Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2017-06-29

                                                                                                                                                                       Gądecz, 29.06.2017 r.

 

Szanowni Państwo

 W związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski ,,Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR na ,,Podejmowania działalności gospodarczej”, „Rozwijania działalności gospodarczej”, „Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego”, ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”, „Działań służących  edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , oraz akceptacją procedur wyboru i oceny operacji i kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów :

Serdecznie zapraszamy od dnia 29 czerwca 2017 roku do siedziby LGD Trzy Doliny na indywidualne konsultacje dotyczące planowanych naborów

Konsultacje będą udzielane w dni robocze  w godzinach 8:00 – 16: 00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  ( 52 55 11 687 )

Jednocześnie informujemy , że w dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie GOK w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 o godzinie 17:00 odbędą się warsztaty               mające na celu dokładne zapoznanie  z procedurami wypełniania wniosków w w/w zakresie tematycznym.

 ps. 

poniżej , w załączniku  do pobrania jest plik  ,,procedury-lokalne kryteria wyboru operacji.

       Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje,                                                     przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w warsztatach.

 

                                                                                                                                                          Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                                    Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-06-29

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas próbny po tym okresie umowa o pracę na czas określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                                                                      wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą                                                  (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 07.07.2017 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                         O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 12.07.2017 r.

Data dodania: 2017-06-14

Tematem przewodnim było przedstawienie sołtysom jako osobom , które mają  najwięcej możliwości przekazania pewnych informacji 

lokalnej, często małej społeczności wiejskiej przedstawienie w przystępnej formie opisu  działalności LGD Trzy Doliny na terenie

gmin powiatu bydgoskiego  ( za wyjątkiem gminy Dąbrowa Chełmińska nie będącej członkiem naszego stowarzyszenia).

Prezes stowarzyszenia , Pan Leszek Kuziak nakreślił w kilku słowach historie powstania LGD Trzy Doliny a następnie

przy pomocy prezentacji przedstawił kilka istotnych dla funkcjonowania LGD tematów , w tym :

- fundusze dedykowane na rozwój i rozwijanie przedsiębiorczości

- dofinansowanie projektów dotyczące ,,rewitalizacji społecznej na obszarach wiejskich”

- regulamin doradztwa

Warsztaty spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników i żywimy nadzieje że sołtysi w pozytywnym świetle

będą przedstawia działania LGD Trzy Doliny lokalnym społecznościom.

                                                                                                                                       Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                   Kuziak Leszek                                                                         

 

Data dodania: 2017-06-12

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, dnia 12.06.2017 r.

             

                         Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza


                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                              które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 17:00
            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

  Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD
  „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny”
  za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania
  „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2017-05-25

    Na zaproszenie Ambasady RP w Paryżu w dniu 23 maja 2017 r. odbyło się seminarium  dla polskich i francuskich Lokalnych Grup Działania. Inicjatorem tego spotkania była strona francuska, która  chciała nawiązać współpracę z polskimi LGD-ami  w zakresie wspólnego realizowania projektów o różnym zakresie.  Sprawy finansowe wzięła na Swoje barki Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, z której ramienia opiekunem grupy  była kompetentna i sympatyczna Pani Agata Markuszewska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 LGD-ów z kraju oraz 13 ze strony francuskiej. Ze strony LGD ,,Trzy Doliny” było dwóch przedstawicieli – Leszek Kuziak – prezes stowarzyszenia oraz Piotr Lenart- członek stowarzyszenia i propagator kuchni regionalnej oraz znawca regionalnej kuchni francuskiej. 

Po oficjalnym powitaniu przez  gospodarza , chargé d’affaires a.i. Dariusza Wiśniewskiego oraz krótkich wystąpieniach Pana Thibaulda Guignard, wiceprzewodniczącego Rady Departamentu Côtes d’Armor i przewodniczącego stowarzyszenia Leader Francja oraz  Pani Joanny Gierulskiej, zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęły się krótkie prezentacje poszczególnych grup poprzedzone słowem wstępu przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Janusza Bartczaka.  O stowarzyszeniu LGD Trzy Doliny opowiedział prezes Leszek Kuziak, opisując walory turystyczne, kulturalne i kulinarne istniejące na terenie obszaru działania LGD Trzy Doliny. Duże zaciekawienie wzbudziły wzmianki historyczne nawiązujące do pobytu Napoleona na naszych terenach. Ze względu na to że byliśmy jedynym reprezentantem województwa Kujawsko- Pomorskiego, przygotowaliśmy również  prezentację przedstawiającą  ,,w pigułce” piękno całego województwa, czym wyróżniliśmy się ..In plus’ na tle innych krajowych LGD-ów. W drugiej części  podczas panelu dyskusyjnego o walorach , potencjale oraz inicjatywach  na naszym terenie opowiedział barwnie w języku ojczystym gospodarzy Pan Piotr Lenart. Podsumowując , było to krótkie a przez to bardzo intensywne seminarium. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy ale i stwierdziliśmy, że nie mamy powodów do  kompleksów. W wielu dziedzinach mamy jednak więcej do zaoferowania niż do wzięcia wobec francuskich LGD. . I to cieszy.  No i chyba udało nam się  wzbudzić zainteresowanie po stronie francuskiej w  LGD Pays St Brieuc z Bretanii. Mamy nadzieję że pokłosiem tego seminarium będzie nawiązanie ciekawej współpracy.

 Poczekamy, zobaczymy. 

ps.  Fotorelacja w galerii , w zakładce   https://trzydoliny.eu/home,114,seminarium_w_paryzu_23052017.html

 

Data dodania: 2017-05-22

    W imieniu Lokalnej Grupy działania ,,Trzy Doliny” miałem przyjemność wręczyć młodzieży grupy Watacha z gminy Osielsko działającej pod patronatem Ligi Ochrony Kraju bluzy wojskowe oraz hełmy. Mieszkańcy gmin naszego powiatu zapewne wielokrotnie spotkali przy okazji festynów czy różnych zawodów strzeleckich piękne dziewczyny i sympatycznych młodzieńców w wojskowych mundurach biorących czynny udział w tych wydarzeniach. Obserwując ich poczynania w regionie doszliśmy do wniosku że warto wspierać młodzież, która widzi sens w kultywowaniu tradycji polskich sił zbrojnych i zrobiliśmy pierwszy krok do wsparcia ich w tych działaniach. Jestem pewien że nawiązana współpraca będzie obopólnie korzystna bo mamy wspólny cel,..działanie na rzecz społeczności lokalnej. Można o grupie Watacha i im podobnych dużo pisać….ale chyba wystarczy krótkie stwierdzenie …MAMY NAPRAWDĘ FAJNĄ MŁODZIEŻ W NASZYM POWIECIE

Data dodania: 2017-05-14

LATO  NA  WSI  W  MINIKOWIE

LGD ,,Trzy Doliny” po raz drugi było obecne na cyklicznej imprezie,,Lato Na Wsi”, która odbywa się w maju w Minikowie . Jest to wydarzenie cieszące się renomę i dużym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających. Jako impreza wielo tematyczna o charakterze edukacyjno-promocyjnym ma na celu min.utrwalanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku reprezentacja naszego Stowarzyszenia promowała przepyszne sery z różnymi dodatkami ( p. Justyna Curzytek ) , nalewki w kilkunastu smakach ( p.Piotr Marchlewicz ) oraz naturalne, zdrowe wieloskładnikowe herbaty ( p. Katarzyna Rymarz ) . Wraz z nami była silna ekipa reprezentująca Gminę Dobrcz z paniami reprezentującymi Stowarzyszenie ,,Jestem aktywna”, ZSA-E w Karolewie oraz Pani Małgosia Wesołowska promująca wielokrotnie nagradzane własne wyroby . Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Była również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych Lokalnych Grup Działania obecnych w Minikowie oraz rozmowy z samorządowcami.Tradycyjnie wspieraliśmy się wzajemnie z reprezentacją Starostwa Powiatu Bydgoskiego, ktore również miało atrakcyjnie wygladające stoisko. Pogoda oraz publiczność dopisała więc i humory były wyśmienite.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć  w zakładce Lato na wsi 2017

Data dodania: 2017-05-08

          Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 

  „Podejmowania działalności gospodarczej” , „Rozwijania działalności gospodarczej” ,„Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” ,  „Działań służących edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  oraz „Zachowania dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data dodania: 2017-05-05

                                                                      Protokół

z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: dokonania korekty/uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2017r.  oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie konieczności złożenia wyjaśnień.  

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w sprawie dokonania korekty podjętych uchwał w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naborów  1Z/2017, 1R/2017

Data dodania: 2017-04-18

Gadecz, 18.04.2017

 

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                  serdecznie zaprasza 
                                                   na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 26.04..2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Załączniki:
Data dodania: 2017-04-13

                                                               

                                                               życzy

             Zarząd  oraz pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania  ,, Trzy Doliny"

Data dodania: 2017-04-10

                                                                                                                                                                                                    Gądecz, 10.04.2017r.

 

                       ZAWIADOMIENIE  O  POSIEDZENIU  RADY  LGD  TRZY  DOLINY

        Przewodnicząca rady Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny" zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia , które odbędzie się dnia 20.04.2017r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 , celem dokonania uzupełnień do przeprowadzonych naborów Nr 1R/2017 i 1Z/2017  ,,Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 

w załączniku skan pisma o pełnej treści zawiadomienia

Data dodania: 2017-03-25

                                         

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             stwierdza że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny                                                  nie wpłynęło w wyznaczonym terminie żadne zgłoszenie i stwierdza zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia 

Data dodania: 2017-03-02

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

           Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie

         wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.

       Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

       O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.

 

w załącznikach zakres obowiązków:

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                              Gądecz, 13.02.2017r 

   W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

 

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                   Gądecz, 13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

Data dodania: 2017-02-03

                                                                                                                                                                                                                     Gądecz, 03.02.2017

 

                                            Zawiadomienie o posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia

 

Przewodniczący Rady LGD Trzy Doliny zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD Trzy Doliny w Gądeczu.

Szczegóły w załącznikach

 

Data dodania: 2017-01-02

                                                                                                                                                                                        Gądecz, 02.01.2017r.

                             

                               Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza
                       na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 12.01.2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy