Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

podręcznik zamówień

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich którzy planują zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków. Podręcznik nie jest instrukcją udzielania zamówienia zgodnie z Pzp.

Treść podręcznika nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz Pzp. Żaden podmiot nie może powoływać się na jego treść w toku postępowań kontrolnych/audytowych/sądowych i innych. Nie może także stanowić podstawy do żądania praw ani nakładania obowiązków przez żadną ze stron umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu.

                                                Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny.

Podręcznik lub jego fragmenty mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych ze wskazaniem źródła informacji.

Załączniki: