Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Plan włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia strategii

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia strategii przedstawiający poszczególne etapy związane z opracowaniem LSR

 

1. Opis procesu przygotowania LSR

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Proces przygotowania LSR odbywał się będzie w oparciu o metody partycypacyjne, włączające wszystkich partnerów, w tym społeczność w proces przygotowania LSR. Szczególnie ważnym aspektem będzie udział społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych, reprezentantów władz publicznych oraz szerokiego grona przedstawicieli organizacji pozarządowych. Działania w sferze partycypacyjnej zostały poprzedzone analizą społeczności lokalnej każdej z gmin z obszaru objętego LSR, tak aby poznać jej strukturę, głównych aktorów, uwarunkowania społeczno-gospodarcze, uwarunkowania demograficzne, uwarunkowania geograficzne i naturalne, a także kluczowe grupy społeczne (desk research). Na tej podstawie wskazujemy katalog możliwych do zastosowania metod partycypacyjnych na etapie tworzenia strategii. Dobór właściwych metod partycypacji uwzględnia odpowiednie kanały komunikacji i metody konsultacji oraz dostępność społeczności lokalnej. Zaplanowano zatem działania partycypacyjne zarówno w siedzibie LGD, na obszarze poszczególnych gmin wchodzących w skład obszaru objętego LSR oraz konsultacje on-line. Element partycypacyjny uwzględniono zarówno na etapie tworzenia diagnozy (problemy, potencjał, cele LSR), jak i konstruowania strategii, jej wdrażania i aktualizacji (działania i przedsięwzięcia będące przedmiotem strategii) oraz ewaluacji (dobór wskaźników produktu i rezultatu).

W rezultacie główny proces tworzenia diagnozy partycypacyjnej i opracowywania strategii obejmował będzie następujące narzędzia partycypacji:

  • w zakresie badań własnych: kwestionariusz ankiety realizowany on-line, wywiady indywidualne i zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami sektorów istotnych z punktu tworzenia i realizacji strategii (np. z przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami sektora publicznego) oraz analizę dokumentów (desk research).
  • w zakresie pozostałych działań konsultacyjnych: partycypacyjne warsztaty organizowane w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru LSR oraz otwarte spotkanie konsultacyjne.

Przy opracowaniu strategii uwzględnione zostaną wyniki badań własnych oraz prowadzonej ewaluacji ex-ante.

Charakterystyka poszczególnych metod partycypacyjnych:

1)            Kwestionariusz ankiety on-line – 1 sztuka

Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań. Kwestionariusz zawierał będzie pytania zamknięte (rozstrzygające), wielokrotnego wyboru (także ze skalowaniem i rangowaniem) oraz pytania otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź respondenta. Ankieta zostanie podzielona na obszary tematyczne, w tym: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Kwestionariusz zostanie opublikowany on-line, a informację o możliwości jego wypełniania upowszechniano na spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach, dyżurach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i mailingu. Dzięki tej metodzie, możliwość wypowiedzi będą mieli potencjalnie wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele społeczni, w tym organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny. Dodatkowo ankieta będzie też stanowiła formę partycypacji skierowaną do osób niemogących uczestniczyć w warsztatach lub konsultacjach otwartych. Planowany czas zbierania danych ankietowych – 6-8 tygodni.

2) Wywiady indywidualne i zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami sektorów istotnych z punktu tworzenia i realizacji strategii – 7 sztuk

Eksperci sporządzający LSR przeprowadzą wywiady indywidualne lub zogniskowane wywiady grupowe. Przeprowadzone zostaną badania z przedsiębiorcami, sektorem publicznym, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi z obszaru LSR. Tematyka formy obejmie m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Wnioski i wskazania z tak realizowanych konsultacji posłużą do zebrania danych dla celów opracowania diagnozy, celów i rezultatów ujętych w LSR. Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

3) Analizę dokumentów (desk research) – 1 sztuka

Celem badania będzie przygotowanie się do prowadzonych metod partycypacyjnych/grupowych. Badanie obejmowało będzie analizę wcześniejszych LSR, analizę strategii rozwoju opracowanych przez jst wchodzące w skład obszaru LSR, analizę danych ogólnodostępnych np. GUS, weryfikację analiz szczegółowych opracowywanych przez jst, analizę zasobów i badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, w tym np. uczelnie i uniwersytety. Wnioski z badania będą stanowiły zarówno dane wejściowe do przeprowadzenia form grupowych, jak i bezpośrednio staną się danymi niezbędnymi dla celów pracowania diagnozy w ramach LSR.

4) Partycypacyjne warsztaty – 7 sztuk

Udział w warsztatach będzie „celowany”, a więc zaproszeni zostaną przedstawiciele poszczególnych sektorów. Zorganizowany zostanie jeden warsztat w każdej gminie wchodzącej w skład obszaru LSR. Warsztat w szczególności obejmie takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Za proces odpowiadał będzie moderator prowadzący warsztat. Warsztat będzie obejmował pracę w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burzę mózgów, czy też priorytetyzację funkcjonalności. Tematyka formy obejmie m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Wnioski i wskazania z warsztatów posłużą do zebrania danych dla celów opracowania diagnozy, celów, działań/przedsięwzięć i rezultatów ujętych w LSR.  Szczególną wartością dodaną tej metody będą wyniki dotyczące partnerstw i możliwości ich zawiązywania, gdyż uczestnikami warsztatów będą potencjalni partnerzy. Szacowany czas jednego warsztatu 3-4 godziny. Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

5) Otwarte spotkanie konsultacyjne – 7 sztuk

Udział w spotkaniach/warsztatach będzie otwarty i wolny. Zorganizowane zostanie jedno spotkanie w każdej gminie wchodzącej w skład obszaru LSR. Spotkanie w szczególności obejmie takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Za proces odpowiadał będzie moderator prowadzący spotkanie. Spotkanie/Warsztat będzie obejmowało pracę w formie procesu grupowego otwartego takimi metodami jak np. Open Space, gdzie moderator ukierunkowuje, ale dobór tematów i wniosków dobierany jest swobodnie przez osoby z sali. Możliwa, też w zależności od ilości uczestników, będzie praca w podgrupach, gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć na temat każdego z obszarów podlegających badaniu/opiniowaniu. Celem spotkań będzie zebranie pomysłów, uzyskanie innego spojrzenia na kluczowe zagadnienia (innego niż przy poprzednich formach), inne spojrzenie na priorytety, gdyż zakres tematyczny nie jest szczegółowo zaplanowany. Dane uzyskane podczas badania posłużą do opracowania diagnozy, działań/przedsięwzięć, celów i rezultatów ujętych w LSR. Szacowany czas jednego warsztatu 3 godziny. Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Schematyczny opis procesu przygotowania LSR:

  1. Diagnoza i analiza SWOT

Opis podjętych działań:  W ramach diagnozy i analizy SWOT zebrane zostaną informacje poprzez zastosowanie wielu metod partycypacyjnych stosowanych wielotorowo i jednocześnie. Dzięki temu uwzględnione zostanie zdanie wszystkich sektorów partnerstwa LGD, a także mieszkańców obszarów i ujawnionych grup defaworyzowanych. Opracowane zostaną scenariusze badań oraz warsztatów, w następnej kolejności zrealizowane zostaną warsztaty oraz otwarte spotkania konsultacyjne. Jednocześnie uzupełniająco eksperci realizowali będą badania własne w formie desk research i wywiady indywidualne/grupowe. Materiał będzie gromadzony także z wykorzystaniem ankiety on-line.

Użyte metody partycypacyjne: warsztaty, otwarte spotkania konsultacyjne, desk research, wywiady indywidualne/grupowe, ankiety on-line

 

  1. Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania

Opis podjętych działań:  Ten etap przygotowania strategii także będzie przeprowadzony z wykorzystanie konsultacji wielotorowych i za pośrednictwem metod zróżnicowanych. Etap będzie logiczną kontynuacją wniosków wynikających z diagnozy i Analizy SWOT. Opracowujący go eksperci bazowali będą na danych zdobytych w trakcie badań własnych - wywiadów, warsztatów partycypacyjnych, spotkań konsultacyjne oraz danych gromadzonych na podstawie ankiety on-line. Finalnym efektem etapu będzie opracowanie matrycy logicznej całego LSR.

Użyte metody partycypacyjne: warsztaty, otwarte spotkania konsultacyjne, wywiady indywidualne/grupowe, ankiety on-line

 

  1. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Opis podjętych działań:  W ramach opracowania zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, gromadzone będą opinie w ramach spotkań konsultacyjne, ankiet on-line  oraz badań własnych prowadzonych przez ekspertów. W ramach zadania opracowany zostanie system procedur i kryteriów, który skonsultowany zostanie z organami LGD oraz bieżącym Biurem LGD, uczestnikami procesu będą więc  Zarząd, Rada LGD, Komisja Rewizyjna, Biuro LGD.

Użyte metody partycypacyjne: spotkania konsultacyjne, wywiady indywidualne/grupowe, ankiety on-line

 

  1. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji

Opis podjętych działań: Kwestie związane z zasadami monitoringu i ewaluacji  będą konsultowane w trakcie spotkań otwartych, w trakcie wywiadów oraz w ramach ankiet on-line. W dalszej kolejności po sformułowaniu zasad poddane one zostaną konsultacji on-line oraz dyskusji na spotkaniu członków Zarządu, Rady LGD oraz Biura LGD. Ostateczny kształt zasad ewaluacji i monitoringu zatwierdzi Zarząd.

Użyte metody partycypacyjne: spotkania otwarte, wywiady, ankieta on-line

 

  1. Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Opis podjętych działań: Plan komunikacyjny przygotowany w oparciu o wnioski z ankiety online, postulatów zgłaszanych w trakcie warsztatów partycypacyjnych i wywiadów. Opracowana wersja poddana zostanie dyskusji wśród członków Zarządu, Rady LGD oraz Biura LGD. Ostateczny kształt zasad ewaluacji i monitoringu zatwierdzi Zarząd.

Użyte metody partycypacyjne: spotkania otwarte, wywiady, ankieta on-line

 

Partycypacyjny charakter Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie zachowany zarówno na etapie tworzenia LSR jak i na etapie jej wdrażania i aktualizacji. Zorganizowany w w/w sposób proces tworzenia LSR gwarantuje zastosowanie metod partycypacyjnych na każdym etapie tworzenia LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.