Przełamywanie stareotypów związanych z płcią

Przedsięwzięcie 1.1 – Działania na rzecz przełamywania stereotypów związanych z płcią.

Grupa docelowa – Mieszkańcy obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, którzy ukończyli 18 rok życia, a w szczególności kobiety zamieszkujące na obszarze LSR jako grupa w niekorzystnej sytuacji.

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursowej (w ramach realizowanego projektu grantowego). W ramach przedsięwzięcia przewidziano następujące formy wsparcia i typy projektów:

  1. Podnoszenie wiedzy i świadomości osób zajmujących się edukacją i pracą z dziećmi i młodzieżą nt. stereotypów płci i specyfiki potrzeb osób różnej płci w tym także przemocy rówieśniczej uwarunkowanej przekonaniami związanymi z płcią;
  2. kluby rodzica – miejsca spotkań rodziców, zależnie od potrzeb ukierunkowane na:
  • wsparcie dla kobiet (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących godzić życie zawodowe z rodzinnym, wzmacniające poczucie własnej wartości i motywację do przełamywania stereotypów dot. roli kobiet i rozwoju osobistego;
  • wsparcie dla mężczyzn (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących przełamywać stereotypy związane z rolą mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, zachęcające do większego zaangażowania się w obowiązki opiekuńcze.

Kluby rodzica mogą przewidywać wspólne działania dla kobiet i mężczyzn, w zakresie wskazanym powyżej;

  1. Zwiększenie udziału oraz wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy poprzez działania wspierające rozpoczęcie, utrzymanie lub powrót do zatrudnienia, takie jak: wsparcie prawne, z zakresu rozwoju osobistego, motywujące, psychologiczne, wzmacniające poczucie własnej wartości.
Skip to content