Działania na rzecz dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

Przedsięwzięcie 1.2 – Działania na rzecz dzieci i młodzieży poza edukacją formalną.

Grupa docelowa – Dzieci i młodzież uczące się w wieku od 6 do 24 lat z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.

Sposób realizacji przedsięwzięcia – Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursowej (w ramach realizowanego projektu grantowego). W ramach przedsięwzięcia przewidziano następujące formy wsparcia i typy projektów:

  1. rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich, zwłaszcza uczniów i uczennic zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego, poprzez utworzenie i wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych. W ramach klubów możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby oraz predyspozycje dzieci i młodzieży np. zajęcia filmowe, muzyczne, artystyczne, sportowe, z robotyki, programowania, nt. lokalnej tożsamości i kultury realizację spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych;
  2. rozwijanie uzdolnień dzieci oraz młodzieży i ukierunkowanych na osiągniecie konkretnego celu edukacyjnego (np. przygotowanie i udział w krajowym lub międzynarodowym konkursie naukowym przy czym za konkurs naukowy nie będą uznawane konkursy wiedzy np. konkurs wiedzy z języka angielskiego czy konkurs wiedzy o wielkich Polakach).
  3. projekty przyczyniające się do wzrostu wiedzy i nabywania umiejętności przydatnych w wyborze ścieżek kształcenia i w przyszłym życiu zawodowym, np. poprzez warsztaty w obszarze ginących zawodów i związane z tradycją regionu.
Skip to content