Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Planowane nabory

                                                                                                                                                            Załącznik nr 11  Do Wniosku o wybór

                                                                                                                                               Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 

                            PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW  WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY   

                                                               I. CEL PROCEDURY:

                                                                              § 1

Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych.

Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są uchwałą WZC. Kryteria wyboru zostały opracowane przez Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Zarządem, Zespołem Partycypacyjnym oraz lokalną społecznością za pomocą strony internetowej LGD oraz podczas spotkań i konsultacji projektu LSR. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i diagnozy obszaru.

                                                                       

                                                                          II. PRZEBIEG PROCEDURY:

                                                                                                § 3

 1. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są WZC.
 2. Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:

1)      Rady,

2)      co najmniej 10% członków LGD,

3)      z własnej inicjatywy.

 1. Zarząd dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 2. Wniosek o którym mowa w § 3 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać:

1)      uzasadnienie proponowanych zmian,

2)      określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, wnioskodawca załącza:

1)  propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2)   uzasadnienie każdego proponowanego kryterium

 

 

                                                                                                    § 4

 1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, przed posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom:

1)      na forum Zarządu lub konsultacją z członkami Rady,

2)      ze społecznością lokalną.

 1. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji.
 2. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności:

1)      sposób i termin ogłoszenia konsultacji,

2)      zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

                                                                                             § 5

 

 1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji.
 2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie Internetowej stowarzyszenia.

                                                                                                     

                                                                                                  § 6

 

 1. Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały o zmianie kryteriów.

 

szczegóły w załączniku...

Data dodania: 2016-12-15

                                                                                                                                                                                                                 Gądecz  15.12.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Trzy Doliny:

                                                    informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                                na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

                                                  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

                                                      strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

                                                                  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1R/2017 

Termin składania wniosków: 30.12.2016 r. do 19.01.2017 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji,

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 400 000 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru: dla kryterium nr 3 w załączniku nr 8 wyjaśniamy, że operacja oceniana jest wg jednego kryterium i tylko w wybranym zakresie może uzyskać punktację. 

 W siedzibie LGD „Trzy Doliny” oraz na stronie internetowej:

znajduje się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
 • opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

 Na stronach internetowych:

 znajdują się:

 •  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 •  formularz wniosku o płatność,
 •  formularz umowy o udzielenie wsparcia

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687 oraz 795 423 090

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza biznesplanu;
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 6. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 7. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
 8. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru
 9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
 10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 12. lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD
 13. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji


 

Załączniki: