Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2018-09-08

                                                                                                                                                                                  Gądecz , 08.09.2018r.

 

Dożynki powiatowo - gminne  w Solcu Kujawskim. Dużo pięknych wieńców dożynkowych pracowicie wykonanych przez mieszkańców sołectw powiatu bydgoskiego i wspaniała atmosfera piknikowa sprzyjała dobrej zabawie. Razem z KGW z Dobrcza mieliśmy wspólne stoisko.  Tradycyjnie prowadziliśmy kampanię informacyjną na temat PROW oraz realizacji naszego LSR. 

W tym samym czasie w Przysieku podczas ,,Święta ziemniaka" promowała Swoje produkty Pani Ewa Chabowska ze Strzelec Górnych - aktywny członek naszego LGD. Jej powidła śliwkowe w różnych wariacjach oraz konfitury podbijały podniebienia smakoszy. Nie oparł się nim również gośc  honorowy , minister rolnictwa Pan Jan Krzysztof Ardanowski, który rozsmakował się w powidłach śliwkowych z miętą. Podobne zdanie o tym produkcie miał podczas Święta Śliwki wiceminister rolnictwa , Pan Ryszard Zarudzki, który chwalił wyjątkowy smak tych  powideł.   Cieszymy się wspólnie z Panią Ewą jej sukcesem. 

Data dodania: 2018-09-05

                                                                                                                                                         Gądecz, 05.09.2018r.

W dniu 04.09.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

5 D / 2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                       U W A G A

W związku z nie wpłynięciem żadnego wniosku na ogłoszony nabór 6R/2018   dotyczący Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada Stowarzyszenia nie procedowała tego naboru

 poniżej i w zakładce wyniki naborów są załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-09-03

                                                                                                                                                                      Gądecz, 03.09.2018r.

 

                                     Świeto Śliwki 2018

 

W gościnnych progach Państwa Anny i Jana Iwanowskich  Święto Śliwki na  naszym stoisku podzieliliśmy na dwa oddzielne projekty. Sobota przebiegała pod hasłem Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ,,SMAK” , które ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych  i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych w ramach projektu partnerskiego.  Było regionalnie, smacznie i w doborowym towarzystwie sympatycznych Pań  i panów z Bytkowic, Kruszyna , Wtelna, Niemcza,  Koronowa , Białych Błot, Strzelec Górnych, Strzelec Dolnych i  Morzewca.  Na stoisko przez nas przygotowanych uczestnicy projektu SMAK  oferowali 28 tradycyjnych regionalnych produktów , które cieszyły się dużym uznaniem odwiedzających nasze stoisko. Zaszczycił nas obecnością wiceminister rolnictwa , Pan Ryszard Zarudzki oraz wójt gminy Dobrcz, Pan Krzysztof Szala, którzy po degustacjach z uznaniem wyrażali się o produktach promowanych przez uczestników projektu SMAK.

W drugim dniu Święta Śliwki również byliśmy aktywnie obecni , lecz w zmienionej formule.                                                                    W tym dniu skoncentrowaliśmy się na przekazywaniu informacji o naszym LGD, o Powiecie Bydgoskim oraz na przekazywaniu informacji o zasadach funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz możliwościach pozyskiwania za pośrednictwem tego programu środków na różnego rodzaje działań na obszarach wiejskich. W tym dniu pracownicy przeprowadzili badania ankietowe dotyczące oceny wiedzy o Lokalnej Grupie działania Trzy Doliny


 

Data dodania: 2018-08-31

                                                                                                                                                                Gądecz, 31.08.2018r.

 

                                                                  Szanowni Państwo

                                                   Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety 

                                ,, Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD                                                                          w realizacji założonych  projektów , efektów podjętych działań"

 

Wyniki ankiet pozwolą naszemu Stowarzyszeniu na pozyskanie opini o działalności LGD Trzy Doliny, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dostosowanie naszych działań do oczekiwań mieszkańców regionu, na terenie którego działa stowarzyszenie.

Ankieta jest anonimowa. 

Poniżej w załączniku ankieta 

 

 

Data dodania: 2018-08-29

                                                                                                                                                             Gadecz, 29.08.2018r.

W związku z uwagami Samorządu Województwa dotyczącymi błędnego zapisu  na 3 stronie protokołu z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z dnia 20.07.2018r w sprawie  wyboru i oceny operacji w ramach konkursu 3T/2018 i 4T/2018 na  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD umieszcza poniższe sprostowanie.

 Zapis w protokole brzmiał:

„Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski, jednakże jeden został wycofany, po czym odczytała nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń”.

 Zapis powinien brzmieć:

 Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski po czym odczytała nazwy podmiotów ubiegających się o wsparcie, celem dokonania przez członków Rady  analizy co do ewentualnych wyłączeń”.

 

Data dodania: 2018-08-28

                                                                                                                                                                           Gądecz,28.08.2018r

 

                                                                                       Członkowie Rady Stowarzyszenia

                                                                                                    LGD „Trzy Doliny”

 

                                                 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 04.09.2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33.  Posiedzenie zwołuje się w celu:

 1. oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 5D/2018 oraz 6R/2018. „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
  w tym zakresie”.
 2. Podjęcia uchwał zmieniających.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi
z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału
w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady:

                                                                                                                                                 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-08-02

                                                                                                                                                                Gądecz  02.08.2018

 

                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                      informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                      na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD:  6R/2018

 Termin składania wniosków: 17.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru:  400.000 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 12. .Opis operacji
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP

                                                 Uwaga

W zakładce planowane nabory - ogłoszenie o naborze 6 R / 2018  są umieszczone wszystkie załączniki

Data dodania: 2018-07-31

                                                                                                                                Gądecz, 31.07.2018r.

 

                                                    Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                                     zaprasza na szkolenie w zakresie

                                     Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

                                            „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

                                                   kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

                                                                             Obszarów Wiejskich   na lata 2014-2020.

 

                 Zakres tematyczny operacji:

                 

                 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju

                 Lokalnego  kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności

                 gospodarczej –  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

                 w tym zakresie.

                 Szkolenie odbędzie się w dniu 07.08.2018r  o godz.17:00

              w salce bankowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Data dodania: 2018-07-29

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 29.07.2018

 

                              OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                                     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                    na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 5D/2018

 Termin składania wniosków: 13.08.2018 r. do 26.08.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 4 ; 
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

                               Uwaga

W zakładce planowane nabory - ogłoszenie o naborze 5 D / 2018  są umieszczone wszystkie załączniki

Data dodania: 2018-07-21

                                                                                                                                                                                                                        Gądecz, 21.07.2018r.

W dniu 20.07.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -

3 T / 2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej

4 T / 2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

poniżej i w zakładce wyniki wyniki naborów sa załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-07-18

                                                                                                                                                                                   Gadecz, 18.07.2018

W dniu 17.07.2018r. . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Nabory na działania 1E/2018 i 2P/2018

 

Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

poniżej i w zakładce wyniki  naborów sa załączniki dotyczące wyboru

Data dodania: 2018-07-10

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 20.07.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. P Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 3T/2018 oraz 4T/2018. „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-społecznej” oraz „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Data dodania: 2018-07-09

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.07.2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru 1E/2018 oraz 2P/2018.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Skany Porządku obrad oraz zawiadomienia dotyczące poszczególnych operacji oraz daty, w których będą poszczególne operacje

poddawane ocenie i wyborowi przez Radę, są zamieszczone poniżej w formie załączników.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

 

Data dodania: 2018-06-29

             Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  Osobowych,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W zakładce ,, RODO - dokumenty" zamieszczone są informacje , KLAUZULA INFORMACYJNA oraz w poszczególnych zakładkach następujące oswiadczenia :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO: .......

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY.

 

Data dodania: 2018-06-20

                                                                                                                                                                                       Gądecz, 20.06.2018

 

                          OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                               Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                           informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 4T/2018

 Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 600 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 4T/2018

Data dodania: 2018-06-20

                                                                                                                                                                                    Gądecz, 20.06.2018

                                             OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                                 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                              informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                            na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 3T/2018

Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 380 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 3T/2018

Data dodania: 2018-06-18

                                                                                                                                                                        Gądecz,  18.06.2018

 •                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 •  

                                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                     informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2P/2018

 Termin składania wniosków: 02.07.2018 r. do 15.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 60 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia : 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1P/2018"

Data dodania: 2018-06-15

                                                                                                                                                                                 Gądecz,  15.06.2018

 

                                                                      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 1E/2018

 Termin składania wniosków: 29.06.2018 r. do 12.07.2018

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

 W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 50 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 3. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych 
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 4. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 5. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 7. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 9. Opis operacji
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 11. Wzór wniosku o płatność
 12. Instrukcja wypełniania WoP

wszystkie załączniki są umieszczone w zakładce ,,Planowane nabory" w podstronie ,,Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1E/2018"

 

Data dodania: 2018-06-06

                                                                 Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                                          zaprasza na warsztaty 

Dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczanie otrzymanego wsparcia dotyczącego Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

Zakres tematyczny :

1. ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

      turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

2. „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

      w tym produktów i usług lokalnych”

      Szkolenie odbędzie się w dniu 25.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-06-05

                                                              Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                            zaprasza na szkolenie w zakresie

 

Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny :

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

      Szkolenie odbędzie się w dniu 08.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-05-28

                                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza


                                                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                               które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
                                            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD
  „Trzy Doliny” z działalności za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny”
  za rok 2017:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania
  „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

w załączniku porządek  oraz sprawozdanie

Data dodania: 2018-05-26

                           VI Rodzinna Majówka Rowerowa

     W dniu 26 maja przy pięknej pogodzie nasze stowarzyszenie LGD Trzy Doliny, jako partner wspierający uczestniczył w VI Rodzinnej Majówce Rowerowej. Pomysłodawcą i realizatorem tego przedsięwzięcia odbywającego się już szósty raz jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłęk, którego prezesem jest Pani Magdalena Zuehlke. Grupa 80 uczestników przejechała pięknymi trasami leśnymi z Przyłęk do Stajni Olimp. Wszystkich uczestników rajdu powitali tradycyjnym chlebem gospodarze tego terenu , Pan wójt Nowej Wsi Wielkiej – Wojciech Oskwarek oraz leśniczy Pan Sławomir Fac. Pan leśniczy opowiadał ciekawostki związane z przyrodą tego terenu a dzieciaki miały sposobność pojeździć na kucyku w pobliskiej stadninie. Organizatorzy zadbali aby po wysiłku była sposobność zregenerować siły. Było dużo łakoci, kiełbaski pieczone przy ognisku a Panie z KGW w Nowej Wsi Wielkiej przygotowały przepyszną grochówkę ugotowaną w tradycyjnej wojskowej kuchni.  Organizatorzy zadbali szczegółowo  aby rajd był bezpieczny i  odbył się w wesołej, pełnej radości atmosferze co spotkało się z dużym uznaniem wśród mieszkańców.

poniżej link do relacji filmowej z rajdu

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1qpLrIaslXKXXY9POHZv3mCSdXk29Ss_O%2Fview%3Fusp%3Dsharing&h=ATN-q5-gmzPgxWUtvmwxPWjTqK_S9xf5mvhUIpW5l4jp4QaXeUQfWYAWfiQHmNlq3BrGDjtNJl-Sf0EFulnFEN1-geJ8bOYbNFOy4PYK7mI7O8DG4o5a

 

Data dodania: 2018-05-25

                         Regionalny Konkurs Wokalny – „Śpiewam o miłości”

      Dnia 2 czerwca 2018r. od godz: 12:00 na terenie Parku Nadleśnictwa Żołędowo przy ul. Parkowej już po raz drugi odbędzie się Regionalny Konkurs Wokalny – „Śpiewam o miłości” którego organizatorami są Świetlica Żołędowo, Sołtys i Rada Sołecka Żołędowo oraz Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” i Nadleśnictwo Żołędowo. Festiwal mając charakter konkursu ma na celu integrację dziecięcych  i młodzieżowych muzycznych grup społecznych z różnych środowisk kulturalno-oświatowych poprzez zaprezentowanie swoich talentów wokalno artystycznych na scenie.  Konkurs jest imprezą otwartą i zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu do wysłuchania koncertu konkursowego. Po raz drugi honorowy patronat objął Starosta Powiatowy Pan Wojciech Porzych. Nie zabraknie również patronów medialnych: Gazeta Pomorska, Radio PiK oraz TVP3 Bydgoszcz. Szczegóły i Regulamin dla uczestników zamieszczony jest na stronie www.festiwalzoledowo.pl oraz na www.facebook.com/festiwalzoledowo

Data dodania: 2018-05-21

                                                        Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

                                               zaprasza na szkolenie w zakresie

 

                              „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

                                  w tym produktów i usług lokalnych” w ramach działania

                        „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów

                                                 Wiejskich na lata 2014-2020

 

             Szkolenie odbędzie się w dniu 28.05.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Data dodania: 2018-05-18

                                                   SMAK  zawitał do Pieczysk

Projekt dziedzictwa kulinarnego pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych z Lokalną Grupą Działania Trzy Doliny zagościła w dniu 16 maja w Pieczyskach. k. Koronowa. Zakręceni pozytywnie ludzie zamieszkujący pełne uroku doliny - Wisły, Brdy i Noteci najwyraźniej pragną symbiozy…

Braliśmy udział w warsztatach pt. ,,Ryby” poznając wariacje na temat ryb w kompozycjach z świeżo zerwanymi ziołami z ogrodów ,,Makowego Lata” Kasi Rymarz z Sienna zalanych śmietaną słodką i kwaśną od Gosi Wesołowskiej z Wudzynka.

Raczyliśmy się też olejem swojskim rzepakowym z rzepaku jarego, aromatyzowanym ziołami Makowe Lato i śledziami kiszonymi ze sklepiku Powsinoga…

Wspólnie przygotowane przez uczestników Warsztatów potrawy cieszyły się dużym powodzeniem              a dobry humor i  słoneczna pogoda sprawiły, że warsztaty były naszym wspólnym sukcesem...co można zobaczy w naszej galerii

Data dodania: 2018-05-17

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21.05.2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2Z/2017 .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-05-17

Data dodania: 2018-05-13

Tradycyjnie, w maju w gościnnych progach ODR Minikowo odbyła się dwudniowa impreza tematyczna pod nazwą Lato Na Wsi. Wydarzenie to cieszy się dużą popularnością i renomą wśród wystawców oraz mieszkańców regionu.  Jest to impreza    o charakterze edukacyjno-promocyjnym mającą na celu promocję działalności pozarolniczej oraz utrwalanie dziedzictwa kulturowego  i kulinarnego  województwa kujawsko-pomorskiego. Nie zabrakło tam również Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”, która wraz z Powiatem Bydgoskim na wspólnym stoisku  reprezentowała nasz region. Wspólnie ze starostwem zaprosiliśmy do współpracy znanego specjalistę kulinarnego – Pana Piotra Lenarta, który promował  nasze regionalne dziedzictwo kulinarne a LGD Trzy Doliny również  propagował idee zawarte w PROW.

Data dodania: 2018-04-26

                                                           Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na podstawie § 13 pkt. 2 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 30.04.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2R/2017 oraz 1D/2017.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-04-21

W dniu 21 kwietnia w Brzozie, w gościnnych progach szkoły odbył się Powiatowy Przegląd Chórów, Zespołów Wokalnych i Wokalno Instrumentalnych. Współorganizatorami był Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej oraz Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny”. W przeglądzie wzięło udział 12 zespołów z powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać bogatego repertuaru poczynając od pieśni patriotycznych a kończąc na frywolnych przyśpiewkach ludowych.  Wśród młodszej widowni wielki podziw wzbudzali seniorzy, z których składało się wiele zespołów,  za werwę ,humor i siły witalne.

 O oprawę muzyczną oraz prowadzenie całego przeglądu zadbali profesjonaliści z GOK w Nowej Wsi Wielkiej Pani Ewa Woś ( członek LGD ,,Trzy Doliny) oraz dyrektor GOK , Pan Włodzimierz Tomczak.

 LGD ,,Trzy Doliny” zakupił puchary , które były wyrazem podziękowania dla zespołów     za udział w tym wydarzeniu artystycznym.

 Jednocześnie w trakcie imprezy działało stoisko LGD ,,Trzy Doliny” na którym można było zasięgnąć informacji o aktualnych projektach związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o działaniach naszego LGD wśród mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy  gospodarzowi  gminy Nowa Wieś Wielka p. Wojciechowi  Oskwarkowi  oraz dyr. Szkoły p. Zbigniewowi  Smutce  i dyr. Przedszkola p. Grażynie Weselskiej za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej tego artystycznego wydarzenia.

Data dodania: 2018-04-18

W dniu 17 kwietnia pracownicy  biura LGD ,,Trzy Doliny” zorganizowali spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pod nazwą Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ). Spotkanie odbyło się w Skansen-Rożen w miejscowości Stopka.  W spotkaniu wzięło udział 28 osób zainteresowanych projektem.

Słowo wstępne dotyczące istoty projektu, jego harmonogramu, założeń, zamierzonych efektów oraz sposobu realizacji przedstawił prezes LGD ,,Trzy Doliny” – Leszek Kuziak. Spotkanie miało charakter informacyjno- promocyjny i w związku z tym wykład na temat istoty produktu lokalnego oraz wpisu na listę produktów tradycyjnych MRiRW  wygłosiła zaproszona na to spotkanie Pani Elżbieta Sobolewska z Urzędu Marszałkowskiego.

Po  zapoznaniu się z obszernym materiałem popartym ciekawą prezentacją wywiązała się gorąca dyskusja, ponieważ uczestnicy spotkania żywo reagowali na przedstawione przez Panią Sobolewską informacje. Po przerwie na posiłek czyli specjalność Skansen-Rożen w postaci przepysznej karkówki uczestnicy  przeszli do następnego etapu spotkania czyli zapoznania się z zasadami promocji produktów lokalnych, które chcieliby wypromować. Ten temat obszernie omówił następny z naszych gości , pan Piotr Lenart, specjalista ds. promocji produktów kulinarnych, gorący propagator zdrowej , tradycyjnej  kuchni i potraw pieczołowicie odtwarzanych ze starych receptur. Po prezentacji oraz dyskusji na temat produktów z poszczególnych kategorii zakończono spotkanie, które przebiegało w sympatycznej atmosferze.

Data dodania: 2018-04-12

Data dodania: 2018-04-06

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Projekt współpracy  pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ( akronim ,, SMAK” ) ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Wartość dofinansowania wynosi 238 028, 00 zł.

Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania „Barcja”- 65 616,00 zł.

Stowarzyszeniem „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie) – 49 999,00 zł.

Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (Gmina Dobrcz, województwo kujawsko – pomorskie)- 79 686,00 zł.

Lokalną Grupą Działania „Ziemia Łańcucka” (Gmina Łańcut, województwo podkarpackie)- 42 727,00 zł.

O poszczególnych wydarzeniach będziemy informowali poprzez naszą stronę oraz na naszej strone w facebooku - https://www.facebook.com/lgdtrzydoliny/

Data dodania: 2018-03-29

                                                               Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11.04.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień  oraz podjęcia stosownych uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru 2Z/2017 oraz 1D/2017.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                       Krystyna Mikulska

 Załączniki:

 • proponowany porządek obrad
Data dodania: 2018-03-29

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała

od dnia 01.04.2018r. do pracy  w biurze Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny”  na stanowiska :

 Specjalista ds. projektów  - Magdalena Sylwia Zuhelke

Pracownik administracyjno-techniczny – Dawid Boiński

 

                                                                Przewodniczący komisji konkursowej

                                                                            Romuald Góralczyk

Data dodania: 2018-03-23

 Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pan  Dawid Boiński - Osielsko

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 27.03.2017r.

Data dodania: 2018-03-18

Po raz pierwszy na zaproszenie Pana Stanisława Gliszczyńskiego, burmistrza Koronowa wzięliśmy udział w ,,Impresjach Kulinarnych” w gościnnych progach MGOSiR w Koronowie, które mają na celu pokazanie aspektów dobrej, tradycyjnej, często przywracanej do świetności  regionalnej kuchni naszego regionu. Sporo potraw dedykowanych było zbliżającym się świętom wielkanocnym. Kulinariom towarzyszyły konkursy wyrobów rękodzielniczych oraz prezentacje zespołów ludowych. Pracownicy naszego LGD podczas tego wydarzenia informowali uczestników o możliwościach współpracy z naszym LGD oraz możliwościach, jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich poszczególnym grupom społecznym , zawodowym , organizacjom pozarządowym i samorządom.

Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie dla dyrektora MGOSIR, Pana Macieja Makowskiego.

Data dodania: 2018-03-17

                                                                       ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

 

                                                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

l.dz. 01/03/2018/2R 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 26.03.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu złożenia wyjaśnień odnośnie przeprowadzonego naboru 2R/2017.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-03-17

                                                           Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           serdecznie zaprasza na

                                                           Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


                                                               które odbędzie się w dniu  26.03.2018 r. o godz. 17:00


                                                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

       7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Członka Rady

a)    zgłaszanie i przedstawianie kandydatów;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

       8.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

      9.Zamknięcie zebrania.

 

Data dodania: 2018-03-07

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, 07.03.2018r.

                                                                                                                         

                                           ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

 

                                                           Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

l.dz. 01/02/2018/OW 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 14.03.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu oceny formularzy zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz w sprawie wydania opinii dot. operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/2Z/22 na wniosek Wnioskodawcy  Pana Wojciecha Nowaka .

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

 

Data dodania: 2018-03-04

                                    Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani  Magdalena Sylwia Zuehlke  - Przyłęki

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 16.03.2017r.

Data dodania: 2018-02-27

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas określony – dwa miesiące

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                            wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą       (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 14.03.2018 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                              O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 21.03.2018 r.

Data dodania: 2018-02-15

                                                                                                                                                                              Gądecz, 15.02.2018r. 

                                        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. Projektów

 

                                                        Forma zatrudnienia: umowa o pracę ( etat ) 

 • Opis stanowiska pracy – zał. Nr 1
 • Wymagania konieczne i pożądane do ubiegania się o ww. stanowisko – zał. nr 1
 • Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 • Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

w terminie do dnia 02.03.2018r.

 Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 09.03.2018r.

Data dodania: 2018-01-31

                                   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

             Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 07.02.2018 o godz. 14.30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu:

-  dokonania ponownej oceny projektu w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionego protestu,

-  złożenia wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 1T/2017,

- rozpatrzenia protestu w sprawie ponownej oceny operacji zarejestrowanej pod nr 2017/2Z/05. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z dokumentacją konkursową oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt.1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                              Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-01-30

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 1OW/2018 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje, o zamiarze realizacji operacji własnej o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 Uwaga:

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.trzydoliny.eu,  nie zgłosi LGDzamiaru realizacji takiej operacji.Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.

Data zamieszczenia informacji    - 30 stycznia 2018

Numer informacji - 1OW/2018

A.Informacje o operacji własnej LGD „Trzy Doliny”

Zakres tematyczny informacji                    

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

(§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1)

Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna         

Cel ogólny I - Rewitalizacja społeczna,

Cel szczegółowy I.2 - Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej.

Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki 

Wskaźnik produktu -

liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 4

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji                    

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia LSR.

Forma wsparcia - Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia  Do 70% kosztów kwalifikowanych

w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w §2 ust.1 pkt.1 oraz 4-8 rozporządzenia LSR1),

- Nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych

w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Kryteria wyboru operacji             

Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.trzydoliny.eu , a także są dostępne w biurze LGD

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania         

Zgodnie z kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załącznik do niniejszej informacji- 30pkt.

Informacje dodatkowe  

Przebieg postępowania w związku operacjami własnymi LGD „Trzy Doliny” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dostępna na stronie internetowej: www.trzydoliny.eu, a także w biurze LGD

B.Informacje o zasadach zgłaszania zamiaru realizacji operacji przez  podmioty inne niż LGD

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji –

30 dni od zamieszczenia informacji

Czas przyjmowania zgłoszeń –

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Miejsce składania zgłoszenia      

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji       

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w Biurze LGD „Trzy Doliny” w formie pisemnej, na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście przez zgłaszającego, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wymagania dotyczące operacji 

Operacja planowana przez podmiot inny niż LGD musi:

 • być zgodna z zakresem planowanej operacji własnej LGD,
 • realizować cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, określone w sekcji A

Wymagania dotyczące podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

Podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji musi być uprawniony do wsparcia, tj. spełniać definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia LSR. Na potwierdzenie czego powinien dołączyć do zgłoszenie odpowiednie dokumenty.

 1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania zamiaru realizacji operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, pod numerami telefonu (52) 55 11 687 lub 795 423 090

Załączniki:

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

2) Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju                       lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

3) Formularz zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

4) Kryteria wyboru operacji.

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – OPERACJA WŁASNA

 

poniżej załączniki do operacji własnej 1OW/2018.

Informacje są również zamieszczone w bocznej zakładce naszej strony w miejscu  ,,Planowane nabory" w podstronie ,,operacja własna 1OW/2018.

Data dodania: 2018-01-19

 

                                    Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny"

W dniu 17 stycznia 2018r. Rada stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyła posiedzenie, podczas którego  dokonano ponownej oceny projektów w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionych protestów.

Poniżej, w załącznikach umieszczony jest Protokół wraz z uchwałami z posiedzenia Rady

                                                                                                                                Przewodnicząca Rady - Krystyna Mikulska

Data dodania: 2018-01-03

                                                                                                                                   Gądecz, dnia 03.01.2018r.

 

 

                              Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                           serdecznie zaprasza na

                                Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,


                                                               które odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. o godz. 17:00


                                                w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2018 roku:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2018-01-02

                                                        Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

    Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.01.2018 o godz. 14.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33. Posiedzenie zwołuje się w celu dokonania ponownej oceny projektów w zakresie, w którym Zarząd Województwa uznał zasadność wniesionych protestów.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z dokumentacją konkursową oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt.1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                           Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-12-11

Szanowni Państwo

W imieniu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” serdecznie zapraszam wnioskodawców i beneficjentów na spotkanie konsultacyjne podsumowujące przeprowadzone w roku 2016/2017 nabory wniosków.

Spotkanie przeprowadzone przez pracowników biura LGD ,,Trzy Doliny”  będzie miało na celu „Badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów , efektów podjętych działań”.

 Czas i miejsce spotkania : 

20.12.2017r.( środa ) o godz. 16:00  w Nowej Wsi Wielkiej,  w Gminnym Ośrodku Kultury, Aleja Pokoju 7, pierwsze piętro

Prezes Lokalnej Grupy Działania

Leszek Kuziak

 

 

Data dodania: 2017-12-10

    Tradycyjnie, już szósty rok w Przyłękach w dniu 10 grudnia  miała miejsce Mikołajkowa Niedziela Medyczna, która  należy do bardzo udanych wydarzeń w życiu Przyłęk i okolicznych sołectw w gminach Białe Błota i Nowa Wieś Wielka. Było medycznie, sympatycznie i efektywnie, o co zadbali pomysłodawcy tej cennej inicjatywy, Prezes  Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Przyłęk” Magdalena Zuehlke ,  sołys sołectwa Przyłęki, Paweł Zuehlke przy aktywnym  wsparciu księdza proboszcz  Zdzisława Lahutty oraz lekarzy różnych specjalizacji, będących mieszkańcami Przyłęk. Małą cegiełkę do tego wydarzenia dołożyła również Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” biorąc czynny udział podczas trwania tego spotkania. Mamy nadzieję że rozmowy z mieszkańcami na temat PROW oraz kierunkach rozwoju  LGD ,,Trzy Doliny” w zakresie życia społecznego regionu podniosły wiedzę mieszkańców w poruszanych tematach.

Dodam, że pomysłodawczyni i główna organizatorka tej cyklicznej  imprezy, Pani Magdalena Zuehlke jest również członkiem LGD ,,Trzy Doliny” , co pokazuje , jak wartościowe i społecznie nastawione osoby działają w LGD ,,Trzy Doliny”.

Data dodania: 2017-12-10

W Żołędowie sołtys Pan Stanisław Mikulski wraz z pełną pomysłów i zapału Joasią Kanabaj – Nowak , kierowniczką świetlicy, zorganizowali w gościnnych progach nadleśnictwa Żołędowo piękną imprezę Mikołajkową dla  milusińskich. W drzwiach dzieci wraz z opiekunami witał „elf” na szczudłach oraz „elf” – animatorka, prowadząca całe spotkanie. Była też „elf” – malująca buźki. Na imprezę przybyła również „Lukrowa księżniczka”, która wraz z dziećmi tworzyła przepiękne kolorowe i pachnące pierniki świąteczne. Jednak najważniejszą postacią w tym dniu był gość z mroźnej Laponii czyli poczciwy, z siwą brodą i w czerwonym kubraczku Mikołaj, któremu asystowały urocze , uśmiechnięte Elfy. Każde dziecko miało możliwość szepnąć Mikołajowi o Swoich marzeniach pod choinkę i w zamian otrzymać słodki podarunek , co było uwieczniane przez pracowicie fotografujących rodziców oraz dyżurnego Elfa. Było dużo zabawy, śmiechu i radości. W trakcie zabawy odbył się również pokaz żonglerki ledowymi pałeczkami, który zachwycił nie tylko dzieci. Dorośli uczestnicy byli zaskoczeni efektami świetlnymi oraz sprawnością żonglującego elfa.

W imieniu Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” dołożyłem małą cegiełkę do tej sympatycznej imprezy przynosząc milusińskim kosz z łakociami.

Data dodania: 2017-12-09

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” w ramach zadań własnych była wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej współorganizatorem konkursu fotograficznego ,,Objekty sakralne” w gminie Nowa Wieś Wielka. Podczas tego miło spędzonego popołudnia mieliśmy możliwość przybliżyć lokalnej społeczności zasady wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawienie potencjału, jaki kryje się w programach dedykowanych mieszkańcom obszarów wiejskich .Aby nie było sztampowo, konkurs połączyliśmy z zabawą Mikołajkową dla najmłodszych dostarczając wiele emocji oraz radości mieszkańcom gminy Nowa Wieś Wielka. W imieniu LGD,,Trzy Doliny" serdecznie dziękuję gospodarzom i organizatorom , Pani Ewie Woś oraz Panu Włodzimierzowi Tomczakowi za miłe przyjęcie i ciepłą atmosferę.

 

Data dodania: 2017-12-06

                                                                   Szkolenie RADY LGD ,,Trzy Doliny"

     Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie
 z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady. Szkolenie odbędzie się dnia 12.12.2017r.O godzinie 16:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

prezes LGD  ,,Trzy Doliny"

Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-12-05

                                                                                                                                                                           Gądecz, 05.12.2017r.

 

                                                 Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

 L.dz. 01/12/2017/2R/2Z/1E/1I/1D/1P/1T

 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.12.2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem dokonania autokontroli dokonanego wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017, 1E/2017, 1P/2017. Na posiedzeniu rozpatrywane będą wszystkie protesty, które wpłyną do biura do dnia posiedzenia włącznie.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie Rady mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym

 z dokumentacją konkursową  oraz złożonymi protestami, które rozpatrywane będą podczas posiedzenia.

 Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestnictwa

w posiedzeniu Rady LGD. W razie niemożliwości  wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem  posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoja nieobecność Przewodniczącemu.

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-29

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym skarbów naszej kultury sakralnej. Jako Lokalna Grupa Działania mamy w zakresie działań określonych w LSR wspieranie działań zmierzających do pozyskania za pośrednictwem LGD środków na odnowę i rewitalizację zabytków na obszarze naszego działania. Jako współorganizator konkursu będziemy mieli możliwość przy tej okazji   przybliżyć lokalnej społeczności zasady wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawienie potencjału, jaki kryje się w programach dedykowanych mieszkańcom obszarów wiejskich.

Data dodania: 2017-11-21

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich

na spotkanie konsultacyjne  na temat „Analiza oraz prezentacja zebranych opinii i ich wpływ na podejmowane działania”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52  o godzinie 11.30.

Serdecznie zapraszam

Leszek Kuziak

Prezes LGD „Trzy Doliny”

Data dodania: 2017-11-20

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.
Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
 • 3-miesięczny płatny staż
W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.
Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc ograniczona!

Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu MDDP
Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30
biuro@aktywnamlodziez.com.pl
www.aktywnamlodziez.com

Data dodania: 2017-11-17

    Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędą się dniu 23 listopada 2017r ( czwartek ) od godz. 14.30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem dokonania autokontroli dokonanego wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017,1E/2017, 1P/2017.  Na posiedzeniu rozpatrywane będą wszystkie protesty, które wpłyną do biura do dnia posiedzenia włącznie.

Posiedzenie Rady będzie poprzedzone szkoleniem w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz zapoznanie z ankietą monitorującą. 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z protestami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu. 

W umieszczonych poniżej załącznikach podane są : zawiadomienie oraz proponowany porządek obrad

                       Przewodnicząca Rady 

                        Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-15

       W dniu 13 listopada 2017 r. Rada stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyła posiedzenie w celu przeprowadzenia autokontroli dokonanego wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017,1E/2017, 1P/2017.                      

Na posiedzeniu rozpatrywane były  wszystkie protesty, które wpłynęły  do biura do dnia posiedzenia włącznie.

Poniżej, w załącznikach umieszczony jest Protokół wraz z uchwałami z posiedzenia Rady

Przewodnicząca Rady - Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-14

                                                 ZAWIADOMIENIE O NIECZYNNYM BIURZE

   W imieniu Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuję że w dniu 15 listopada 2017 roku biuro stowarzyszenia będzie nieczynne.

Przyczyną jest nieobecnośc   pracowników, którzy w tym dniu będą przebywali na szkoleniu związanym z działalnością stowarzyszenia.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy

Kierownik biura  - Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-11-06

 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędą się dniu 13 ( poniedziałek  ) listopada 2017r. od godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem dokonania autokontroli dokonanego wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla naborów 2R/2017, 2Z/2017, 1I/2017, 1D/2017, 1T/2017,1E/2017, 1P/2017. Na posiedzeniu rozpatrywane będą wszystkie protesty, które wpłyną do biura do dnia posiedzenia włącznie.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z protestami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

W umieszczonych poniżej załącznikach podane są : zawiadomienie oraz proponowany porządek obrad

 Przewodnicząca Rady

 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-11-02

Informujemy że  zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów zamieszczone są w "PROCEDURZE OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WRAZ Z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW", która zamieszczona jest w każdym ogłoszeniu o naborze wniosków.

 W załączniku jest wzór formularza dotyczącego składania protestu , który składa się do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny”

Data dodania: 2017-10-27
W dniu 24.10.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wyboru i oceny naborów : 2 R/2017 ,  dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

W bocznej zakładce ,,Wyniki naborów” są podane wyniki oraz protokół Rady dotyczący naboru 2 R/2017

Data dodania: 2017-10-24

W dniach 18.10.2017r. oraz 19.10.2017 Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Działanie 19.2 -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wyboru i oceny naborów : 1 E/2017 , 1 P/2017 , 1 D/2017 , 1 T/2017 , 1 I/2017 , 2 Z/2017 ,  dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny”

W bocznej zakładce ,,Wyniki naborów” są podane wyniki dotyczące poszczególnych  naborów oraz protokoły z obrad Rady

Data dodania: 2017-10-06

                       Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędą się

dniach 18 ( środa )  , 19 ( czwartek )  i 24 ( wtorek )   października 2017r. od godz. 10.00 w siedzibie Biura LGD

w Gądeczu 33, celem oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach poszczególnych działań .

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość

zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,

w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”  członkowie Rady maja obowiązek osobistego

uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady,

członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD,

a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Skany Porządku obrad oraz zawiadomienia dotyczące poszczególnych operacji oraz daty, w których będą poszczególne operacje

poddawane ocenie i wyborowi przez Radę, są zamieszczone poniżej w formie załączników.

 Przewodniczący Rady

 Krystyna Mikulska

Data dodania: 2017-10-04

 

         Szkolenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny"

 

W dniu 12 października 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie skierowane do członków

Rady LGD "Trzy Doliny" dotyczące ,,Aktualnie obowiązujących przepisów

dotyczących pracy Rady”.

Miejsce i czas szkolenia -  - Gądecz 33, 86-022 Dobrcz. , godz.10:00

Data dodania: 2017-09-07

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnego doradztwa w zakresie ogłoszonych naborów wniosków, zwłaszcza że jest ono dodatkowo punktowane. Doradztwo prowadzone będzie w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny”, do dnia 25.09.2017r., to jest do dnia zakończenia naboru wniosków,  w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Jednocześnie pragniemy poinformować  o istotnych zmianach w  Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 1588). Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Pracownicy biura LGD Trzy Doliny udzielali będą informacji w zakresie wprowadzonych zmian. Opublikowane rozporządzenie nie wnosi zmian do zamieszczonych ogłoszeń. Zarówno wniosek i zamieszczone załączniki pozostają bez zmian.  Aktualne wzory dokumentów dostępne są również na stronach www.trzydoliny.eu, www.arimr.gov.pl  oraz www.mojregion.eu

Data dodania: 2017-08-28

                                                 OGŁOSZENIE O NABORACH  WNIOSKÓW

                                                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                   informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                             na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

             w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

         kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 1E/2017 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - "Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR" - termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nabór nr 1P/2017 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - 

  termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 1D/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego   

 termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór 1T/2017 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej -

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór 1I/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność poprzez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - 

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 2R/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji

osób realizujących operacje w tym zakresie -

termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór nr 2Z/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - 

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 termin naboru: 11.09.2017r. - 25.09.2017r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Trzy Doliny”

Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie

Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" www.trzydoliny.eu  w zakładce  ,,Planowane nabory”

Jednocześnie zapraszamy na konsultacje do siedziby biura  ( po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu )

Data dodania: 2017-07-23

Szanowni Państwo ,

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w wypełnieniu ankiety w wersji elektronicznej, dotyczacej oceny funkcjonowania naszego stowarzyszenia oraz wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Poniżej oraz na stronie głównej, w zakładce ,,ANKIETY" jest podany link do strony, na której można ankiete wypełnić, a następnie klikając ,,wyślij" wysłać do nas. Jest równiez możliwość pobrania ankiety w  wersji papierowej ( wydruk z naszej strony w zakładce ankiety, ankieta dotycząca oceny..... ), a nastepnie przesłanie drogą listową  na adres naszego biura.

Serdecznie dziekujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

w imieniu zarządu - Prezes Leszek Kuziak 

https://www.interankiety.pl/i/J8RpwmoB

https://goo.gl/YUFcHz

 

 

 

Data dodania: 2017-07-22
 

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 22.07.2017r.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej  zakwalifikowała  na stanowisko ,,Pracownik administracyjno - techniczny"

Pani Kamila Węc - Bydgoszcz

 

Data dodania: 2017-07-10

                                                                                                                                                                                 Gądecz, 10.07.2017r.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert do drugiego etapu zakwalifikowała :

Pani Kamila Węc - Bydgoszcz

Termin  rozmowy  kwalifikacyjnej – 20.07.2017 r.

Data dodania: 2017-06-29

                                                                                                                                                                       Gądecz, 29.06.2017 r.

 

Szanowni Państwo

 W związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski ,,Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR na ,,Podejmowania działalności gospodarczej”, „Rozwijania działalności gospodarczej”, „Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego”, ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”, „Działań służących  edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , oraz akceptacją procedur wyboru i oceny operacji i kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów :

Serdecznie zapraszamy od dnia 29 czerwca 2017 roku do siedziby LGD Trzy Doliny na indywidualne konsultacje dotyczące planowanych naborów

Konsultacje będą udzielane w dni robocze  w godzinach 8:00 – 16: 00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  ( 52 55 11 687 )

Jednocześnie informujemy , że w dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie GOK w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 o godzinie 17:00 odbędą się warsztaty               mające na celu dokładne zapoznanie  z procedurami wypełniania wniosków w w/w zakresie tematycznym.

 ps. 

poniżej , w załączniku  do pobrania jest plik  ,,procedury-lokalne kryteria wyboru operacji.

       Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje,                                                     przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w warsztatach.

 

                                                                                                                                                          Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                                    Leszek Kuziak

Data dodania: 2017-06-29

                                     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – cały etat , zatrudnienie na czas próbny po tym okresie umowa o pracę na czas określony

 Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 1. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie                                                                      wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy  Doliny” w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą                                                  (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 07.07.2017 r.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.                                                                                         O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 12.07.2017 r.

Data dodania: 2017-06-14

Tematem przewodnim było przedstawienie sołtysom jako osobom , które mają  najwięcej możliwości przekazania pewnych informacji 

lokalnej, często małej społeczności wiejskiej przedstawienie w przystępnej formie opisu  działalności LGD Trzy Doliny na terenie

gmin powiatu bydgoskiego  ( za wyjątkiem gminy Dąbrowa Chełmińska nie będącej członkiem naszego stowarzyszenia).

Prezes stowarzyszenia , Pan Leszek Kuziak nakreślił w kilku słowach historie powstania LGD Trzy Doliny a następnie

przy pomocy prezentacji przedstawił kilka istotnych dla funkcjonowania LGD tematów , w tym :

- fundusze dedykowane na rozwój i rozwijanie przedsiębiorczości

- dofinansowanie projektów dotyczące ,,rewitalizacji społecznej na obszarach wiejskich”

- regulamin doradztwa

Warsztaty spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników i żywimy nadzieje że sołtysi w pozytywnym świetle

będą przedstawia działania LGD Trzy Doliny lokalnym społecznościom.

                                                                                                                                       Prezes LGD Trzy Doliny

                                                                                                                                                   Kuziak Leszek                                                                         

 

Data dodania: 2017-06-12

                                                                                                                                                                                                 Gądecz, dnia 12.06.2017 r.

             

                         Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza


                                        na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                              które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 17:00
            w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

  Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD
  „Trzy Doliny” z działalności za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny”
  za rok 2016:

a)    przedstawienie projektu uchwały,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania
  „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie uchwał,

b)    dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2017-05-25

    Na zaproszenie Ambasady RP w Paryżu w dniu 23 maja 2017 r. odbyło się seminarium  dla polskich i francuskich Lokalnych Grup Działania. Inicjatorem tego spotkania była strona francuska, która  chciała nawiązać współpracę z polskimi LGD-ami  w zakresie wspólnego realizowania projektów o różnym zakresie.  Sprawy finansowe wzięła na Swoje barki Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, z której ramienia opiekunem grupy  była kompetentna i sympatyczna Pani Agata Markuszewska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 LGD-ów z kraju oraz 13 ze strony francuskiej. Ze strony LGD ,,Trzy Doliny” było dwóch przedstawicieli – Leszek Kuziak – prezes stowarzyszenia oraz Piotr Lenart- członek stowarzyszenia i propagator kuchni regionalnej oraz znawca regionalnej kuchni francuskiej. 

Po oficjalnym powitaniu przez  gospodarza , chargé d’affaires a.i. Dariusza Wiśniewskiego oraz krótkich wystąpieniach Pana Thibaulda Guignard, wiceprzewodniczącego Rady Departamentu Côtes d’Armor i przewodniczącego stowarzyszenia Leader Francja oraz  Pani Joanny Gierulskiej, zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęły się krótkie prezentacje poszczególnych grup poprzedzone słowem wstępu przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Janusza Bartczaka.  O stowarzyszeniu LGD Trzy Doliny opowiedział prezes Leszek Kuziak, opisując walory turystyczne, kulturalne i kulinarne istniejące na terenie obszaru działania LGD Trzy Doliny. Duże zaciekawienie wzbudziły wzmianki historyczne nawiązujące do pobytu Napoleona na naszych terenach. Ze względu na to że byliśmy jedynym reprezentantem województwa Kujawsko- Pomorskiego, przygotowaliśmy również  prezentację przedstawiającą  ,,w pigułce” piękno całego województwa, czym wyróżniliśmy się ..In plus’ na tle innych krajowych LGD-ów. W drugiej części  podczas panelu dyskusyjnego o walorach , potencjale oraz inicjatywach  na naszym terenie opowiedział barwnie w języku ojczystym gospodarzy Pan Piotr Lenart. Podsumowując , było to krótkie a przez to bardzo intensywne seminarium. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy ale i stwierdziliśmy, że nie mamy powodów do  kompleksów. W wielu dziedzinach mamy jednak więcej do zaoferowania niż do wzięcia wobec francuskich LGD. . I to cieszy.  No i chyba udało nam się  wzbudzić zainteresowanie po stronie francuskiej w  LGD Pays St Brieuc z Bretanii. Mamy nadzieję że pokłosiem tego seminarium będzie nawiązanie ciekawej współpracy.

 Poczekamy, zobaczymy. 

ps.  Fotorelacja w galerii , w zakładce   https://trzydoliny.eu/home,114,seminarium_w_paryzu_23052017.html

 

Data dodania: 2017-05-22

    W imieniu Lokalnej Grupy działania ,,Trzy Doliny” miałem przyjemność wręczyć młodzieży grupy Watacha z gminy Osielsko działającej pod patronatem Ligi Ochrony Kraju bluzy wojskowe oraz hełmy. Mieszkańcy gmin naszego powiatu zapewne wielokrotnie spotkali przy okazji festynów czy różnych zawodów strzeleckich piękne dziewczyny i sympatycznych młodzieńców w wojskowych mundurach biorących czynny udział w tych wydarzeniach. Obserwując ich poczynania w regionie doszliśmy do wniosku że warto wspierać młodzież, która widzi sens w kultywowaniu tradycji polskich sił zbrojnych i zrobiliśmy pierwszy krok do wsparcia ich w tych działaniach. Jestem pewien że nawiązana współpraca będzie obopólnie korzystna bo mamy wspólny cel,..działanie na rzecz społeczności lokalnej. Można o grupie Watacha i im podobnych dużo pisać….ale chyba wystarczy krótkie stwierdzenie …MAMY NAPRAWDĘ FAJNĄ MŁODZIEŻ W NASZYM POWIECIE

Data dodania: 2017-05-08

          Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 

  „Podejmowania działalności gospodarczej” , „Rozwijania działalności gospodarczej” ,„Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” ,  „Działań służących edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  oraz „Zachowania dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data dodania: 2017-05-05

                                                                      Protokół

z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: dokonania korekty/uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2017r.  oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie konieczności złożenia wyjaśnień.  

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w sprawie dokonania korekty podjętych uchwał w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naborów  1Z/2017, 1R/2017

Data dodania: 2017-04-18

Gadecz, 18.04.2017

 

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                  serdecznie zaprasza 
                                                   na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 26.04..2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Załączniki:
Data dodania: 2017-04-10

                                                                                                                                                                                                    Gądecz, 10.04.2017r.

 

                       ZAWIADOMIENIE  O  POSIEDZENIU  RADY  LGD  TRZY  DOLINY

        Przewodnicząca rady Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny" zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia , które odbędzie się dnia 20.04.2017r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 , celem dokonania uzupełnień do przeprowadzonych naborów Nr 1R/2017 i 1Z/2017  ,,Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 

w załączniku skan pisma o pełnej treści zawiadomienia

Data dodania: 2017-03-25

                                         

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             stwierdza że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny                                                  nie wpłynęło w wyznaczonym terminie żadne zgłoszenie i stwierdza zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia 

Data dodania: 2017-03-02

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

           Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie

         wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.

       Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

       O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.

 

w załącznikach zakres obowiązków:

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                              Gądecz, 13.02.2017r 

   W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

 

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                   Gądecz, 13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

Data dodania: 2017-02-03

                                                                                                                                                                                                                     Gądecz, 03.02.2017

 

                                            Zawiadomienie o posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia

 

Przewodniczący Rady LGD Trzy Doliny zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD Trzy Doliny w Gądeczu.

Szczegóły w załącznikach

 

Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy