Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2017-05-08

          Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 

  „Podejmowania działalności gospodarczej” , „Rozwijania działalności gospodarczej” ,„Rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” ,  „Działań służących edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  oraz „Zachowania dziedzictwa lokalnego”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data dodania: 2017-05-05

                                                                      Protokół

z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: dokonania korekty/uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2017r.  oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie konieczności złożenia wyjaśnień.  

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w sprawie dokonania korekty podjętych uchwał w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naborów  1Z/2017, 1R/2017

Data dodania: 2017-04-18

Gadecz, 18.04.2017

 

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                  serdecznie zaprasza 
                                                   na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 26.04..2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 Powitanie i otwarcie zebrania.

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Załączniki:
Data dodania: 2017-04-13

                                                               

                                                               życzy

             Zarząd  oraz pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania  ,, Trzy Doliny"

Data dodania: 2017-04-10

                                                                                                                                                                                                    Gądecz, 10.04.2017r.

 

                       ZAWIADOMIENIE  O  POSIEDZENIU  RADY  LGD  TRZY  DOLINY

        Przewodnicząca rady Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny" zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia , które odbędzie się dnia 20.04.2017r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 , celem dokonania uzupełnień do przeprowadzonych naborów Nr 1R/2017 i 1Z/2017  ,,Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 

w załączniku skan pisma o pełnej treści zawiadomienia

Data dodania: 2017-03-25

                                         

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

             stwierdza że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko pracownik administracyjno - techniczny                                                  nie wpłynęło w wyznaczonym terminie żadne zgłoszenie i stwierdza zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia 

Data dodania: 2017-03-02

                                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

           Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

 1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny
 2. Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie maturalne

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją

- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 1. Wymagane dokumenty:

a)     CV i list motywacyjny;

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie

         wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

 1. Etapy konkursu:

- złożenie dokumentów przez Kandydatów

- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna

- ogłoszenie wyników.

       6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

       7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”

            w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.

       Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

       O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.

 

w załącznikach zakres obowiązków:

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                              Gądecz, 13.02.2017r 

   W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1Z / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

 

Data dodania: 2017-02-13

                                                                                                                                                                                                                   Gądecz, 13.02.2017r.

W dniu 12.02.2017r. Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gadeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1R / 2017 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

W załącznikach są podane wyniki dotyczące naborów.

Data dodania: 2017-02-03

                                                                                                                                                                                                                     Gądecz, 03.02.2017

 

                                            Zawiadomienie o posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia

 

Przewodniczący Rady LGD Trzy Doliny zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12.02.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie biura LGD Trzy Doliny w Gądeczu.

Szczegóły w załącznikach

 

Data dodania: 2017-01-02

                                                                                                                                                                                        Gądecz, 02.01.2017r.

                             

                               Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                             serdecznie zaprasza
                       na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


                                                              które odbędzie się w dniu 12.01.2017 r. o godz. 17:00
                                             w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)
 

 

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy