Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ (EX-POST)

                                                                                                                                      Gądecz, 27.01.2023                             

 

                                     RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ (EX-POST)

STRATEGII  ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020

                          STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

 Lokalna Grupa Działania  „Trzy Doliny” przedstawia   Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej LGD  i LSR  zgodnie  z  wytycznymi  10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 maja 2022 roku. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą się z w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku.

Wskazane w raporcie rekomendacje odnoszące się do wdrażania LSR (procedur, kryteriów wyboru, funkcjonowania Rady, zakresów czy obszarów wsparcia), w miarę możliwości, zostaną włączone      do wielofunduszowej LSR dla kolejnego okresu programowania 2021-2027, m.in. poprzez uelastycznienie zapisów LSR, uproszczenie procedur stosowanych   w samej LGD, bardziej przejrzyste  i jednoznaczne kryteria wyboru służących budowie kapitału społecznego i wspieraniu lokalnych liderów, współfinansowanych zarówno z EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw            i Pomorza 2021-2027, jak EFRROW w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W załączniku Raport oraz Rekomendacje

Załączniki: