Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2018-03-23

 Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pan  Dawid Boiński - Osielsko

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 27.03.2017r.

Data dodania: 2018-03-18

Po raz pierwszy na zaproszenie Pana Stanisława Gliszczyńskiego, burmistrza Koronowa wzięliśmy udział w ,,Impresjach Kulinarnych” w gościnnych progach MGOSiR w Koronowie, które mają na celu pokazanie aspektów dobrej, tradycyjnej, często przywracanej do świetności  regionalnej kuchni naszego regionu. Sporo potraw dedykowanych było zbliżającym się świętom wielkanocnym. Kulinariom towarzyszyły konkursy wyrobów rękodzielniczych oraz prezentacje zespołów ludowych. Pracownicy naszego LGD podczas tego wydarzenia informowali uczestników o możliwościach współpracy z naszym LGD oraz możliwościach, jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich poszczególnym grupom społecznym , zawodowym , organizacjom pozarządowym i samorządom.

Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie dla dyrektora MGOSIR, Pana Macieja Makowskiego.

Data dodania: 2018-03-17

                                                                       ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

 

                                                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

l.dz. 01/03/2018/2R 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 26.03.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień odnośnie przeprowadzonego naboru 2R/2017.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-03-17

                                                           Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           serdecznie zaprasza na

                                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


                                                               które odbędzie się w dniu  26.03.2018 r. o godz. 17:00


                                                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

       7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Członka Rady

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

       8.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

      9.Zamknięcie zebrania.

 

Data dodania: 2018-03-07

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, 07.03.2018r.

                                                                                                                         

                                           ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

 

                                                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

l.dz. 01/02/2018/OW 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 14.03.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny formularzy zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz w sprawie wydania opinii dot. operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/2Z/22 na wniosek Wnioskodawcy  Pana Wojciecha Nowaka .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

 

Data dodania: 2018-03-04

                                    Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani  Magdalena Sylwia Zuehlke  - Przyłęki

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 16.03.2017r.

Data dodania: 2018-02-27

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas określony – dwa miesiące

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                            wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą       (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 14.03.2018 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                              O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 21.03.2018 r.

Data dodania: 2018-02-15

                                                                                                                                                                              Gądecz, 15.02.2018r. 

                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów

 

                                                        Forma zatrudnienia: umowa o pracę ( etat ) 

 • Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 • Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1
 • Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 • Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 02.03.2018r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 09.03.2018r.

Data dodania: 2018-01-31

                                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 07.02.2018 o godz. 14.30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu:

-  dokonania ponownej oceny projektu w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionego protestu,

-  złożenia wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 1T/2017,

- rozpatrzenia protestu w sprawie ponownej oceny operacji zarejestrowanej pod nr 2017/2Z/05. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z dokumentacją konkursową oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt.1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                              Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-01-30

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 1OW/2018 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje, o zamiarze realizacji operacji własnej o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 Uwaga:

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.trzydoliny.eu,  nie zgłosi LGDzamiaru realizacji takiej operacji.Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.

Data zamieszczenia informacji    - 30 stycznia 2018

Numer informacji - 1OW/2018

A.Informacje o operacji własnej LGD „Trzy Doliny”

Zakres tematyczny informacji                    

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

(§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1)

Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna         

Cel ogólny I - Rewitalizacja społeczna,

Cel szczegółowy I.2 - Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej.

Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki 

Wskaźnik produktu -

liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 4

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji                    

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia LSR.

Forma wsparcia - Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia  Do 70% kosztów kwalifikowanych

w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt.1 oraz 4-8 rozporządzenia LSR1),

- Nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych

w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Kryteria wyboru operacji             

Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.trzydoliny.eu , a także są dostępne w biurze LGD

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania         

Zgodnie z kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załącznik do niniejszej informacji- 30pkt.

Informacje dodatkowe  

Przebieg postępowania w związku operacjami własnymi LGD „Trzy Doliny” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dostępna na stronie internetowej: www.trzydoliny.eu, a także w biurze LGD

B.Informacje o zasadach zgłaszania zamiaru realizacji operacji przez  podmioty inne niż LGD

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji –

30 dni od zamieszczenia informacji

Czas przyjmowania zgłoszeń –

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Miejsce składania zgłoszenia      

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji       

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w Biurze LGD „Trzy Doliny” w formie pisemnej, na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście przez zgłaszającego, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wymagania dotyczące operacji 

Operacja planowana przez podmiot inny niż LGD musi:

 • być zgodna z zakresem planowanej operacji własnej LGD,
 • realizować cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, określone w sekcji A

Wymagania dotyczące podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

Podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji musi być uprawniony do wsparcia, tj. spełniać definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia LSR. Na potwierdzenie czego powinien dołączyć do zgłoszenie odpowiednie dokumenty.

 1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania zamiaru realizacji operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, pod numerami telefonu (52) 55 11 687 lub 795 423 090

Załączniki:

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

2) Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju                       lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

3) Formularz zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

4) Kryteria wyboru operacji.

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – OPERACJA WŁASNA

 

poniżej załączniki do operacji własnej 1OW/2018.

Informacje są również zamieszczone w bocznej zakładce naszej strony w miejscu  ,,Planowane nabory" w podstronie ,,operacja własna 1OW/2018.

Data dodania: 2018-01-19

 

                                    Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny"

W dniu 17 stycznia 2018r. Rada stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyła posiedzenie, podczas którego  dokonano ponownej oceny projektów w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionych protestów.

Poniżej, w załącznikach umieszczony jest Protokół wraz z uchwałami z posiedzenia Rady

                                                                                                                                Przewodnicząca Rady - Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-01-03

                                                                                                                                   Gądecz, dnia 03.01.2018r.

 

 

                              Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           serdecznie zaprasza na

                                Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


                                                               które odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. o godz. 17:00


                                                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2018 roku:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2018-01-02

                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

    Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.01.2018 o godz. 14.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu dokonania ponownej oceny projektów w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionych protestów.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z dokumentacją konkursową oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt.1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-12-11

Szanowni Państwo

W imieniu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone w roku 2016/2017 nabory wniosków.

Spotkanie przeprowadzone przez pracowników biura LGD ,,Trzy Doliny”  będzie miało na celu „Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów , efektów podjętych działań”.

 Czas i miejsce spotkania : 

20.12.2017r.( środa ) o godz. 16:00  w Nowej Wsi Wielkiej,  w Gminnym Ośrodku Kultury, Aleja Pokoju 7, pierwsze piętro

Prezes Lokalnej Grupy Działania

Leszek Kuziak

 

 

Data dodania: 2017-12-10

    Tradycyjnie, już szósty rok w Przyłękach w dniu 10 grudnia  miała miejsce Mikołajkowa Niedziela Medyczna, która  należy do bardzo udanych wydarzeń w życiu Przyłęk i okolicznych sołectw w gminach Białe Błota i Nowa Wieś Wielka. Było medycznie, sympatycznie i efektywnie, o co zadbali pomysłodawcy tej cennej inicjatywy, Prezes  Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Przyłęk” Magdalena Zuehlke ,  sołys sołectwa Przyłęki, Paweł Zuehlke przy aktywnym  wsparciu księdza proboszcz  Zdzisława Lahutty oraz lekarzy różnych specjalizacji, będących mieszkańcami Przyłęk. Małą cegiełkę do tego wydarzenia dołożyła również Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” biorąc czynny udział podczas trwania tego spotkania. Mamy nadzieję że rozmowy z mieszkańcami na temat PROW oraz kierunkach rozwoju  LGD ,,Trzy Doliny” w zakresie życia społecznego regionu podniosły wiedzę mieszkańców w poruszanych tematach.

Dodam, że pomysłodawczyni i główna organizatorka tej cyklicznej  imprezy, Pani Magdalena Zuehlke jest również członkiem LGD ,,Trzy Doliny” , co pokazuje , jak wartościowe i społecznie nastawione osoby działają w LGD ,,Trzy Doliny”.

Data dodania: 2017-12-10

W Żołędowie sołtys Pan Stanisław Mikulski wraz z pełną pomysłów i zapału Joasią Kanabaj – Nowak , kierowniczką świetlicy, zorganizowali w gościnnych progach nadleśnictwa Żołędowo piękną imprezę Mikołajkową dla  milusińskich. W drzwiach dzieci wraz z opiekunami witał „elf” na szczudłach oraz „elf” – animatorka, prowadząca całe spotkanie. Była też „elf” – malująca buźki. Na imprezę przybyła również „Lukrowa księżniczka”, która wraz z dziećmi tworzyła przepiękne kolorowe i pachnące pierniki świąteczne. Jednak najważniejszą postacią w tym dniu był gość z mroźnej Laponii czyli poczciwy, z siwą brodą i w czerwonym kubraczku Mikołaj, któremu asystowały urocze , uśmiechnięte Elfy. Każde dziecko miało możliwość szepnąć Mikołajowi o Swoich marzeniach pod choinkę i w zamian otrzymać słodki podarunek , co było uwieczniane przez pracowicie fotografujących rodziców oraz dyżurnego Elfa. Było dużo zabawy, śmiechu i radości. W trakcie zabawy odbył się również pokaz żonglerki ledowymi pałeczkami, który zachwycił nie tylko dzieci. Dorośli uczestnicy byli zaskoczeni efektami świetlnymi oraz sprawnością żonglującego elfa.

W imieniu Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” dołożyłem małą cegiełkę do tej sympatycznej imprezy przynosząc milusińskim kosz z łakociami.

Data dodania: 2017-12-09

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” w ramach zadań własnych była wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej współorganizatorem konkursu fotograficznego ,,Objekty sakralne” w gminie Nowa Wieś Wielka. Podczas tego miło spędzonego popołudnia mieliśmy możliwość przybliżyć lokalnej społeczności zasady wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawienie potencjału, jaki kryje się w programach dedykowanych mieszkańcom obszarów wiejskich .Aby nie było sztampowo, konkurs połączyliśmy z zabawą Mikołajkową dla najmłodszych dostarczając wiele emocji oraz radości mieszkańcom gminy Nowa Wieś Wielka. W imieniu LGD,,Trzy Doliny" serdecznie dziękuję gospodarzom i organizatorom , Pani Ewie Woś oraz Panu Włodzimierzowi Tomczakowi za miłe przyjęcie i ciepłą atmosferę.

 

Data dodania: 2017-12-06

                                                                   Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie
 z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady. Szkolenie odbędzie się dnia 12.12.2017r.O godzinie 16:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-12-05

                                                                                                                                                                           Gądecz, 05.12.2017r.

 

                                                 Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

 L.dz. 01/12/2017/2R/2Z/1E/1I/1D/1P/1T

 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.12.2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem dokonania autokontroli dokonanego wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017, 1E/2017, 1P/2017. Na posiedzeniu rozpatrywane będą wszystkie protesty, które wpłyną do biura do dnia posiedzenia włącznie.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym

 z dokumentacją konkursową  oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa

w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-29

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym skarbów naszej kultury sakralnej. Jako Lokalna Grupa Działania mamy w zakresie działań określonych w LSR wspieranie działań zmierzających do pozyskania za pośrednictwem LGD środków na odnowę i rewitalizację zabytków na obszarze naszego działania. Jako współorganizator konkursu będziemy mieli możliwość przy tej okazji   przybliżyć lokalnej społeczności zasady wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawienie potencjału, jaki kryje się w programach dedykowanych mieszkańcom obszarów wiejskich.

Data dodania: 2017-11-21

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich

na spotkanie konsultacyjne  na temat „Analiza oraz prezentacja zebranych opinii i ich wpływ na podejmowane działania”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52  o godzinie 11.30.

Serdecznie zapraszam

Leszek Kuziak

Prezes LGD „Trzy Doliny”

Data dodania: 2017-11-20

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.
Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
 • 3-miesięczny płatny staż
W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.
Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc ograniczona!

Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu MDDP
Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30
biuro@aktywnamlodziez.com.pl
www.aktywnamlodziez.com

Data dodania: 2017-11-17

    Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędą się dniu 23 listopada 2017r ( czwartek ) od godz. 14.30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem dokonania autokontroli dokonanego wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017,1E/2017, 1P/2017.  Na posiedzeniu rozpatrywane będą wszystkie protesty, które wpłyną do biura do dnia posiedzenia włącznie.

Posiedzenie Rady będzie poprzedzone szkoleniem w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz zapoznanie z ankietą monitorującą. 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z protestami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu. 

W umieszczonych poniżej załącznikach podane są : zawiadomienie oraz proponowany porządek obrad

                       Przewodnicząca Rady 

                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-15

       W dniu 13 listopada 2017 r. Rada stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyła posiedzenie w celu przeprowadzenia autokontroli dokonanego wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017,1E/2017, 1P/2017.                      

Na posiedzeniu rozpatrywane były  wszystkie protesty, które wpłynęły  do biura do dnia posiedzenia włącznie.

Poniżej, w załącznikach umieszczony jest Protokół wraz z uchwałami z posiedzenia Rady

Przewodnicząca Rady - Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-14

                                                 ZAWIADOMIENIE O NIECZYNNYM BIURZE

   W imieniu Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuję że w dniu 15 listopada 2017 roku biuro stowarzyszenia będzie nieczynne.

Przyczyną jest nieobecnośc   pracowników, którzy w tym dniu będą przebywali na szkoleniu związanym z działalnością stowarzyszenia.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy

Kierownik biura  - Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-11-06

 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędą się dniu 13 ( poniedziałek  ) listopada 2017r. od godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem dokonania autokontroli dokonanego wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017,1E/2017, 1P/2017. Na posiedzeniu rozpatrywane będą wszystkie protesty, które wpłyną do biura do dnia posiedzenia włącznie.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z protestami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

W umieszczonych poniżej załącznikach podane są : zawiadomienie oraz proponowany porządek obrad

 Przewodnicząca Rady

 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-02

Informujemy że  zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów zamieszczone są w "PROCEDURZE OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WRAZ Z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW", która zamieszczona jest w każdym ogłoszeniu o naborze wniosków.

 W załączniku jest wzór formularza dotyczącego składania protestu , który składa się do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny”

Data dodania: 2017-10-27
W dniu 24.10.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wyboru i oceny naborów : 2 R/2017 ,  dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

W bocznej zakładce ,,Wyniki naborów” są podane wyniki oraz protokół Rady dotyczący naboru 2 R/2017

Data dodania: 2017-10-24

W dniach 18.10.2017r. oraz 19.10.2017 Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wyboru i oceny naborów : 1 E/2017 , 1 P/2017 , 1 D/2017 , 1 T/2017 , 1 I/2017 , 2 Z/2017 ,  dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

W bocznej zakładce ,,Wyniki naborów” są podane wyniki dotyczące poszczególnych  naborów oraz protokoły z obrad Rady

Data dodania: 2017-10-06

                       Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędą się

dniach 18 ( środa )  , 19 ( czwartek )  i 24 ( wtorek )   października 2017r. od godz. 10.00 w siedzibie Biura LGD

w Gądeczu 33, celem oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach poszczególnych działań .

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość

zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,

w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego

uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady,

członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD,

a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Skany Porządku obrad oraz zawiadomienia dotyczące poszczególnych operacji oraz daty, w których będą poszczególne operacje

poddawane ocenie i wyborowi przez Radę, są zamieszczone poniżej w formie załączników.

 Przewodniczący Rady

 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-10-04

 

         Szkolenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny"

 

W dniu 12 października 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie skierowane do członków

Rady LGD "Trzy Doliny" dotyczące ,,Aktualnie obowiązujących przepisów

dotyczących pracy Rady”.

Miejsce i czas szkolenia -  - Gądecz 33, 86-022 Dobrcz. , godz.10:00

Data dodania: 2017-09-07

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnego doradztwa w zakresie ogłoszonych naborów wniosków, zwłaszcza że jest ono dodatkowo punktowane. Doradztwo prowadzone będzie w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny”, do dnia 25.09.2017r., to jest do dnia zakończenia naboru wniosków,  w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Jednocześnie pragniemy poinformować  o istotnych zmianach w  Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 1588). Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Pracownicy biura LGD Trzy Doliny udzielali będą informacji w zakresie wprowadzonych zmian. Opublikowane rozporządzenie nie wnosi zmian do zamieszczonych ogłoszeń. Zarówno wniosek i zamieszczone załączniki pozostają bez zmian.  Aktualne wzory dokumentów dostępne są również na stronach www.trzydoliny.eu, www.arimr.gov.pl  oraz www.mojregion.eu

Data dodania: 2017-08-28

                                                 OGŁOSZENIE O NABORACH  WNIOSKÓW

                                                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                             na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

             w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

         kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 1E/2017 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - "Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR" - termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nabór nr 1P/2017 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - 

  termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 1D/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego   

 termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór 1T/2017 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej -

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór 1I/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność poprzez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - 

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 2R/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji

osób realizujących operacje w tym zakresie -

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 2Z/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - 

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Trzy Doliny”

Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie

Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" www.trzydoliny.eu  w zakładce  ,,Planowane nabory”

Jednocześnie zapraszamy na konsultacje do siedziby biura  ( po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu )

Data dodania: 2017-07-23

Szanowni Państwo ,

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w wypełnieniu ankiety w wersji elektronicznej, dotyczacej oceny funkcjonowania naszego stowarzyszenia oraz wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Poniżej oraz na stronie głównej, w zakładce ,,ANKIETY" jest podany link do strony, na której można ankiete wypełnić, a następnie klikając ,,wyślij" wysłać do nas. Jest równiez możliwość pobrania ankiety w  wersji papierowej ( wydruk z naszej strony w zakładce ankiety, ankieta dotycząca oceny..... ), a nastepnie przesłanie drogą listową  na adres naszego biura.

Serdecznie dziekujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

w imieniu zarządu - Prezes Leszek Kuziak 

https://www.interankiety.pl/i/J8RpwmoB

https://goo.gl/YUFcHz

 

 

 

Data dodania: 2017-07-22
 

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 22.07.2017r.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała  na stanowisko ,,Pracownik administracyjno - techniczny"

Pani Kamila Węc - Bydgoszcz

 

Data dodania: 2017-07-10

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 10.07.2017r.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani Kamila Węc - Bydgoszcz

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 20.07.2017 r.

Data dodania: 2017-06-29

                                                                                                                                                                       Gądecz, 29.06.2017 r.

 

Szanowni Państwo

 W związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski ,,Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR na ,,Podejmowania działalności gospodarczej”, „Rozwijania działalności gospodarczej”, „Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego”, ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”, „Działań służących  edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , oraz akceptacją procedur wyboru i oceny operacji i kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów :

Serdecznie zapraszamy od dnia 29 czerwca 2017 roku do siedziby LGD Trzy Doliny na indywidualne konsultacje dotyczące planowanych naborów

Konsultacje będą udzielane w dni robocze  w godzinach 8:00 – 16: 00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  ( 52 55 11 687 )

Jednocześnie informujemy , że w dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie GOK w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 o godzinie 17:00 odbędą się warsztaty               mające na celu dokładne zapoznanie  z procedurami wypełniania wniosków w w/w zakresie tematycznym.

 ps. 

poniżej , w załączniku  do pobrania jest plik  ,,procedury-lokalne kryteria wyboru operacji.

       Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje,                                                     przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w warsztatach.

 

                                                                                                                                                          Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                                    Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-06-29

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas próbny po tym okresie umowa o pracę na czas określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                                                                      wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą                                                  (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 07.07.2017 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                         O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 12.07.2017 r.

Data dodania: 2017-06-14

Tematem przewodnim było przedstawienie sołtysom jako osobom , które mają  najwięcej możliwości przekazania pewnych informacji 

lokalnej, często małej społeczności wiejskiej przedstawienie w przystępnej formie opisu  działalności LGD Trzy Doliny na terenie

gmin powiatu bydgoskiego  ( za wyjątkiem gminy Dąbrowa Chełmińska nie będącej członkiem naszego stowarzyszenia).

Prezes stowarzyszenia , Pan Leszek Kuziak nakreślił w kilku słowach historie powstania LGD Trzy Doliny a następnie

przy pomocy prezentacji przedstawił kilka istotnych dla funkcjonowania LGD tematów , w tym :

- fundusze dedykowane na rozwój i rozwijanie przedsiębiorczości

- dofinansowanie projektów dotyczące ,,rewitalizacji społecznej na obszarach wiejskich”

- regulamin doradztwa

Warsztaty spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników i żywimy nadzieje że sołtysi w pozytywnym świetle

będą przedstawia działania LGD Trzy Doliny lokalnym społecznościom.

                                                                                                                                       Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                   Kuziak Leszek                                                                         

 

Data dodania: 2017-06-12

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, dnia 12.06.2017 r.

             

                         Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza


                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                              które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 17:00
            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

  Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD
  „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny”
  za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania
  „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2017-05-25

    Na zaproszenie Ambasady RP w Paryżu w dniu 23 maja 2017 r. odbyło się seminarium  dla polskich i francuskich Lokalnych Grup Działania. Inicjatorem tego spotkania była strona francuska, która  chciała nawiązać współpracę z polskimi LGD-ami  w zakresie wspólnego realizowania projektów o różnym zakresie.  Sprawy finansowe wzięła na Swoje barki Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, z której ramienia opiekunem grupy  była kompetentna i sympatyczna Pani Agata Markuszewska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 LGD-ów z kraju oraz 13 ze strony francuskiej. Ze strony LGD ,,Trzy Doliny” było dwóch przedstawicieli – Leszek Kuziak – prezes stowarzyszenia oraz Piotr Lenart- członek stowarzyszenia i propagator kuchni regionalnej oraz znawca regionalnej kuchni francuskiej. 

Po oficjalnym powitaniu przez  gospodarza , chargé d’affaires a.i. Dariusza Wiśniewskiego oraz krótkich wystąpieniach Pana Thibaulda Guignard, wiceprzewodniczącego Rady Departamentu Côtes d’Armor i przewodniczącego stowarzyszenia Leader Francja oraz  Pani Joanny Gierulskiej, zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęły się krótkie prezentacje poszczególnych grup poprzedzone słowem wstępu przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Janusza Bartczaka.  O stowarzyszeniu LGD Trzy Doliny opowiedział prezes Leszek Kuziak, opisując walory turystyczne, kulturalne i kulinarne istniejące na terenie obszaru działania LGD Trzy Doliny. Duże zaciekawienie wzbudziły wzmianki historyczne nawiązujące do pobytu Napoleona na naszych terenach. Ze względu na to że byliśmy jedynym reprezentantem województwa Kujawsko- Pomorskiego, przygotowaliśmy również  prezentację przedstawiającą  ,,w pigułce” piękno całego województwa, czym wyróżniliśmy się ..In plus’ na tle innych krajowych LGD-ów. W drugiej części  podczas panelu dyskusyjnego o walorach , potencjale oraz inicjatywach  na naszym terenie opowiedział barwnie w języku ojczystym gospodarzy Pan Piotr Lenart. Podsumowując , było to krótkie a przez to bardzo intensywne seminarium. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy ale i stwierdziliśmy, że nie mamy powodów do  kompleksów. W wielu dziedzinach mamy jednak więcej do zaoferowania niż do wzięcia wobec francuskich LGD. . I to cieszy.  No i chyba udało nam się  wzbudzić zainteresowanie po stronie francuskiej w  LGD Pays St Brieuc z Bretanii. Mamy nadzieję że pokłosiem tego seminarium będzie nawiązanie ciekawej współpracy.

 Poczekamy, zobaczymy. 

ps.  Fotorelacja w galerii , w zakładce   https://trzydoliny.eu/home,114,seminarium_w_paryzu_23052017.html

 

Data dodania: 2017-05-22

    W imieniu Lokalnej Grupy działania ,,Trzy Doliny” miałem przyjemność wręczyć młodzieży grupy Watacha z gminy Osielsko działającej pod patronatem Ligi Ochrony Kraju bluzy wojskowe oraz hełmy. Mieszkańcy gmin naszego powiatu zapewne wielokrotnie spotkali przy okazji festynów czy różnych zawodów strzeleckich piękne dziewczyny i sympatycznych młodzieńców w wojskowych mundurach biorących czynny udział w tych wydarzeniach. Obserwując ich poczynania w regionie doszliśmy do wniosku że warto wspierać młodzież, która widzi sens w kultywowaniu tradycji polskich sił zbrojnych i zrobiliśmy pierwszy krok do wsparcia ich w tych działaniach. Jestem pewien że nawiązana współpraca będzie obopólnie korzystna bo mamy wspólny cel,..działanie na rzecz społeczności lokalnej. Można o grupie Watacha i im podobnych dużo pisać….ale chyba wystarczy krótkie stwierdzenie …MAMY NAPRAWDĘ FAJNĄ MŁODZIEŻ W NASZYM POWIECIE

Data dodania: 2017-05-08

          Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 

  „Podejmowania działalności gospodarczej” , „Rozwijania działalności gospodarczej” ,„Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” ,  „Działań służących edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  oraz „Zachowania dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data dodania: 2017-05-05

                                                                      Protokół

z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: dokonania korekty/uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2017r.  oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie konieczności złożenia wyjaśnień.  

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w sprawie dokonania korekty podjętych uchwał w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naborów  1Z/2017, 1R/2017

Data dodania: 2017-04-18

Gadecz, 18.04.2017

 

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                  serdecznie zaprasza 
                                                   na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 26.04..2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Załączniki:
Data dodania: 2017-04-10

                                                                                                                                                                                                    Gądecz, 10.04.2017r.

 

                       ZAWIADOMIENIE  O  POSIEDZENIU  RADY  LGD  TRZY  DOLINY

        Przewodnicząca rady Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny" zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia , które odbędzie się dnia 20.04.2017r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 , celem dokonania uzupełnień do przeprowadzonych naborów Nr 1R/2017 i 1Z/2017  ,,Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 

w załączniku skan pisma o pełnej treści zawiadomienia

Data dodania: 2017-03-25

                                         

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             stwierdza że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny                                                  nie wpłynęło w wyznaczonym terminie żadne zgłoszenie i stwierdza zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia 

Data dodania: 2017-03-02

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

           Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie

         wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.

       Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

       O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.

 

w załącznikach zakres obowiązków:

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                              Gądecz, 13.02.2017r 

   W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

 

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                   Gądecz, 13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

Data dodania: 2017-02-03

                                                                                                                                                                                                                     Gądecz, 03.02.2017

 

                                            Zawiadomienie o posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia

 

Przewodniczący Rady LGD Trzy Doliny zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD Trzy Doliny w Gądeczu.

Szczegóły w załącznikach

 

Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy