Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności / Protokół z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Protokół z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Obsługę administracyjną Rady zapewniali pracownicy biura: Pan Leszek Kuziak, Pani Hanna Kowalska oraz Pani Hanna Tazbir, Joanna Radtke która sporządziła protokół.

 1. Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Mikulska dokonała otwarcia posiedzenia Rady. Na podstawie listy obecności podała liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 7 osób, i stwierdziła wymagane kworum.
 2. Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad i poddała pod głosowanie. Do porządku obrad wprowadzono zmianę poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego przedstawienia stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie protestu złożonego Pana Pawła Elszyna i Pana Marcina Nowaka oraz wycofaniu wniosku zarejestrowanego pod nr 2017/R/01. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 1. Następnie Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Mikulska zaproponowała kandydatury Janiny Wszołek i Magdaleny Zuehlke na sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną. Zostały one poddane pod głosowanie Rady, w którym wzięło udział 7 członków Rady. Przy  7  głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęto powyższe kandydatury. 
 1. Członkowie Rady złożyli Przewodniczącej Deklaracje bezstronności i poufności. Sprawdzono zachowanie parytetów sektorowych i grup interesu na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady, które stanowi załącznik do protokołu. Z oceny i wyboru operacji w ramach naborów 1Z/2017 i 1R/2017 nie wyłączył się żaden członek Rady. Parytety zostały zachowane (procentowe wyliczenie dotyczące zachowania parytetów na posiedzeniu Rady stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 
 1. Członkowie Rady poinformowani zostali przez Przewodniczącą o wycofaniu w całości wniosku o przyznanie pomocy w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 złożonego przez  Panią Justynę Bożek-Puchała, zarejestrowanego pod nr 2017/R/01 (załącznik nr 4).  
 1. Członkowie Rady poinformowani zostali przez Przewodniczącą o rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski protestu złożonego przez Pana Pawła Elszyn oraz Pana Marcina Nowak. (W załączeniu do protokołu pisma otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – zał. 5 pismo w sprawie rozpatrzenia przez UM protestu Pana Pawła Elszyn, zał. nr 6 pismo w sprawie rozpatrzenia przez UM protestu  Pana Marcina Nowaka). 
 1.  Przewodnicząca przedstawiła Radzie treść pism, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących braków/oczywistych omyłek/konieczności złożenia wyjaśnień w sprawie przeprowadzonego naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, o nr 1Z/2017 oraz 1R/2017. 
 1. Przewodnicząca poinformowała członków Rady o błędach powstałych podczas naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach konkursu 1Z/2017, oraz 1R/2017. 
 1. Rada zapoznała się z pismem nr UM02-6935-UM0210055/17 – UM02-6935-UM0210066/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1Z/2017 oraz pismem nr UM02-6935-UM0210067/17 – UM02-6935-UM0210070/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1R/2017 (pisma w załączeniu do protokołu – odpowiednio zał. nr 7 i nr 8). 
 1. W pierwszej kolejności Rada przeanalizowała  uwagi zawarte w piśmie nr UM02-6935-UM0210055/17 – UM02-6935-UM0210066/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1Z/2017 . Rada podjęła jednogłośnie decyzję o konieczności zmiany Uchwały nr PROW/II/35/2017 z dnia 12 lutego 2017r. , dotyczącej zatwierdzenia listy operacji. 
 1. W odniesieniu do treści pisma nr UM02-6935-UM0210055/17 – UM02-6935-UM0210066/17 (w zakresie wymienionych w piśmie punktów 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 24, 25), w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1Z/2017, Rada udziela następujących wyjaśnień: 

Ad. 1 W uchwale nr PROW/II/35/2017 z dnia 12 lutego 2017 błędnie ujęto w wierszu 12 operację, która nie uzyskała minimum punktowego za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto błędnie przyjęto, że wniosek Pana Mateusza Półgęsek spełnia warunki przyznania pomocy. Wnioskodawca wnioskował o dofinansowanie w wysokości 72.000zł, jest to kwota niższa niż wynika to z zapisów w LSR w związku z czym wniosek nie spełniał warunków przyznania pomocy. 

Ad.2 W uchwale nr PROW/II/35/2017 z dnia 12 lutego 2017 w załączniku nr 1 kol. 8 błędnie wpisana została wysokość kosztów kwalifikowanych. Prawidłowa wysokość kosztów kwalifikowalnych powinna wynikać z zapisów sekcji VII.1 biznesplanu. W związku z powyższym korygując załącznik nr 1 do Uchwały nr PROW/II/35/2017 należy prawidłowo wpisać kwoty kosztów kwalifikowalnych. 

Ad.3 W uchwale nr PROW/II/35/2017 z dnia 12 lutego 2017 w załączniku nr 1 błędnie określona została wysokość wsparcia dla operacji, które nie mieszczą się w limicie środków, podobnie we wniosku o przyznanie pomocy kwota ta została błędnie wpisana. W związku z powyższym należy skorygować zapisy zał. nr 1 do uchwały PROW/II/35/2017, oraz treść wniosków o przyznanie pomocy. 

Ad.6 Rada zapoznała się z sugestiami odnośnie kryteriów wyboru operacji i zastosuje się do nich w  kolejnych naborach. Kryteria dla następnych naborów zostaną doprecyzowane i opisane w sposób nie budzący wątpliwości. 

Ad. 7 Rada jednogłośnie stwierdziła, że błędnie przyznała punkty za kryterium dotyczące przyznania dodatkowych punktów za samozatrudnienie, w związku z czym Rada jednogłośnie postanowiła obniżyć punktację wszystkim wnioskodawcom. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie było utworzenie miejsca pracy co najmniej w ramach samozatrudnienia. Dodatkowe punkty powinny zostać przyznane za zatrudnienie ponad wymagane minimum. 

Ad. 11 W procedurze oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju błędnie określona została sytuacja w której protest pozostawia się bez rozpatrzenia. Zapis ten zostanie poprawiony. 

Ad. 13 Pani Katarzyna Piekut – Kaluba przyznała, że przez nieuwagę błędnie określiła kwotę wsparcia w kartach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.  Prawidłowa kwota wsparcia powinna wynosić 100.000zł 

Ad. 15  Pan Bolesław Zwolanowski przyznał, że przez nieuwagę nie skreślił wyniku oceny. 

Ad. 17 Pan Bolesław Zwolanowski przyznał, że przez nieuwagę nie skreślił wyniku oceny dla wniosku Pani Małgorzaty Serockiej. Pani Krystyna Mikulska przyznała, że przez nieuwagę nie zakreśliła wyniku oceny dla wniosku Pani Małgorzaty Serockiej. 

Ad. 24 Pani Katarzyna Piekut – Kaluba przyznała, że przez nieuwagę błędnie określiła kwotę wsparcia w kartach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosku Pani Angeliki Piotrowskiej. 

Ad. 25 W dokumentacji dotyczącej wniosku Pani Aleksandry Grudzień przez nieuwagę błędnie został wpisany tytuł operacji. 

Odnośnie pozostałych punktów pisma nr  UM02-6935-UM0210055/17 – UM02-6935-UM0210066/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1Z/2017, wyjaśnienia zostaną sporządzone przez pracownika biura LGD w piśmie przewodnim stanowiącym odpowiedź na otrzymane uwagi. 

 1. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia zawarte w punkcie 11 niniejszego protokołu Przewodnicząca zarządziła ponowne głosowanie nad zgodnością z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodności z LSR operacji zarejestrowanej pod nr 2017/Z/06, złożonej przez Pana Mateusz Półgęsek, głosowało 7 członków Rady. Komisja Skrutacyjna zliczyła oddane głosy. 7 głosów oddanych uznało wniosek za niezgodny. Podjęto uchwałę nr PROW/IV/01/2017 korygującą uchwałę nr PROW/II/06/2017. W trakcie głosowania parytety zostały zachowane. 
 1. W związku z korektą Uchwały nr PROW/II/06/2017 i uznaniu operacji zarejestrowanej pod nr 2017/Z/06 za niezgodną z ogłoszeniem o naborze oraz z LSR, Rada podjęła Uchwałę nr PROW/IV/02/2017 (głosowało 7 członków Rady, komisja Skrutacyjna zliczyła oddane głosy 7 głosów oddanych „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) o uchyleniu Uchwały nr PROW/II/24/2017 
 1. Przewodnicząca zarządziła ponowne głosowanie nad korektą uchwał o wyborze operacji, w związku z koniecznością zmiany przyznanej punktacji za utworzenie dodatkowego miejsca pracy, oraz poprawy błędnie obliczonej punktacji na kartach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla operacji zarejestrowanych pod numerami 2017/Z/11 (karta oceny sporządzona przez Panią Janinę Wszołek) oraz 2017/Z/12 (karta oceny sporządzona przez Panią Katarzynę Piekut-Kaluba). 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/03/2017 o korygującą  Uchwałę nr PROW/II/19/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/01 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/04/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/20/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/02 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/05/2017 o korygującą  Uchwałę PROW/II/21/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/03 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/06/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/22/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/04 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/07/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/23/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/05 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/08/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/25/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/07 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/09/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/26/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/08 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/10/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/27/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/09 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/11/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/28/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/10 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/12/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/29/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/11 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/13/2017  o korygującą  Uchwałę PROW/II/30/2017 w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/Z/12 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Operacja zarejestrowana pod numerem 2017/Z/09 oraz 2017/Z/11 nie zostały wybrane do realizacji w ramach LSR gdyż nie osiągnęły minimum punktowego. 

 1. W związku z korektą Uchwały nr  PROW/II/17/2017 i uznaniu operacji zarejestrowanej pod nr 2017/Z/06 za niezgodną z ogłoszeniem o naborze 1Z/2017. Rada podjęła Uchwałę nr PROW/II/14/2017 korygującą Uchwałę nr  PROW/II/17/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR w ramach konkursu 1Z/2017 (głosowało 7 członków Rady, komisja Skrutacyjna zliczyła oddane głosy 7 głosów oddanych „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) 
 1. W związku z korektą uchwałynr PROW/II/06/2017 i uchwał od nr PROW/II/19/2017  do PROW/II/23/2017, oraz od PROW/II/25/2017 do PROW/II/30/2017 Radapodjęła  Uchwałę nrPROW/IV/15/2017 korygującą uchwałę nr PROW/II/35/2017w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych (głosowało 7 członków Rady, komisja Skrutacyjna zliczyła oddane głosy 7 głosów oddanych „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 
 1. Przewodnicząca przedstawiła Radzie treść pisma nr UM02-6935-UM0210067/17 – UM02-6935-UM0210070/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1R/2017. W odniesieniu do punktów nr 1, 2, 5, 13, 18 treści otrzymanego pisma, ustalono że: 

Ad. 1 W załączniku nr 1 do Uchwały nr PROW/II/36/2017 błędnie wpisano wysokość kosztów kwalifikowalnych (kolumna 8) w odniesieniu do firmy Adam Pantkowski Consulting oraz błędnie wskazano nazwę firmy wnioskodawcy Adam Pantkowski Consulting (kolumna 2). Rada postanowiła skorygować uchwałę nr PROW/II/36/2017 dotyczącą zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1R/2017 w ramach działania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzez podjęcie uchwały korygującej listę operacji wybranych w ramach konkursu stanowiącą załącznik nr 1. Na skorygowanej liście zostaną naniesione poprawki zgodnie z powyższymi uwagami. 

Ad. 2 Rada postanowiła skorygować Uchwałę nr PROW/II/36/2017 dotyczącą zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1R/2017 w ramach działania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzez podjęcie uchwały korygującej listę operacji wybranych w ramach konkursu stanowiącą załącznik nr 1.  W skorygowanej liście zmieniono wysokość ustalonej kwoty wsparcia dla wybranych operacji (kol. 12) Skorygowane zostaną również zapisy wniosku w tym zakresie. 

Ad. 5 W zał. Nr 1 do Uchwały PROW/II/18/2017 z dnia 12 lutego 2017 w pozycji nr 2 w wyniku niedopatrzenia błędnie podano nazwę wnioskodawcy, zapis zostanie skorygowany. 

Ad. 13 Omyłkowo w dokumentach dotyczących wnioskodawcy Adam Pantkowski Consulting używana jest niewłaściwa nazwa wnioskodawcy. Poprawna nazwa zostanie umieszczona w korekcie uchwały PROW/II/36/2017 

Ad. 18 W dokumentach dotyczących wnioskodawcy Zakład Naprawy Pojazdów Paweł Elszyn w wyniku przeoczenia używano niewłaściwego tytułu projektu. 

Odnośnie pozostałych punktów pisma nr  UM02-6935-UM0210067/17 – UM02-6935-UM0210070/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1R/2017, wyjaśnienia zostaną sporządzone przez pracownika biura LGD w piśmie przewodnim stanowiącym odpowiedź na otrzymane uwagi. 

 1. W związku z uwagami zawartymi w piśmie nr UM02-6935-UM0210067/17 – UM02-6935-UM0210070/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1R/2017, oraz faktem wycofania wniosku zarejestrowanego pod nr 2017/R/01 Przewodnicząca zaproponowała ponowne głosowanie w sprawie korekty uchwały nr PROW/II/18/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1R/2017. 
 1. 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/16/2017 korygującą Uchwałę PROW/II/18/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1R/2017.
 1. W związku z uwagami zawartymi w piśmie nr UM02-6935-UM0210067/17 – UM02-6935-UM0210070/17 w sprawie przeprowadzonego naboru nr 1R/2017, oraz faktem wycofania wniosku zarejestrowanego pod nr 2017/R/01 Przewodnicząca zaproponowała ponowne głosowanie w sprawie  korekty uchwały nr PROW/II/36/2017 w sprawie ustalenia listy operacji wybranych. 
 1. 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę nr PROW/IV/17/2017 korygującą  Uchwałę PROW/II/36/2017 w sprawie ustalenia listy operacji wybranych. 

Operacja zarejestrowana pod nr 2017/R/01 została wycofana przez wnioskodawcę. 

W trakcie głosowań parytety zostały zachowane. 

 • Podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z oceny i wyboru do biura LGD oraz zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Mikulska podpisała uchwały podjęte w trakcie posiedzenia a następnie przekazała do biura LGD cała dokumentację związaną z oceną i wyborem operacji.

O godz. 14.00 Przewodnicząca zamknęła posiedzenia Rady LGD „Trzy Doliny”. 

Załącznikami do protokołu są:

 1. porządek posiedzenia,
 2. lista obecności członków Rady,
 3. tabela z wyliczeniami parytetów
 4. pismo w sprawie wycofania wniosku Pani Justyny Bożek-Puchała
 5. pismo w sprawie nie uwzględnienia protestu Pana Pawła Elszyn
 6. pismo w sprawie nie uwzględnienia protestu Pana Marcina Nowak
 7. pismo UM02-6935-UM0210055/17- UM02-6935-UM0210066/17
 8. pismo UM02-6935-UM0210067/17- UM02-6935-UM0210070/17 

           Protokół sporządziła:                                                                                                   Przewodnicząca  Rady

          Joanna Radtke                                                                                                                  Krystyna Mikulska

Załączniki:
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy