Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Pod pojęciem Lokalnych Grup Działania (LGD) kryje się rodzaj partnerstwa terytorialnego. Są powiązane z programem unijnym Leader, będącym jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tworzą je członkowie trzech sektorów, czyli publicznego (gminny i powiatowy samorząd terytorialny), gospodarczego (przedsiębiorcy) i społecznego (organizacje pozarządowe). Na poziomie decyzyjnym co najmniej 49% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Mogą mieć charakter wiejski, miejski lub rybacki. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, fundacje lub związki stowarzyszeń. 

Najważniejszym dokumentem dla funkcjonowania tej instytucji jest Lokalna Strategia Rozwoju. Zawiera ona, m.in. charakterystykę regionu oraz plan podejmowanych działań. Baza Lokalnych Grup Działaniadostępna jest na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (www.ksow.pl)

Jak funkcjonują LGD?

Aby zrozumieć sposób funkcjonowania LGD należy poznać zasady, którymi w swoim działaniu kieruje się ta organizacja. Terytorialność związana jest z tym, że program jest realizowany na konkretnym obszarze. Obejmują spójny obszar gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, oraz miast. Jedną z najważniejszych reguł jest oddolność inicjatyw. Oznacza to, że mieszkańcy danego obszaru decydują, jakie projekty chcą realizować.

Realizowane inicjatywy uwzględniają szeroko rozumiane uwarunkowania (kulturowe, przyrodnicze, historyczne czy kapitał ludzki). Wszyscy członkowie LGD działają na równoprawnych zasadach. Organizacja dysponuje własnym, samodzielnie zarządzanym budżetem. Duże znaczenie ma także innowacyjność. Realizowane inicjatywy powinny pomagać mieszkańcom tych obszarów w rozwiązywaniu ich problemów.

Zadania LGD

Najważniejszym zadaniem tej instytucji jest wzmacnianie oddolnych więzi i aktywizowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz obszarów wiejskich. Dzieje się to przez różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jednym z najważniejszych jest organizowanie konkursów. Biorąc w nich udział można zdobyć środki finansowe, m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej, ochronę dziedzictwa kulturowego, turystykę, organizowanie wydarzeń artystycznych i sportowych.
Punktem wyjścia do realizacji przedsięwzięć i projektów promujących LGD są zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne, przyrodnicze danego obszaru. Katalog realizowanych inicjatyw jest obszerny. Wydawane są różnego rodzaju materiały promocyjne: mapy, książki, przewodniki czy foldery. LGD współpracują z lokalnymi twórcami ludowymi, organizują konkursy, warsztaty i konferencje. Zajmują się edukacją ekologiczną, konsultacjami i doradztwem. Sporo miejsca poświęca się także dbaniu o jakość stron internetowych LGD. Pełnią one nie tylko funkcję informacyjną, ale też promującą region. 

 

 

 

Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy