Aktywizacja społeczna osób starszych 60+

Przedsięwzięcie 1.4 – Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych 60+.

Grupa docelowa – Mieszkańcy obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, którzy ukończyli 60. rok życia. Ze wsparcia w klubie seniora wyłączone będą osoby będące uczestnikami dziennych domów pomocy i innych ośrodków wsparcia dziennego przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursowej (w ramach realizowanego projektu grantowego). W ramach przedsięwzięcia przewidziano następujące formy wsparcia i typy projektów:

  1. Działania na rzecz integracji seniorów, pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym:
  2. tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora;
  3. funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku;
  4. zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez uniwersytety trzeciego wieku;
  5. uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i samopomocy obejmujące:
  • organizację wydarzeń włączających środowisko lokalne w problemy osób starszych: np. dnia sąsiada, pikników i wigilii sąsiedzkich;
  • spotkania o charakterze międzypokoleniowym, np. z młodzieżą szkolną lub grupami przedszkolnymi, mające na celu wymianę doświadczeń, wzajemną edukację i pomoc;
  • spotkania klubów wolontariackich, których celem jest pomoc osobom starszym i samopomoc, w tym organizacja banków wolnego czasu;
  • akcje proekologiczne organizowane wspólnie z młodzieżą zwiększające udział młodych i starszych w kształtowaniu środowiska życia, estetyki dzielnicy, osiedla;
  • przedstawienia grup teatralnych, zespołów pieśni i tańca z klubów seniora w szkole/przedszkolu lub odwiedziny grup przedszkolnych/szkolnych/ognisk kulturalnych w klubie seniora.
Skip to content