Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady

                                                                                                                                        Gądecz, 02.04.2021

Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 

Wiceprzewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  12.04.2021 r. o godz.  15:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny  i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2021) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,  w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek obrad

 1.          Powitanie
 2.          otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
 3.          powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną
 4.          przedstawienie proponowanego porządku obrad
 5.          składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
 6.          przyjęcie porządku posiedzenia;
 7.          przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie  ponownej oceny,
 1.           w zakresie   wskazanym   w proteście;
 2.           podjęcie stosownych uchwał
 3.           wolne głosy, wnioski i zapytania
 4.           podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia