycznego, techniki pasowej, ogrodnictwa, leśnictwa.

Spotkanie odbędzie się w :

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych  w Karolewie gmina Dobrcz  

 7 listropad ,  godz. 12.00 w sali nr  23A, budynek nr 3.

Problematyka, która zostanie zaprezentowana, kierowana jest do wszystkich zainteresowanych problemem suszy glebowej.

Organizator zaprasza młodzież, rolników, leśników, pracowników służb doradczych, grupy producenckie i wszystkich zainteresowanych.

                SPOTKANIE MA CHARAKTER OTWARTY

Data dodania: 2019-10-26

W dniach 25-26 października w Górznie pięknie położonym w Górznieńsko- Lidzbarskim Parku Krajobrazowym odbyło się z inicjatywy Pana Bartosza Szymańskiego, dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS spotkanie połączone ze szkoleniem skierowane do członków Zarządów i członków Rad Lokalnych Grup Działania naszego województwa. Było to pierwsze spotkanie w takiej formule i spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony uczestników, co w dużej mierze jest zasługą organizatorów, którzy stworzyli sympatyczną , kameralną atmosferę spotkania. Kwestie dotyczące funkcjonowania LGD i znaczenia w ich pracy Zarządów oraz Rad decyzyjnych wywołało dużo ożywionych dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poddaniu analizie różnych aspektów związanych z pracą Rady. Poza wątkiem merytorycznym szkolenia nieocenioną wartością dodana była możliwość poznania się osób, które w innych sytuacjach raczej by się nie spotkały.

Data dodania: 2019-10-11

                                                

                                                                           Szanowni Państwo 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”. 

Projekt skierowany jest do MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednostek samorządu terytorialnego  wchodzących  w  skład  stowarzyszenia  Metropolia  Bydgoszcz,  tj. posiadają na tym obszarze siedzibę lub oddział (zgodnie z KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z CEIDG). Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz: Miasto Bydgoszcz, Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin. 

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie strategii internacjonalizacji (strategii biznesowej przedsiębiorstwa). Strategia powinna przedstawiać realną koncepcję działań planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo i ich skutki dla procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Strategia internacjonalizacji powinna być dokumentem strategicznym zawierającym określone kierunki związane z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem produktów bądź usług na wybrane rynki zagraniczne. Strategia internacjonalizacji (strategia eksportowa) powinna stanowić swego rodzaju plan marketingowy wprowadzenia produktu/ów na wybrane rynki eksportowe oraz koncepcję rozwoju internacjonalizacji w oparciu o zdefiniowany model biznesowy. 

Udział w misji gospodarczej umożliwi przedsiębiorstwu dokonanie rozpoznania rynku zagranicznego, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zagranicznymi kontrahentami. 

Wsparcie ma na celu  podpisanie listów intencyjnych, zdobycie kontraktów handlowych z zagranicznymi kontrahentami oraz wejście na nowe zagraniczne rynki. 

Udział w misji gospodarczej gwarantuje:

 • opracowanie Indywidualnych Programów Wsparcia Internacjonalizacji,
 • szkolenie przygotowujące do udziału wyjeździe,
 • rekomendację podmiotów na spotkania B2B, które mają na celu wyszukiwanie i dobór partnerów do współpracy,
 • organizację wyjazdu na misję gospodarczą związaną z targami i wystawami za granicą,
  w ramach której zostanie zapewnione minimum: transport z Bydgoszczy do miejsca organizacji targów i analogicznie powrót, nocleg w hotelach, wyżywienie, przejazdy na miejscu, bilety wstępu na targi, opiekę organizacyjną na miejscu, ubezpieczenie.

Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego tj. co najmniej 15 % wydatków kwalifikowalnych netto. Podatek VAT w ramach projektu jest niekwalifikowalny. Wkład własny będzie powiększony o należny podatek VAT, zarówno od kwoty wkładu własnego, jak też od kwoty dofinansowania. 

Nabór wniosków

od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r. - formularze zgłoszeniowe z kompletem wymaganych załączników należy składać następującymi kanałami: osobiście lub pocztą / kurierem na adres Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4 c, 85-059 Bydgoszcz (sekretariat, II piętro) – przy czym za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpływu do BARR, a nie datę nadania

Data dodania: 2019-09-30

                                                                                                                                                                       Gądecz, 30.09.2019

                                                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 4T/2019 

Termin składania wniosków:  14.10.2019 r. do 28.10.2019 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru:  2 433 815, 81 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 6 do ogłoszenia 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: projektylgd@gmail.com  lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór BP wraz z załącznikami;
 4. Instrukcja wypełniania BP;
 5. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 12. Opis operacji
 13. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wszystkie załączniki dotyczące naboru 4T/2019 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 4T/2019

Data dodania: 2019-09-23

                        Szanowni Państwo,   

    W trosce o najwyższy poziom funkcjonowania Lokalnej Grupy działania Trzy Doliny, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety . Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy, a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line.

link do elektronicznej wersji wypełnienia ankiety :

https://www.interankiety.pl/i/qMXYpZRv

Data dodania: 2019-09-19

                                  Wyróznienie publikacji projektu SMAK

Miło nam poinformować, że  publikacja SMAK otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach.

Książka jest efektem projektu SMAK , w którym wzięli udział mieszkańcy z obszaru LGD Trzy Doliny , LGD Barcja , LGD Łączy Nas Kanał Elbląski , LGD Ziemia Łańcucka.

Data dodania: 2019-09-17

                                                                                                                                                                 Gądecz, 17.09.2019r.

                                                            Spotkanie informacyjne    

      w zakresie sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

      Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna.

      spotkanie odbedzie sie w dniu 25.09.2019r. w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gadecz 33  . godz. 14:00

   PROGRAM SPOTKANIA

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje: 

w zakresie Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Czas -3 godz. szkolenia

Tematy:

 1. Podstawy prawne .
 2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
 3. Intensywność wsparcia
 4. Kryteria wyboru
 5. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje
 6. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 7. Procedura oceny wniosków
 8. Obowiązki Beneficjentów wynikające z dokumentów aplikacyjnych
Data dodania: 2019-09-10

 

XIX Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych przeszło do historii. W tym roku w naszym stoisku gościliśmy przesympatyczne panie z KGW w Bytkowicach , które serwowały tradycyjne potrawy kuchni regionalnej, w tym również potrawy z książki SMAK . Podczas dwóch dni imprezy  nie zabrakło stoisk z przepysznymi powidłami oraz tradycyjnie , pokazu gotowania powideł w wielkich miedzianych kadziach. Można było też dobrze zjeść, przywołując często zapomniane smaki dzieciństwa, napić się aromatycznej kawy z fikuśnej kuli , lub naturalnych ziołowych herbat serwowanych przez ,,Makowe Lato” a także  posłuchać fajnej muzyki (Cynamony , Wesołe Gospodynie).

Data dodania: 2019-09-08

W 2019 roku w wielu gminach należących do LGD Trzy Doliny odbyły się dożynki gminne będące  świętem oddające pokłon trudom  rolniczej pracy. W  czasie tych  świąt była sposobność podziwiać  piękne,  misternie wykonane wieńce dożynkowe, barwne, ludowe stroje i muzykę danego regionu.

 

Data dodania: 2019-09-05

Data dodania: 2019-08-28

Data dodania: 2019-08-26

Data dodania: 2019-08-14

                                                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                                 w sprawie  konkursu 3R/2019

 W dniu 12.08.2019r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą złożenia wyjaśnień do pisma z UM oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 3R/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 12.08.2019r.

Data dodania: 2019-08-02

                                                Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.08.2019. o godz. 12.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 3R / 2019 .

Jednocześnie informuję , że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2019-07-24

                                                                 

                                                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                                                             w sprawie  konkursu 1Z/2019

 W dniu 19.07.2019r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę dotyczącą rozpatrzenia i ponownej oceny protestów ,  złożenia wyjaśnień do pisma z UM oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 1Z/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 19.07.2019r.

 
Data dodania: 2019-07-15

                       Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19.07.2019. o godz. 10.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu rozpatrzenia i ponownej oceny protestów w ramach naboru 1Z/2019 oraz złożenia wyjaśnień  i podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 1Z / 2019 .

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2019-07-12

                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

                                             w sprawie  konkursu 2I/2019

 W dniu 12.07.2019r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2I/2019 .

 W załączniku dokumentacja związana z posiedzeniem Rady w dniu 12.07.2019r.

Data dodania: 2019-07-08

                                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

 Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.07.2019. o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2I/2019 .

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 w załączniku porządek obrad

Data dodania: 2019-06-19

Data dodania: 2019-06-07

                                             Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

         dotyczące procedury rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 3R/ 2019

                                                     oraz korekt dotyczących konkursu 2I/2019

 

W dniu 05.06.2019. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 3R/ 2019  w ramach ,,Działanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz korekty dotyczące konkursu 2I/2019

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-06-03

                                                                Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie  z zakresu

                                              aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady.

    Szkolenie odbędzie się dnia 06.06.2019r. o  godzinie 9:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                                       

 Porządek szkolenia

Przywitanie członków Rady przez kierownika LGD Trzy DolinyOmówienie Procedury obejmującej czynności związane                      z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji  składanych przez podmioty inne niż LGD .

Omówienie procedury rozpatrywania protestów

Omówienie  Procedury  ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Zakończenie  szkolenia

Data dodania: 2019-05-31

                                    Posiedzenie Rady 

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 05.06.2019r. o godz. 09.00 w siedzibie Biura LGD   w Gądeczu 33, celem rozpatrzenia protestów dotyczących naboru  3R/2019 , które wpłynęły do biura stowarzyszenia oraz wyjaśnień do naboru 2 I / 2019

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD  ze wszystkimi materiałami  i  dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym  z dokumentacją związaną z protestami                                           

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

Data dodania: 2019-05-28

                              Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza

                                                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

                                                               które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 17:00

                                           w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

1.   Powitanie i otwarcie zebrania.

2.   Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

3.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

4.   Ustalenie porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2018.

7.   Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2018.

8.   Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”,

       o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.

9.   Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD

„Trzy Doliny” z działalności za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie zebrania.

w załączniku porządek zebrania   oraz sprawozdanie

Data dodania: 2019-05-25

                        Vll Rodzinna Majówka Rowerowa

Vll Rodzinna Majówka Rowerowa z Przyłęk do  Śluzy nr 4 w Frydrychowie w dniu 25 maja 2019r. przeszła do historii. Jak co roku, o tej porze Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłęk przy aktywnym wsparciu Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny zorganizowało już VII Rodzinną Majówkę Rowerową. Tym razem pojechaliśmy z Przyłęk do Śluzy we Frydrychowie umiejscowionej na żeglownym szlaku wodnym po rzece Noteć. W tym urokliwym miejscu gospodarz terenu , nadleśniczy Stanisław Fac wraz z organizatorami , Panią Magdą i Pawlem Zuehlke  zorganizowali nam pełen atrakcji piknik. Były konkursy i zabawy dla dzieci , pokazanie jak działa śluza i elektrownia z nią związana oraz opowieści przyrodnicze w wykonaniu p. leśniczego. Mieszkańcy mieli możliwość w swobodnej atmosferze porozmawiać z włodarzami gmin, Panem Oskwarkiem i Panem Fundatorem na tematy związane z ich środowiskiem. Była przepyszna grochówka, tradycyjnie sprezentowana przez wójta Nowej Wsi Wielkiej, kiełbaski przy ognisku, smaczne ciasto ... i dużo śmiechu, humoru , zabawy.  Nasze LGD promowało regionalne wyroby z ,,Doliny Strzeleckiej” - przepyszne powidła śliwkowe od p. Ewy Chabowskiej. Wielkie podziękowania dla organizatorów za, jak zawsze, perfekcyjne przygotowanie całej imprezy , z dbałością o każdy szczegół, a w konsekwencji wspaniale spędzone sobotnie popołudnie


Data dodania: 2019-05-23

                                                                                                                                                                     Gądecz, 23.05.2019

 

                                           LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

Zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie pn. „Prezentacja opinii i ich wpływ na podejmowane działania w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” Spotkanie odbędzie się w dniu 11.06.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52, godz. 9.30

Data dodania: 2019-05-21

Data dodania: 2019-05-20

                                                                                                                                                            Gądecz, 20.05.2019

                           

                                Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny 

    dotyczące procedury rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 1Z/ 2019

 

W dniu 09.05.2019. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 przeprowadziła procedurę rozpatrzenia protestów do oceny wniosków w ramach konkursu 1Z/ 2019  w ramach ,,Działanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2019-05-20

                                                                                                                                                             Gądecz, 20.052019r.

 

                                                   WYNIKI  NABORU  2 I / 2019

 

 

W dniu 09.05.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

2 I / 2019 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady i oceną wniosków

Data dodania: 2019-05-20

                                                                                                                                             Gądecz, 20.05.2019r.

 

                                                                     WYNIKI NABORU  3 R / 2019

 

W dniu 09.05.2019r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

3 R / 2019 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady i oceną wniosków

Data dodania: 2019-05-14

W dniach 11-12 maja 2019 r. w gościnnych progach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie odbyła się dwudniowa impreza tematyczna pod nazwą ,,Lato Na Wsi”. Wydarzenie to cieszy się dużą popularnością i renomą wśród wystawców oraz mieszkańców regionu.  Jest to impreza    o charakterze edukacyjno-promocyjnym mającą na celu promocję działalności pozarolniczej oraz utrwalanie dziedzictwa kulturowego  i kulinarnego  województwa kujawsko-pomorskiego. Nie zabrakło tam również Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”, która   reprezentowała obszar , na którym działa. Na naszym stoisku gościliśmy specjalistę kulinarnego – Pana Mikołaja Joachimowskiego, który promował  nasze regionalne dziedzictwo kulinarne a LGD Trzy Doliny również  propagował idee zawarte w PROW. Podczas ,,Lata na Wsi” można było zwiedzić

Plenerowa Wystawa Ogrodnicza – największa w regionie oraz zobaczyć prezentacje i degustacje regionalnych specjałów oraz uzyskać profesjonalne doradztwo

 

Data dodania: 2019-04-30

                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

                                   Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

  

     Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 09.05.2019r. o godz. 09.00 w siedzibie Biura LGD   w Gądeczu 33, celem dokonania wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naboru  2I / 2019., 3 R/2019  oraz rozpatrzenia protestów dotyczących naboru  1Z / 2019 , które wpłynęły do biura stowarzyszenia

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD  ze wszystkimi materiałami  i  dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym                   z dokumentacją konkursową                                              

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                    Krystyna Mikulska                                                                                            

 

Porządek Posiedzenia

 1. Przywitanie członków Rady przez Prezesa LGD Trzy Doliny
 2. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady
 3. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do oceny wniosków w ramach naboru 2 I/2019  
 4. Rozpoczęcie procedury oceny wniosków
 5. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do oceny wniosków w ramach naboru 3 R /2019
 6. Rozpoczęcie procedury oceny wniosków
 7. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do rozpatrzenia protestów w ramach naboru  1Z /2019
 8. Rozpoczęcie procedury rozpatrzenia protestów
 9. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady i zakończenie procedury oceny 
 10. Podsumowanie przez Przewodniczącą Rady posiedzenia i zamknięcie obrad Rady
Data dodania: 2019-04-27

W dniu 27 kwietnia w Brzozie (  gmina Nowa Wieś Wielka), w gościnnych progach lokalnej szkoły  odbyła się już czwarta edycja Powiatowego Przeglądu Chórów, Zespołów Wokalno-Instrumentalnych i Wokalnych. Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”, którą reprezentował prezes Leszek Kuziak wraz  z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej była współorganizatorem tego wydarzenia kulturalnego, a patronatem objął wójt gminy Nowa Wieś Wielka, Pan Wojciech Oskwarek oraz starosta Powiatu Bydgoskiego , Pan Wojciech Porzych. Wśród zaproszonych gości był również przedstawiciel Sejmiku Województwa ,członek komisji kultury,  Pan Michał Krzemkowski. Co prawda przegląd Chórów w nazwie jest ,,powiatowy” lecz już przekroczył granice powiatu gdyż   występowały zespoły z obszaru całego województwa. Celem organizatorów tego wydarzenia kulturalnego było poznanie i integrowanie twórców ludowych, zespołów folklorystycznych i mieszkańców. Chyba się udało, patrząc na roześmiane , radosne twarze i słowa pochwał pod adresem gospodarzy. Były wzruszenia przy słuchaniu starych , często już zapominanych ludowych piosenek,  tańce i wesoła przyjacielska atmosfera o którą zadbali prowadzący spotkanie Pani Ewa Woś,  oraz Pan Włodzimierz Tomczak,. Cieszy nas zainteresowanie tym wydarzeniem kulturalnym wśród mieszkańców naszego regionu, co przekłada się również na szersze propagowanie działalności naszej Lokalnej Grupy Działania, której jednym z podstawowych celów jest integracja społeczności na obszarach wiejskich

Data dodania: 2019-04-25

   

    W dniu 25.04.2019 w gościnnych progach Starostwa Powiatu Bydgoskiego dzięki uprzejmości starosty bydgoskiego , Pana Wojciecha Porzycha odbyło się spotkanie prezesa stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”, Pana Leszka Kuziaka z włodarzami gmin należących do stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia podsumował dotychczasowy stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omówił plany na najbliższe lata. Zwrócił uwagę na duże zainteresowanie mieszkańców regionu środkami finansowymi, które są dostępne za pośrednictwem LGD z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówiono kierunki dalszej współpracy pomiędzy LGD a samorządami lokalnymi kładąc duży nacisk na działania integrujące lokalną społeczność z wykorzystaniem środków PROW. Na zakończenie spotkania prezes Leszek Kuziak podziękował staroście, burmistrzom i wójtom za bardzo dobrą współpracę, której efekty widoczne są w naszym regionie.

Data dodania: 2019-04-24

                                                                                                                                                                      Gadecz, 24.04.2019

  W dniu 11.04.2019. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wyboru i oceny naborów : 1Z/2019 ,  dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

W załączniku poniżej oraz w bocznej zakładce ,,Wyniki naborów” są podane wyniki oraz protokół Rady dotyczący naboru 1Z/2019

Data dodania: 2019-04-03

                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

     W związku ze zmianą terminu zwołania posiedzenia Rady  publikujemy zawiadomienie o nowym terminie posiedzenia

 

  L.dz. 02/04/2019/1Z

                                                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

                                                              Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

 

     Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11.04.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD   w Gądeczu 33, celem dokonania wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naboru  1 Z / 2019.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i  dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym  z dokumentacją konkursową                                              

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału   w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD,   a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                               Krystyna Mikulska                                                                                                    

 

 

Porządek Posiedzenia

 1. Przywitanie członków Rady przez Prezesa LGD Trzy Doliny
 2. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady
 3. Przekazanie przez specjalistę ds. projektów   członkom Rady ogólnych informacji dotyczących przekazanych do oceny wniosków w ramach naboru 1Z/2019  
 4. Rozpoczęcie procedury oceny wniosków
 5. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady i zakończenie procedury oceny
 6. Podsumowanie przez Przewodniczącą rady posiedzenie i zamknięcie obrad
Data dodania: 2019-04-01

Gądecz, 01.04..2019r.

 

                                                   Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

 

 

 L.dz. 01/04/2019/1Z

 

                                         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

                                        Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”

 

     Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 08.04.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD  w Gądeczu 33, celem dokonania wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naboru  1 Z / 2019.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi  z porządkiem posiedzenia, w tym  z dokumentacją konkursową                                              

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                           Krystyna Mikulska        

Data dodania: 2019-03-28

                                                                                                                                                                      Gadecz, 28.03.2019

  

                          Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie 
 z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady.

Szkolenie odbędzie się dnia 04.04.2019r. o  godzinie 11:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                                                                                  Prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

                                                                                                               Leszek Kuziak                                       

 

Porządek szkolenia

 1. Przywitanie członków Rady przez Prezesa LGD Trzy Doliny
 2. Omówienie Procedury obejmującej czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji  składanych przez podmioty inne niż LGD .
 3. Omówienie  Procedury  ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany
 4. Zakończenie  szkolenia

                  

Data dodania: 2019-03-21

                                                                                                                                                                    Gądecz  21.03.2019r.

                                                          

                                         OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 3R/2019

 Termin składania wniosków: 05.04.2019 r. do 18.04.2019

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 1.200.000,00 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza biznesplanu;
 3. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 4. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 5. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 6. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 7. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 11. .Opis operacji
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 13. Wzór wniosku o płatność
 14. Instrukcja wypełniania WoP

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI SĄ RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE ,, PLANOWANE NABORY" W PODSTRONIE OZNACZONEJ  ,,OGŁOSZENIE O NABORZE NA KONKURS 3R / 2019

Załączniki:
Data dodania: 2019-03-14

                                                                                                                                    Gądecz,  14.03.2019

 

                                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

            informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                       na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2 I / 2019

 Termin składania wniosków: 29.03.2019 r. do 11.04.2019

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Kwota wsparcia:  do 400 000 zł

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 12. Opis operacji
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP

poniżej w załącznikach umieszczone  wszystkie dokumenty dotyczące naboru.

Również w zakładce PLANOWANE NABORY w podstronie ,,ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 2 I / 2019"  są zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące tego naboru

Załączniki:
Data dodania: 2019-03-11

                                                                                                                                                          Gadecz, 11.03.2019r.

            WARSZTATY DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

    Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” organizuje warsztaty edukujące potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków   o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia.

Warsztaty odbędą się w dniu 19.03.2019r.  o godz.12:30 w świetlicy wiejskiej w Żołędowie przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2

w załączniku program warsztatów

 

Data dodania: 2019-03-07

                                                                                                                                                                                                  Gądecz, 07.03.2019r

                                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"

 

         informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD                                                  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez                                                          społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                  

 Nr konkursu LGD: 1Z/2019 

Termin składania wniosków:   21.03.2019 r. do  03.04.2019 r.

 Miejsce składania wniosków:    Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwoj przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 800 000 

 Kwota wsparcia: 100 000 zł

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI SĄ RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE ,, PLANOWANE NABORY" W PODSTRONIE OZNACZONEJ  ,,OGŁOSZENIE O NABORZE NA KONKURS 1Z / 2019

Załączniki:
Data dodania: 2019-02-28

                                          Zmiana numerów telefonów

W związku z wycofaniem się operatora telefoni stacjonarnej z świadczenia usług oraz brakiem alternatywnego operatora informujemy że z dniem 31 marca 2019r. przestanie funkcjonować połączenie stacjonarne pod numerami : 

tel. (52) 55 11 687
fax. (52) 55 11 687

Jednocześnie informujemy że od dnia 01 marca uruchomiony zostanie  dodatkowy numer telefonu komórkowego : 

specjalista ds. projektów  oraz doradztwa w zakresie środków PROW - 739 24 64 34

Wszystkie informacje są również dostepne na naszej stronie internetowej w zakładce ,,KONTAKT"

Data dodania: 2019-02-28

                                                                                                                                                                                    Gadecz , 27.02.2019

 

                                                                                        Informacja

                                     o sposobie wykorzystania środków finansowych

                                       na wsparcie funkcjonowania LGD w  2018 roku .

 

Koszty bieżące: 360.347,26 zł. , w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi  : 323.293,39 zł.

- szkolenia dla pracowników:                                               1.971,00 zł.

- koszty prowadzenia biura :                                              23.572,18 zł.

( w tym :wynajem biura,  usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe ,usługi pocztowe, usługi komunalne , utrzymanie domen, materiały biurowe ,wynajem i serwis kserokopiarki)

-delegacje pracowników:                                                     2.349,59 zł.

-delegacje członków Zarządu LGD:                                     3.116,98 zł.

-pozostałe koszty :                                                                 3.164,00 zł.

( w tym :diety członków Rady LGD oraz wynagrodzenia wykonawców usług i zleceń)  .

Koszty aktywizacji: 2880,12  zł. 

Data dodania: 2019-02-08

                                        Warsztaty refleksyjne

     Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” serdecznie zaprasza członków organów stowarzyszenia LGD Trzy  Doliny – Zarządu , Rady, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i LGD z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na Warsztaty Refleksyjne.

Warsztaty odbędą się w dniu 21.02.2019 w Dobrczu , w GOK - ul. Długa 52 ( sala bankowa ) w godz. 11:00 – 15:00.

 Konieczność przeprowadzenia w/w warsztatu wynika z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 i ma na celu bieżącą analizę wdrażania, jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej

Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji do dalszych czynności w                      

związku z realizacja działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Trzy Doliny w latach 2016 – 2018.

Data dodania: 2019-02-04

                                                                                                                                                                                Gadecz, 04.02.2019

                                                                       Harmonogram szkoleń

                                szkolenia w zakresie sporządzania wniosków 

      o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

              „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie                                           lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Data

Gmina

Miejsce

Godzina

 

18.02.2019r

Białe Błota

 

Gminne Centrum Kultury ul.Czysta 1a Białe Błota

17.00

 

19.02.2019r

Sicienko

Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

17.00

 

20.02.2019r

Solec Kujawski

Soleckie Centrum Kultury,  ul. Bojowników o Wolność  i Demokrację 1, Solec Kujawski

17.00

 

28.02.2019r

Osielsko

Świetlica wiejska w Żołedowie,   ul. Leona Wyczółkowskiego 2

17.00

 

04.03.2019r

Nowa Wieś Wielka

Świetlica wiejska w Prądocinie

17.00

 

05.03.2019r

Koronowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

17.00

 

06.03.2019r

Dobrcz

Biuro LGD Trzy Doliny – Gądecz 33

16.00

 

 

Data dodania: 2019-01-04

                                                                                                                                                        Gądecz, 04.01.2019r.

 

                 Informacja o dokumentach dotyczących naborów

 

W związku z dużym zainteresowaniem planowanymi przez LGD Trzy Doliny  w najbliższym czasie (styczeń/luty)  naborami dotyczącymi rozwijania i zakładania działalności gospodarczej i związanymi z tym pytaniami dotyczącymi pobrania odpowiednich dokumentów,podajemy poniżej  link do strony, z której można pobrać dokumenty aplikacyjne.

 Jednocześnie w załącznikach podajemy wzory Wniosków oraz biznesplanów wraz z instrukcjami, a także procedurę oceny i wyboru operacji.  

 Z uwagi na trwające obecnie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim dotyczące kryteriów  oceny wraz z wzorami kart oceny, oraz  załącznika Opis Operacji,  zostaną one umieszczone po uzyskaniu  akceptacji przez Urząd Marszałkowski.

 Jednocześnie informujemy że z aktualną Lokalną Strategię Rozwoju ( LSR ) można się zapoznać oraz  pobrać z naszej strony w zakładce : aktualności – dokumenty LGD- Lokalna Strategia Rozwoju

  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Data dodania: 2018-12-21

Data dodania: 2018-12-06

Data dodania: 2018-12-04

                                                                                                                                                                          Gadecz, 04.12.2018

             

                        Spotkanie z beneficjentami i wnioskodawcami

                       W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców                     i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone w roku 2018 nabory wniosków. 

Spotkanie prowadzone przez pracownika biura LGD ,,Trzy Doliny” będzie miało na celu ,,Zbadanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów i efektów podjętych działań".  

 Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018r. o godz.15:00  w siedzibie LGD ,,Trzy Doliny” w Gadeczu 33

                                                                                Prezes

                                                    Lokalnej Grupy Działania ,, Trzy Doliny"

                                                                           Leszek Kuziak

w załączniku program spotkania

Data dodania: 2018-11-21
                                                                                                                                                     Gadecz   21.11.2018r
                                             
                            
                      Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" 
 
                                   zaprasza mieszkańców gmin członkowskich
 
 
na spotkanie konsultacyjne na temat "Analiza oraz prezentacja opinii i ich wpływ
na podejmowane działania w celu realizacji LSR"
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52, godz. 9.45
 
                                                                                    Serdecznie zapraszamy!
 
w załączniku program spotkania
Data dodania: 2018-11-19

                                                                                                                                                                          Gądecz, 19.11.2018r.

 

                                                        Posiedzenie Rady

W dniu 16.11.2018r. odbyło się posiedzenie w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 5D/2018 

 poniżej w załącznikach dokumenty

Data dodania: 2018-11-13

 

                                             Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Trzy Doliny

Przewodnicząca  Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 16.11.2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 5D/2018 .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

w załączniku porządek obrad 

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                       Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-11-05

                                                                                                                                                              Gądecz, 05.11.2018r.

                      Konsultacje zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 we wszystkich przedsięwzięciach, przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2018 r. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: projektylgd@gmail.com
w terminie do 20.11.2018 r.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

Poniżej załączone są :

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Formularz uwag do procedury

Data dodania: 2018-10-26

                                                                                        Szanowni Państwo

                                            Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety 

                                   ,, Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD                                                                                                                 w realizacji założonych  projektów , efektów podjętych działań"

 

Wyniki ankiet pozwolą naszemu Stowarzyszeniu na pozyskanie opini o działalności LGD Trzy Doliny, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dostosowanie naszych działań do oczekiwań mieszkańców regionu, na terenie którego działa stowarzyszenie. Ankieta w wersji elektronicznej jest podana w linkach poniżej oraz w zakładce ,,Ankiety". Jest też w załączniku wersja papierowa do pobrania i wysłania za pośrednictwem poczty lub emaila lub dostarczenia osobiście do siedziby LGD ,,Trzy Doliny"

Ankieta jest anonimowa. 

https://www.interankiety.pl/i/RwW41VYE

 

 
 

 

Data dodania: 2018-10-24

                                                                                                                                                                        Gadecz, 24.10.2018r.

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                              serdecznie zaprasza


                          na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                    które odbędzie się w dniu 06 listopada 2018 r. o godz. 17:00
         w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

Powitanie i otwarcie zebrania.

Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

Ustalenie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących w roku 2019.

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)    głosowanie i podjęcie uchwały.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie zebrania.

Data dodania: 2018-09-29

 

                                               Warsztaty Kulinarne ,,Gęś Kujawska" w ramach projektu SMAK 

         W Maksymilianowie 28.09.2018r odbyły się warsztaty kulinarne pt. Gęś Kujawska będące jednym z elementów projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK. Warsztaty miały na celu propagowanie regionalnej kuchni opartej na gęsinie z regionu kujaw . Udział w warsztatach wzięli uczestnicy projektu oraz mieszkańcy regionu.

w linku poniżej relacja z warsztatów

                                  https://youtu.be/VgtzcJsTtmY

Data dodania: 2018-09-08

                                                                                                                                                                                  Gądecz , 08.09.2018r.

 

Dożynki powiatowo - gminne  w Solcu Kujawskim. Dużo pięknych wieńców dożynkowych pracowicie wykonanych przez mieszkańców sołectw powiatu bydgoskiego i wspaniała atmosfera piknikowa sprzyjała dobrej zabawie. Razem z KGW z Dobrcza mieliśmy wspólne stoisko.  Tradycyjnie prowadziliśmy kampanię informacyjną na temat PROW oraz realizacji naszego LSR. 

W tym samym czasie w Przysieku podczas ,,Święta ziemniaka" promowała Swoje produkty Pani Ewa Chabowska ze Strzelec Górnych - aktywny członek naszego LGD. Jej powidła śliwkowe w różnych wariacjach oraz konfitury podbijały podniebienia smakoszy. Nie oparł się nim również gośc  honorowy , minister rolnictwa Pan Jan Krzysztof Ardanowski, który rozsmakował się w powidłach śliwkowych z miętą. Podobne zdanie o tym produkcie miał podczas Święta Śliwki wiceminister rolnictwa , Pan Ryszard Zarudzki, który chwalił wyjątkowy smak tych  powideł.   Cieszymy się wspólnie z Panią Ewą jej sukcesem. 

Data dodania: 2018-09-05

                                                                                                                                                         Gądecz, 05.09.2018r.

W dniu 04.09.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

5 D / 2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                       U W A G A

W związku z nie wpłynięciem żadnego wniosku na ogłoszony nabór 6R/2018   dotyczący Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada Stowarzyszenia nie procedowała tego naboru

 poniżej i w zakładce wyniki naborów są załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-09-03

                                                                                                                                                                      Gądecz, 03.09.2018r.

 

                                     Świeto Śliwki 2018

 

W gościnnych progach Państwa Anny i Jana Iwanowskich  Święto Śliwki na  naszym stoisku podzieliliśmy na dwa oddzielne projekty. Sobota przebiegała pod hasłem Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ,,SMAK” , które ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych  i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych w ramach projektu partnerskiego.  Było regionalnie, smacznie i w doborowym towarzystwie sympatycznych Pań  i panów z Bytkowic, Kruszyna , Wtelna, Niemcza,  Koronowa , Białych Błot, Strzelec Górnych, Strzelec Dolnych i  Morzewca.  Na stoisko przez nas przygotowanych uczestnicy projektu SMAK  oferowali 28 tradycyjnych regionalnych produktów , które cieszyły się dużym uznaniem odwiedzających nasze stoisko. Zaszczycił nas obecnością wiceminister rolnictwa , Pan Ryszard Zarudzki oraz wójt gminy Dobrcz, Pan Krzysztof Szala, którzy po degustacjach z uznaniem wyrażali się o produktach promowanych przez uczestników projektu SMAK.

W drugim dniu Święta Śliwki również byliśmy aktywnie obecni , lecz w zmienionej formule.                                                                    W tym dniu skoncentrowaliśmy się na przekazywaniu informacji o naszym LGD, o Powiecie Bydgoskim oraz na przekazywaniu informacji o zasadach funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz możliwościach pozyskiwania za pośrednictwem tego programu środków na różnego rodzaje działań na obszarach wiejskich. W tym dniu pracownicy przeprowadzili badania ankietowe dotyczące oceny wiedzy o Lokalnej Grupie działania Trzy Doliny


 

Data dodania: 2018-08-31

                                                                                                                                                                Gądecz, 31.08.2018r.

 

                                                                  Szanowni Państwo

                                                   Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety 

                                ,, Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD                                                                          w realizacji założonych  projektów , efektów podjętych działań"

 

Wyniki ankiet pozwolą naszemu Stowarzyszeniu na pozyskanie opini o działalności LGD Trzy Doliny, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dostosowanie naszych działań do oczekiwań mieszkańców regionu, na terenie którego działa stowarzyszenie.

Ankieta jest anonimowa. 

Poniżej w załączniku ankieta 

 

 

Data dodania: 2018-08-29

                                                                                                                                                             Gadecz, 29.08.2018r.

W związku z uwagami Samorządu Województwa dotyczącymi błędnego zapisu  na 3 stronie protokołu z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia 20.07.2018r w sprawie  wyboru i oceny operacji w ramach konkursu 3T/2018 i 4T/2018 na  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD umieszcza poniższe sprostowanie.

 Zapis w protokole brzmiał:

„Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski, jednakże jeden został wycofany, po czym odczytała nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń”.

 Zapis powinien brzmieć:

 Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski po czym odczytała nazwy podmiotów ubiegających się o wsparcie, celem dokonania przez członków Rady  analizy co do ewentualnych wyłączeń”.

 

Data dodania: 2018-08-28

                                                                                                                                                                           Gądecz,28.08.2018r

 

                                                                                       Członkowie Rady Stowarzyszenia

                                                                                                    LGD „Trzy Doliny”

 

                                                 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 04.09.2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33.  Posiedzenie zwołuje się w celu:

 1. oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 5D/2018 oraz 6R/2018. „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
  w tym zakresie”.
 2. Podjęcia uchwał zmieniających.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi
z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału
w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady:

                                                                                                                                                 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-08-02

                                                                                                                                                                Gądecz  02.08.2018

 

                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                      informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                      na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD:  6R/2018

 Termin składania wniosków: 17.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru:  400.000 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 12. .Opis operacji
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP

                                                 Uwaga

W zakładce planowane nabory - ogłoszenie o naborze 6 R / 2018  są umieszczone wszystkie załączniki

Data dodania: 2018-07-31

                                                                                                                                Gądecz, 31.07.2018r.

 

                                                    Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                                     zaprasza na szkolenie w zakresie

                                     Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

                                            „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

                                                   kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

                                                                             Obszarów Wiejskich   na lata 2014-2020.

 

                 Zakres tematyczny operacji:

                 

                 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju

                 Lokalnego  kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności

                 gospodarczej –  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

                 w tym zakresie.

                 Szkolenie odbędzie się w dniu 07.08.2018r  o godz.17:00

              w salce bankowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Data dodania: 2018-07-29

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 29.07.2018

 

                              OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                    na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 5D/2018

 Termin składania wniosków: 13.08.2018 r. do 26.08.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 4 ; 
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

                               Uwaga

W zakładce planowane nabory - ogłoszenie o naborze 5 D / 2018  są umieszczone wszystkie załączniki

Data dodania: 2018-07-21

                                                                                                                                                                                                                        Gądecz, 21.07.2018r.

W dniu 20.07.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

3 T / 2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej

4 T / 2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

poniżej i w zakładce wyniki wyniki naborów sa załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-07-18

                                                                                                                                                                                   Gadecz, 18.07.2018

W dniu 17.07.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Nabory na działania 1E/2018 i 2P/2018

 

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

poniżej i w zakładce wyniki  naborów sa załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-07-10

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 20.07.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. P Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 3T/2018 oraz 4T/2018. „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-społecznej” oraz „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Data dodania: 2018-07-09

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.07.2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 1E/2018 oraz 2P/2018.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Skany Porządku obrad oraz zawiadomienia dotyczące poszczególnych operacji oraz daty, w których będą poszczególne operacje

poddawane ocenie i wyborowi przez Radę, są zamieszczone poniżej w formie załączników.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

 

Data dodania: 2018-06-29

             Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  Osobowych,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W zakładce ,, RODO - dokumenty" zamieszczone są informacje , KLAUZULA INFORMACYJNA oraz w poszczególnych zakładkach następujące oswiadczenia :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO: .......

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY.

 

Data dodania: 2018-06-20

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 20.06.2018

 

                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                               Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 4T/2018

 Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 600 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 4T/2018

Data dodania: 2018-06-20

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 20.06.2018

                                             OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                              informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                            na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 3T/2018

Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 380 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 3T/2018

Data dodania: 2018-06-18

                                                                                                                                                                        Gądecz,  18.06.2018

 •                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 •  

                                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2P/2018

 Termin składania wniosków: 02.07.2018 r. do 15.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 60 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia : 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1P/2018"

Data dodania: 2018-06-15

                                                                                                                                                                                 Gądecz,  15.06.2018

 

                                                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 1E/2018

 Termin składania wniosków: 29.06.2018 r. do 12.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 50 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 3. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 4. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 5. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 7. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 9. Opis operacji
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 11. Wzór wniosku o płatność
 12. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1E/2018"

 

Data dodania: 2018-06-06

                                                                 Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                          zaprasza na warsztaty 

Dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczanie otrzymanego wsparcia dotyczącego Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

Zakres tematyczny :

1. ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

      turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

2. „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

      w tym produktów i usług lokalnych”

      Szkolenie odbędzie się w dniu 25.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-06-05

                                                              Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                            zaprasza na szkolenie w zakresie

 

Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny :

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

      Szkolenie odbędzie się w dniu 08.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Następna strona
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy