Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 3R/2021

                                                                                                           Gądecz  07.05.2021r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 3R/2021 

Termin składania wniosków: 24.05.2021 r. do 07.06.2021 r. 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 235 507, 59€  (po kursie 4 zł – 942 030,36 zł) 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

1.1   Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

1.2   Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 2. Biznesplan (wersja 3z)

3.1.   Biznesplan (.pdf)

3.2.   Biznesplan (.docx)

3.3.   Biznesplan  - tabele finansowe

3.4.   Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 1. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

4.1.    Oświadczenie (.pdf)

4.2.   Oświadczenie (.xlsx)

4.3.   Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 1. Formularz umowy (wersja 7z)

5.1.    Umowa o przyznanie pomocy

5.2.    Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe

5.3.   Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych

5.4.    Załącznik 3 – Kary administracyjne

5.5.    Załącznik 3A – Kary administracyjne

5.6.    Załącznik 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 2. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 3. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 7. Opis operacji
 8. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

14.1.Wniosek o płatność (.pdf)

14.2.Wniosek o płatność (.xlsx)

14.3.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

14.4.Załącznik 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

14.5.Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplan

15. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Załączniki: