Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Planowane nabory

                                                                                                                                                            Załącznik nr 11  Do Wniosku o wybór

                                                                                                                                               Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 

                            PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW  WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY   

                                                               I. CEL PROCEDURY:

                                                                              § 1

Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych.

Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są uchwałą WZC. Kryteria wyboru zostały opracowane przez Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Zarządem, Zespołem Partycypacyjnym oraz lokalną społecznością za pomocą strony internetowej LGD oraz podczas spotkań i konsultacji projektu LSR. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i diagnozy obszaru.

                                                                       

                                                                          II. PRZEBIEG PROCEDURY:

                                                                                                § 3

 1. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są WZC.
 2. Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:

1)      Rady,

2)      co najmniej 10% członków LGD,

3)      z własnej inicjatywy.

 1. Zarząd dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 2. Wniosek o którym mowa w § 3 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać:

1)      uzasadnienie proponowanych zmian,

2)      określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, wnioskodawca załącza:

1)  propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2)   uzasadnienie każdego proponowanego kryterium

 

 

                                                                                                    § 4

 1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, przed posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom:

1)      na forum Zarządu lub konsultacją z członkami Rady,

2)      ze społecznością lokalną.

 1. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji.
 2. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności:

1)      sposób i termin ogłoszenia konsultacji,

2)      zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

                                                                                             § 5

 

 1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji.
 2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie Internetowej stowarzyszenia.

                                                                                                     

                                                                                                  § 6

 

 1. Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały o zmianie kryteriów.

 

szczegóły w załączniku...

Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy