Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Na podstawie UMOWY  O  WARUNKACH  I  SPOSOBIE REALIZACJI  STRATEGII  ROZWOJU  LOKALNEGO  KIEROWANEGO  PRZEZ  SPOŁECZNOŚC 

NR  00020 - 6933 - UM0210020/15 zawartej w dniu 19 maja 2016 roku w Toruniu  zgodnie z zapisem w  § 4 ust. 3 -  zestawienie rzeczowo - finansowe

będzie przedstawiane w oparciu o wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wynoszących 2.517,500 zł

słownie ( dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy pięset złotych )   

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe (PLN)

Koszty bieżące (art.35 ust.1 lit.d rozporządzenia nr 1303/2013)

1 917 500,00

Aktywizacja(art..35 ust.1 lit.e rozporzadzenia nr 1303/2013

600 000,00

Razem

2 517 500,00

 

Załączniki: