Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” jest stowarzyszeniem, które obejmuje obszarem 7 gmin powiatu bydgoskiego: Koronowo, Osielsko, Solec Kujawski, Białe Błota, Sicienko, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz. Cechą szczególną, tego obszaru, jest położenie w dolinach trzech rzek: Wisły, Brdy i Noteci. Największym bogactwem terenu, na którym znajduje się Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” są jeziora, lasy oraz urozmaicona rzeźba terenu.

Celem naszego stowarzyszenia jest rozwój tożsamości obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o aktywizację społeczną przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. Jedocześnie, realizując założenia związane ze środkami z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolne na lata 2023 – 2027 ( PS WPR ) podejmujemy działania w celu wykorzystania lokalnych uwarunkowań. Robimy to poprzez promocję endogenicznego podejścia opierającego się na poszanowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Istotnym elementem naszych działań jest akcentowanie znaczenia gospodarki zrównoważonej, zielonej lub biogospodarki, jako stymulatora rozwoju gospodarczego, będącego impulsem do wspieranie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości, których efektem jest utworzenie oraz utrzymanie miejsc pracy.

Jednocześnie staramy się być cały czas blisko mieszkańców, inicjując lub współorganizując wiele wydarzeń, mających na celu integrację lokalnej społeczności, podejmując działania mające na celu kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Działania w tym zakresie są wspierane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ( EFS+) mającego za zadanie podniesienie potencjału społecznego i aktywności mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju naszego obszaru.

Zapraszamy do przeglądania naszej witryny, na której publikujemy aktualne wydarzenia. Mile widziane są z Państwa strony  pomysł na mające na celu integrację lokalnej społeczności poprzez wydarzenia kulturalne.

Skip to content