Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Deklaracje członkowskie

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do deklaracji członkowskiej:

                                           Stowarzyszenia:

- aktualny wyciąg z KRS,

- uchwała upoważniająca o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania „Trzy doliny” oraz upoważniająca daną osobę do reprezentacji, 

                    Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej poświadczony przez urząd, który go wydał

                                                     Spółki,

- odpis z KRS,

- uchwała w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Trzy doliny”,

                                    Jednostki nieposiadające osobowości prawnej:

- upoważnienie imienne organu nadzoru do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Trzy doliny”,

- pełnomocnictwo,

                                                  Samorządowe jednostki kultury:

- uchwała o powołaniu,

- umocowanie osoby do reprezentacji.

                                                                                         UWAGA

Każda zmiana danych osoby upoważnionej do reprezentacji wymaga zmiany w formie uchwały ( z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

                                                       

                                                           WYSOKOŚĆ  SKŁADEK

W 2022 r.składki członkowskie wynoszą 24,00zł rocznie dla Członków LGD "Trzy Doliny" będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi nie będącymi jednostkami samorządu terytorialnego lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajcymi osobowości prawnej.

Składki opłacane są jednorazowo w terminie do 30.11.2022 r..

Składki prosimy wpłacać na konto bankowe:

                                                                Santander Bank Polska S.A.

                                Nr. Konta 44 1090 1896 0000 0001 1897 0829

 

Załączniki: